Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 112-48/2017-IV/03
Дана, 12. маја 2017. године
ВРБАС

Општинска управа Врбас, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4076/2017 од 5. маја 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

II Радно место које се попуњава:

1. Руководилац Одељења, Одељење за пољопривреду, звање самостални саветник - 1 извршилац

Опис послова радног места:
Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу и стара се о благовременом, законитом и квалитетном извршавању послова и задатака из надлежности Одељења. Стара се о пуној запослености радника, радној дисциплини и стручном усавршавању радника. Предлаже мере за спровођење планираних послова и задатака у Одељењу, пружа непосредним извршиоцима упутства за рад и стручну помоћ у раду. Предлаже и припрема нацрте аката које доноси председник Општине, Скупштина општине и Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за пољопривреду. Прати прописе из надлежности Одељења. Организује и обавља управне и стручне послове везане за државно пољопривредно земљиште из надлежности Одељења у делу који се односи на израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врбас. Обавља стручне послове везане за комасацију и уређење пољопривредног земљишта. Даје упутства и координира радом у области пољопривреде и статистике. Организује послове и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области пољопривреде. Остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и покрајинским органима који су поверили одрећене послове из области пољопривреде и руралног развоја општини у надлежност. Врши припрему материјала у циљу промовисања развоја пољопривреде Општине на сајмовима и другим привредним манифестацијама и организује учешће и посете на истим. Обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе.

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
- познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

III Место рада:
Врбас, Улица маршала Тита број 89

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Светозар Пешић, телефон: 064/8053053.

VI Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневним новинама „Политика“.
Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Политика“ дана 13.05.2017. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:
За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 30.05.2017. године, са почетком у 9,00 часова, у просторијама Општинске управе Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net, и објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд и у регионалном листу „Бачка Пресс“ Врбас на мађарском и русинском језику.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Прилог:

Изјава I

Изјава II

 

 

 

КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...