Руководилац одељења: ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

 • Број телефона: 021/704-100
 • Број факса: 021/704-100
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Web: urbanizam.vrbas.rs

Шеф одсека за заштиту животне средине: Сања Кораћ

 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Веб сајт Oдељења за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

urbanizam.vrbas.rs

 

Урбанизам

У оквиру надлежности Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштите животне средине и енергетског менаџмента Општинске управе Врбас (у даљем тексту: Одељење) су, пре свега, управни послови у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у области урбанизма, просторног планирања, стамбеној области, области грађења и експропријације. Ову област регулишу: Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи и друга пратећа правна акта. Послови Одељења су да:

 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће за чије је спровођење у оквиру свог делокруга одговорно Одељење.
 • Врши стручне послове у вези обезбеђења просторно – планске документације, анализира и прати стање у области урбанизма, просторног планирања и пословног простора, предлаже решења за изградњу и уређење простора, коришћење и уређење градског грађевинског земљишта, изградње и уређења комуналне инфраструктуре, коришћење комуналних објеката, расподеле, продаје и коришћења пословног и стамбеног простора и становања, решава о управним стварима које се односе на експропријацију непокретности и административни пренос, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле, претварање права коришћења грађевинског земљишта у право својине, враћање задружне имовине земљорадничким задругама, послови легализације објеката.
 • Спроводи обједињену процедуру за издавање локацијских услова, издавање грађевинских дозвола, пријава радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, издавање грађевинске и употребне дозволе из своје надлежности као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.
 • Издаје решења о одобрењу за постављање монтажних објеката привременог карактера.
 • Врши имовинско правне послове у области експропријације, градског грађевинског земљишта, води евиденцију имовине локалне самоуправе и друге евиденције непокретности у складу са важећим законским прописима.
 • Пружа стручну помоћ у раду месних заједница из надлежности Одељења.
 • Врши административне и друге послове које му повери Скупштина Општине, председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.

Становање

У циљу унапређења стања у области становања, на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојен је Закон о становању и одржавању зграда. Ступањем на снагу овог Закона створили су се предуслови да се побољша целокупна област становања. С’ тим у вези, ово Одељење:

 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће из делокруга становања и одржавањa зграда.
 • Води Регистар стамбених заједница.
 • Организује рад Регистра према својој територијалној надлежности и именује лице задужено за вођење Регистра.
 • Пружа саветодавну помоћ грађанима за унапређење енергетске ефикасности стамбених и јавних зграда.

Заштита животне средине

У оквиру Одељења, образован је Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент који обавља стручне послове у области заштите животне средине и управљања енергијом. Област заштите животне средине обухвата примену следећих закона: Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину и други закони и подзаконски акти који регулишу ову област. Послови овог Одсека су да:

 • Обавља управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Општини у области заштите животне средине.
 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће из делокруга заштите животне средине.
 • Врши стручне послове у вези одрживог управљања, очувања природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине, одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине у складу са законским и другим прописима.
 • Непосредно организује и спроводи систем заштите животне средине кроз мере, услове и инструменте за одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак живих бића, обједињава опште и посебне послове извршиоца послова заштите животне средине, ангажовањем на мониторингу животне средине, управљање хемикалијама на јонизационом и нејонизационом зрачењу, домену буке и вибрација и интегрисаном спречавању, контроли смањењу и санацији свих облика загађења животне средине, као и заштити природе управљања отпадом и праћењем конкурса домаћих и међународних институција за заштиту животне средине.
 • Ангажује се на спречавању, контроли, смањењу и санацији свих облика загађивања животне средине.
 • Припрема извештаје, програме и планове, решења и мишљења из области заштите животне средине. Анализира и прати стање у области животне средине.

Енергетски менаџмент

 • Oбавља послове енергетског менаџмента у локалној заједници као најширег скупа регулаторних, организационих, подстицајних и едукативних мера и активности.
 • Обавља послове прикупљања, праћења и анализе података о начину коришћења енергије обвезника система енергетског менаџмента на нивоу локалне заједнице.
 • Припрема програме и планове енергетске ефикасности које доноси Општина.
 • Предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији, као и развоју и континуираном унапређењу тог система.
 • Подстиче и афирмише спровођење планова, програма и пројеката коришћења алтернативних видова енергије.
 • Стара се о припреми годишњег извештаја о реализацији програма и плана енергетске ефикасности на локалном нивоу.
 • Припрема мишљења и сугестије на ефикасан начин коришћења енергије и енергената у сектору производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије.

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"