На основу члана 9. става 1. Правилника о раду Комисије 06-3-131/2017-II/02 од 30. јуна 2017. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом, образована решењем председника општине 06-3-109/2017-II/02 од 26.06.2017. године, (у даљем тексту: Комисија), дана 04. јула 2017. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИНТЕРНО-РАСЕЉЕНИМ ПОРОДИЦАМА ЗА КУПОВИНУ ПЕТ (5) СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ И/ИЛИ ОПРЕМУ ЗА ПОПРАВКУ, АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ОПРЕМАЊЕ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

I

Помоћ намењена интерно-расељеним породицама за куповину сеоске куће са окућницом и једнократне помоћи намењену за грађевински материјал и други материјал и/или опрему потребну за адаптацију предметне сеоске куће са окућницом може бити додељена интерно-расељеним породицама које имају боравиште/пребивалиште на територији општине Врбас, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал и други материјал и/или опрему потребну за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања.

II

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестотинехиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему потребну за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.
Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства потребно је да испуњавају следеће услове:
Статус интерно-расељеног лица, и то:

 1. да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији општине Врбас, у моменту објављивања Јавног позива (опционо);
 3. да подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 4. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 5. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 6. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
 7. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;
 8. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
 9. да породично домаћинство има радно способне чланове;
 10. да сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета;
 11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:
  -непокретност која је предузета из земљишних књига или
  -непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  - непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола
  -непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или
  - да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.
  Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
 12. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства остваре, а према следећим критеријумима:

1. Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10
бодова.
Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
2. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
3. Број малолетне деце у породичном домаћинству:
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
4. Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
5. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
6. Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства: 6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
7. Материјални положај породичног домаћинства:
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;
7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.
Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.
8. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства
9. Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл., у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.
Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.
Уколико се подносилац пријаве и чланови његоговог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.
10. Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.
Бодови по основу овог мерила додељују се уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

 1. има већи број малолетне деце;
 2. има већи број чланова породичног домаћинства;
 3. има трудну жену у породичном домаћинству;
 4. дуже борави на подручју Општине и
 5. има мање приходе по члану породичног домаћинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) попуњен и потписан образац Пријаве;
2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
3) фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, а за млађе од 16 година, извод из матичне књиге рођених;

4) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:
- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова-изјава оверена код надлежног органа
- за лица која бораве у неформалном колективном центру-потврда надлежне службе општине да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;

5) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине;

6) доказ о приходима:
-Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
-Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
-Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
-чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7) За чланове породичног домаћинства узраста од 15-26 година - доказ о школовању (потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању- доказе наведене у тачки 6. овог става (докази о приходима);

8) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10)Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;

11)за једнородитељску породицу прилаже се:-
- потврда о смрти брачног друга;
- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства - пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

13)Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

14) Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;

15)Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од шест месеци у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или - непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или - непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или - непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или - потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

16) Уколико се ради о сеоским кућама које су у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен;

17) Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

18) Фотокопију личне карте продавца сеоске куће.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као интерно-расељени у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе; извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Наведене доказе потребне за вођење овог поступка, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа потребних за вођење овог поступка, Комисија за избор корисника може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе Врбас, лично или поштом на адресу:

Општина Врбас, ул. Маршала Тита 89, 21460 Врбас
Комисија за доделу помоћи куповина сеоске куће са окућницом за интерно-расељена лица са назнаком:
„Пријава на Јавни позив ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИНТЕРНО-РАСЕЉЕНИМ ПОРОДИЦАМА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ“.
Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 04. август 2017. године


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Данијела Илић

 

КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...