На основу члана 1 Уговора број 401-00-459-1/2016-08 закљученог између Република Србија-Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Регионална развојна агенција Бачка доо Нови Сад о додели бесповратних средстава, којим се одобрава суфинасирање пројекта „Регионални бренд Бачкe – Бренд Бачке 3“ (у даљем тексту Пројекат) Директор, доноси одлуку о објављивању:

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ БРЕНДА БАЧКЕ

 

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Циљ конкурса о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке (у даљем тексту Конкурс) је промоција руралне привреде у Бачкој (економских активности у руралним срединама), те повећање продаје руралних производа и услуга без посредника.

Предмет конкурса је:

 1. брендирање производа који су резултат економских активности у руралним подручјима на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка, доделом права на коришћење Бренда Бачке - ознаке позитивног утицаја производа/услуге/активности на рурални развој.
 2. презентација одабраних производа/услуга/активности на интернет порталу.

 

 1. НАМЕНА :

Рурална економија, односно сеоска привреда је веома разноврсна и не подразумева само пољопривредну активност. Поред пољопривредника, у сеоским срединама привређују и друга лица бавећи се руралним туризмом и другим облицима руралне економије.

У циљу промоције руралног туризма и развоја руралне економије, односно сеоске привреде, Регионална развојна агенција Бачка израдила је интернет портал ( www.brendbacke.rs ) на коме су представљени производи/услуге/активности носиоца ознаке позитивног утицаја на рурални развој како би се побољшала видљивост туристичке понуде привредника из руралних крајева Бачке и тиме помогло повећање продаје њихових производа/услуга без посредника.

На поменутом интернет порталу, промовишу се они производи, произвођачи, удружења, туристичке дестинације и угоститељски објекти који својим активностима остварују позитиван утицај на развој сеоске привреде и рурални развој у целини.

Такође, представљена је ознака Бренда Бачке, којом ће бити означени овакви производи/услуге/активности како би потрошачи и туристи знали да управо куповином тих производа могу дати свој допринос развоју руралног туризма и економије бачких села. На тај начин желимо да развијемо регионални производ/услугу из руралних подручја нашег региона.

Кроз трећу фазу пројекта „Регионални бренд Бачке – Бренд Бачке 3“, сви корисници имаће прилику да се представе на једној од предстојећих манифестација у Бачкој, као и да присуствују обукама из области маркетинга и брендирања и из области стандарда неопходних за пословање.

Који производи ће бити означени као они са позитивним утицајем на рурални развој и као такви добити право да користе ознаку регионалног производа/услуге из Бачке одлучиће Конкурсна комисија на основу Правилника о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке који прати овај Конкурс.

 1. КОРИСНИЦИ ОЗНАКЕ МОГУ БИТИ:

 

 • Пољопривредна газдинства регистрована код Управе за трезор за производњу меда, млечних и месних прерађевина -Предузетници регистровани код Агенције за привредне регистре за призводњу хране и пића
 • Регистроване  предузетничке  радње  за  бављење  старим занатима1  које имају седиште у руралним срединама -Задруге регистроване за производњу меда, млечних и месних прерађевина
 •  Правна лица регистровани код Агенције за привредне регистре за призводњу меда, вина, ракије, сира, кајмака, месних прерађевина
 • -Удружења грађана (удружења жена, еколошка и удружења за заштиту животне средине, удружења младих и омладинске организације, удружења пољопривредних произвођача, удружења занатлија) која реализују своје активности у руралним подручјима а за једну од активности имају организовање традиционалне сеоске манифестације која се континуирано одржава најмање 3 године
 • Угоститељски-туристички објекти са седиштем у руралним крајевима
 • Регистрована сеоско-туристичка домаћинства
 • Рекреативни и конгресни центри са седиштем у руралним крајевима

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Физичка или правна лица која имају пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју и/или који своје пословне активности реализују у руралним крајевима.

За физичка лица:

 • да физичко лице (носилац активног регистрованог породичног пољопривредног газдинства или регистровани предузетник) има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју.
 • да је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налази се у активном статусу и да је регистровано за производњу меда, млечних или месних прерађевина
 • да је регистровани предузетник уписан у Агенцији за привредне регистре, регистрован за производњу млечних и месних прерађевина, и има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју.
 • Да нема неиспуњених обавеза по основу јавних прихода 

1 Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, „Сл. гласник РС“, бр. 56/2012

 

За правна лица:

 • да је уписано у Привредни регистар или Регистар пољопривредних газдинстава, да се налази у активном статусу, има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци)  са седиштем у руралном подручју.
 • да је регистрованo код Агенције за привредне регистре, бави се делатношћу за коју конкурише, налази се у активном статусу, и има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју.
 • да против подносиоца пријаве није покренут поступак стечаја и ликвидације.
 • да нема неиспуњених обавеза по основу јавних прихода
 • уколико је подносилац пријаве земљорадничка задруга потребно је да има најмање 5 задругара - чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар и налазе се у активном статусу.

 

 1. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА: Конкурс је отворен закључно са 7.2018. године.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 1. Електронски попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а за правна лица и печатом подносиоца,
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за физичко лице или овлашћеног лица у правном лицу, 
 3. Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2018. годину, које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњи),
 4. За регистровано сеоско-туристичка домаћинства потребно је доставити фотокопију Решења о категоризацији које издаје надлежна управа јединице локалне самоуправе на чијој територији је домаћинство регистровано,
 5. За правна лица фотокопија извода из Агенције за привредне регистре и потврде о пореском идентификационом броју
 6. За земљорадничке задруге фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом) за најмање 5 задругара који су уписани у Регистар у складу са Правилником и налазе се у активном статусу.
 7. Сви учесници Конкурса било да су физичка или правна лица морају имати пребивалиште/седиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци)
 8. Сви учесници Конкурса било да су физичка или правна лица а ако је активност којом конкуришу производња хране дужни су да доставе фотокопију Решења Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине о одобреном објекту за производњу.

 

 1. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ:

Директор Решењем образује Комисију за разматрање пријава на Конкурс. 

Комисија има обавезу да по затварању Конкурса разматра пријаве и о томе сачини Записник на основу критеријума утврђених Правилником.

Одлуку о додели ознаке доноси Директор на основу Записника Комисије. Агенција задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију и да овлашћено лице Агенције изврши контролу реализације предмета уговора.

Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја за реализацију Конкурса регулисана су Правилником о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке.

Неблаговременe пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурсна документација се не враћа.

 

 1. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Време закључења уговора је 30 дана од дана доношења Одлуке о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке.

 

 1. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ОЗНАКЕ

Коришћење ознаке позитивног утицаја на рурални развој и Бренда Бачке дефинисано је Уговором који се закључује између корисника и издаваоца ознаке - Регионалне развојне агенције Бачка доо Нови Сад, након реализације Конкурса.

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити поштом на адресу: Регионална развојна агенција Бачка, Булевар Михајла Пупина 20/II, 21000 Нови Сад, са назнакoм Конкурс за доделу  права на коришћење ознаке Бренда Бачке”.

 

Пријаве које до 31.7.2018. године НЕ ПРИСТИГНУ на наведену адресу неће бити узете у разматрање.

 

 1. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације се могу добити путем емаил-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Текст конкурса, образац пријаве и правилник се могу преузети на веб страници Агенције  www.rda-backa.rs и на веб страници Бренда Бачке  www.brendbacke.rs

 

 

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА
ДИРЕКТОР Немања Старовић 

 

Дана: 25. јуна 2018. године Нови Сад

 

КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...