Руководилац: МИЉА КНЕЖЕВИЋ

Заменик руководиоца: Милан Шасић

 • Број телефона: 021/7954-017
 • Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 

 • Одељење за пољопривреду, привреду, локални економски развој и туризам, врши управне и стручне послове у областима за које је надлежно Одељење.

 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из области за које је надлежно Одељење.

 • Обавља послове везано за регистрацију предузетника, као и све врсте промена које се уписују у Агенцији за привредне регистре и непосредно врши контролу пријема и решавања истих.

 • Бави се и пружањем помоћи у развоју предузетништва.

 • Решава по захтевима за категоризацију угоститељских објеката, кућа, апартмана, соба, објекта за смештај у домаћој радиности и сеоског туристичког домаћинства, као поверени посао у складу са законом и доноси решења о категоризацији.

 • Прима пријаве угоститеља, који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту и о томе на прописан начин води евиденцију.

 • Води евидецију категорисаних кућа, апартмана, соба, сеоског туристичког домаћинставa и редовно доставља податке о томе Регистру туризму и ресорном министарству посебно послове у вези Е- туриста.

 • Прати спровођење одлуке о боравишној таксти на територији општине.

 • Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе фондова за развој Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије.

 • Даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја Општине.

 • Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја, обавља послове маркетинга.

 • Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економском развоју Општине.

 • Организује и обавља послове системске администрације локалне рачунарске мреже и контролу функционионисањa аутоматизоване обраде података и води рачуна о базама, безбедности и чувању података.

 • Врши израду Годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; израду текста Одлуке и Огласа у давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; спроводи поступак јавне лицитације и поступак прикупљања писаних понуда; расписивање јавног позива за остваривање правог пречег закупа, као и јавног позива коришћење пољопривредног земљишта без накнаде, сачињава предлог Одлука о давање у закуп пољопрвредног земљишта у државној својини; сачињавање и предлога Одлуке о праву првенства закупа; предлог Уговара у давање у закуп пољопрувредног земљишта у државној својини; праћење реализације закључених уговора о давању у закуп; наплату коришћења пољпривредног земљишта у државној својини које правна и физичка лица користе без правног основа, закључивање вансудских поравнања, односно радње скидања, транспорта, складиштења и продаја скинутих усева са пољопривредног земљишта; учествује у праћењу и реализацији пројеката уређења атарских путева, изградња отрестишта, одводњавање пољопривредног земљишта, ревитализацију ветро заштитиних појасева, опремање пољочуварске службе, сагласно Годишњем програму. Контрола коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, у сарадњи са Републичком пољопривредном инспекцијом и пољочуварском службом. Доношење и реализација Програма Подршке за спровођење политике и политике руралног развоја.

 • Доноси решења о промени намене коришћења пољопривредног земљишта и обавља стручне и административне послове везане за комасацију пољопривредног земљишта и противградну заштиту, као и вођење штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве. Управљање пољопривредним земљиштем, путем Agro life platforme и метео станица, стручна помоћ у вођењу књиге поља , као и њихова контрола.

 • Бави се и пружањем помоћи у развоју пољопривредне делатности, врши управне послове у непосредном спровођењу Закона о пољопривредном земљишту, прати послове везане за државно пољопривредно земљиште и носилац је израде предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде и реализације годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, уређења, као и одржавања и коришћења локалних путева.

 • Даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног развоја пољопривреде Општине.

 • Врши припрему материјала у циљу промовисања развоја привреде и пољопривреде Општине на сајмовима и другим привредним манифестацијама и организује учешће и посете на истим.

 • Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама пољопривредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економском развоју Општине.

 • Пружа стручну помоћ у раду месних заједница из надлежности Одељења.

 • Врши административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.

   

РАД СА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ОВДЕ можете преузети захтеве који су Вам потребни (захтеви су у PDF формату).
Попуњени захтеви се предају на шалтеру број 12 у шалтер сали у улици Маршала Тита 89 сваким радним даном од 7 00 до 15 00.

 • Захтев за оснивање предузетничке радње
 • Захтев за брисање предузетника
 • Захтев за издавање извода из регистра привредних субјеката
 • Захтев за резервацију назива привредног субјекта
 • Захтев за промену

 

ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Преузми: Захтев за издавање решењa

Потребна документа:

 1. Доказ о власништву или праву коришћења обрадивог пољопривредног земљишта ( лист непокретности или извод из земљишне књиге- не старији од 6 месеци)
 2. Копија плана катастарске парцеле (не старија од 6 месеци)
 3. Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени парцеле, односно информација о локацији.
 4. Сагласност Министарства за промену намене за случајеве
  - Пошумљавање пољопривредног земљишта
  - Експлоатација минералних сировина или извођење радова на одлагању јаловине, пепела,шљаке на пољопривредном земљишту.
 5. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева,по тарифном броју 1. и такса за израду решења по тарифном броју 9.
  - Републичка административна такса - административна такса за подношења захтева ,прималац :буџет Р.Србије, износ: 330,00 динара, рачун примаоца: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 57-240.
  - Републичка административна такса - административна такса за израду решења, прималац: буџет Р.Србије, износ: 570,00 динара, рачун примаоца: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 57-240.

 

Преузми: Захтев за издавање потврде органа општине врбас да подносилац захтева нема доспелих, а неизмирених обавеза на име закупнине државног пољопривредног земљишта

Преузми: Захтев за издавање потврде органа општине Врбас да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета општине Врбас

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"