Руководилац: мр МИРА НЕДИЋ

Заменик руководиоца: Маја Мићуновић

 

Одељење за друштвене делатности обавља послове:

1. Општинске управе који се односе на административно-техничке,нормативне послове у областима: предшколског, основног и средњег васпитања и образовања, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта и техничке културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци и јавног информисања,

 • предлаже и припрема нацрте аката из надлежности Одељења које доноси начелник Општинске управе, Општинско веће и Скупштина општине,
 • предлаже биланс потребних средстава за финансирање јавних служби из буџета општине,
 • врши послове надзора над радом установа и предузећа из области јавних служби чији је оснивач општина и контролу законитости аката у овим областима на које Скупштина општине даје сагласност (Статут и других аката),
 • врши послове вођења другостепеног поступка у области социјалне заштите о правима из оквира права и дужности општине и ревизију решења,
 • врши послове државне управе поверене Општинској управи у области друштвене бриге о деци по „Закону о финансијској подршци породици са децом“ који обухватају решавање о праву на предшколско васпитање и образовање за децу без родитељског старања, децу са сметњама у развоју, и васпитно-образовни програм у години пред полазак у основну школу у трајању од 3 сата дневно у школској години,
 • врши послове утврђивања права по: Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, Закону о правима цивилних инвалида рата и других прописа из области борачко инвалидске заштите који су у надлежности Општинске управе. Врши поверене послове инвалидско-борачке заштите који се односе на признавање својства ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида,борца и права која проистичу из тог својства,
 • врши послове утврђивања права цивилних инвалида рата, жртава фашистичког терора и жртава терористичких аката и других признатих видова заштите ових корисника,
 • обавља стручне, организационе и оперативне послове у вези прихвата и збрињавања избеглица, прогнаних и расељених лица, спровођења и примене прописа из ове области из надлежности општине,
 • прати рад и помаже у остваривању програма рада друштвених и хуманитарних организација које се делом финансирају из буџета општине.
 • врши послове утврђивања права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији општине Врбас,врши увид,прибавља,обрађује и доставља податке из службених евиденција и обрађује их.

 

Одељење за друштвене делатности обавља послове друштвене бриге о деци, образовања, здравствене и социјалне заштит и социјалне инклузије Рома

 • Врши послове државне управе поверене Општинској управи у области друштвене бриге о деци по Закону о финансијској подршци породици са децом који обухватају решавање о праву на: накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета родитеља или усвојиоца, старатеља и храниоца, родитељски додатак, додатак на децу, новчану помоћ породици у којој се роди треће дете, помоћ породици за новорођену бебу, додатну новчану помоћ мајкама избеглицама, накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи по регресној скали, помоћ деци из вишечланих породица за четврто и свако наредно дете.
 • Врши обрачун и рефундацију средстава за исплаћене накнаде зарада.
 • Врши послове из надлежности Одељења који се односе на праћење и спровођење закона за област основног и средњег образовања и васпитања; обраду захтева за ученички и студентски кредит и стипендије, смештај у ђачке и студентске домове; води прописане евиденције и пријављивање деце за полазак у школу и четворочасовни предшколски програм, упис ученика у основне и средње школе.
 • Води послове Интерресорне комисије прикупља и обрађује податке за исплату путних трошкова деце са сметњама у развоју.
 • Пружа стручно-техничку помоћ Тиму за стручно усавршавање, Тиму за подршку деци и младима са сметњама у развоју, реализацији „Дечје недеље“.
 • Врши пријем и обраду захтева за енергетски заштићене купце.
 • Врши пријем представки грађана из области социјалне заштите, води базу података о броју и врстама локалних услуга социјалне заштите према одређеним групама корисника.
 • Врши послове администратора апликације „Социјална карта“ за општину Врбас,обезбеђује податке о социјалној заштити остваривању социјалних права грађана који се заснива на њиховом социјално-економском статусу
 • Врши административне и друге послове Савета за здравље општине Врбас
 • Врши послове, из надлежности Одељења, који се односе на праћење стања и спровођење закона у области здравства и здравствене заштите.
 • Води евиденцију и пружа информације и стручно-техничку помоћ организацијама цивилног друштва са територије општине у циљу њиховог укључивања у процесе доношења одлука у локалној управи и спровођење других права из ових области у складу са законом.
 • Издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију.
 • Припрема информаторе о правима из области душтвене бриге о деци,публикацију Здравствени билтен општине Врбас и информације од јавног значаја из надлежности Одељења за друштвене делатности
 • Обавља и друге послове у складу са законом и општинским одлукама.
 • Врши административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.

 

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"