Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06-6-343/2017
Дана:18. априла 2017. године
ВРБАС

На основу члана 6. и 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009.-др. закон,43/2011-одлука УС и 14/2016), члана 20. тачка 11. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 1.,3. и 6. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас ( „Службени гласник РС“, број 10/2017), члана 16. тачка 11. и  члана 50. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“ број 3/2002, 5/2002,10/2004,11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014), Решења о образовању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2009) и Програма заштите и унапређења животне средине у општини Врбас за 2017. годину заведеним под бројем 06.3-645/2016-II/02 , Привремени орган општине Врбас расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање/суфинансирање пројеката   за невладине организације-удружења грађана из области заштите и унапређења животне средине са територије општине Врбас за 2017. годину

Предмет конкурса представља расподела средстава дефинисаних Програмом заштите и унапређења животне средине  општине Врбас за 2017. годину намењених за реализацију пројеката удружења чије је деловање у оквиру активности дефинисаних Статутом, бављење заштитом и унапређењем животне средине.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на Јавном конкурсу имају:

  • невладине организације-удружења грађана која доприносе развоју, заштити и унапређењу животне средине у општини Врбас
  • која у оквиру своје делатности, подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају животне средине,
  • која су регистрована на територији општине Врбас,односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације/удружења/,
  • која испуњавају све услове наведене у Јавном конкурсу.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је саставни део Конкурса и може се се преузети на сајту Општине Врбас- www.vrbas.net или лично у канцеларији број 9, трећи спрат Општинске управе Врбас. Пријаве се достављају препорученом пошиљком или на писарници Општинске управе Врбас на адресу Врбас, Маршала Тита 89 са назнаком Конкурс за пројекте из области заштите и унапређења животне средине. На коверти обавезно назначити пуно име и презиме пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

За подношење пријаве на Јавни конкурс потребно је поднети следећу документацију:

  1. Уредно попуњен формулар ( пријава),
  2. Фотокопија решења о регистрацији организације, а уколико је дошло до промене доставити и копију решења издате од надлежног органа којим су те промене одобрене,
  3. Фотокопија Статута ( из којег се види да се удружење бави делатностима из областима заштите животне средине),
  4. Фотокопија овере потписа ( ОП образац)
  5. Фотокопија Уговора о отвореном рачуну код пословне банке

За тачност података одговара подносилац пријаве.

Пријаве се подносе у року од 20. априла до 05. маја 2017. године. 

Непотпуне, неблаговремене, непотписане и неоверене пријаве неће се разматрати.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Поднете пријаве разматра Комисија, на основу израђеног Правилника. Комисија доноси Предлог решења о распоређивању средстава. Привремени орган општине Врбас доноси Решење, а додељена средства се исплаћују у складу са приливом средстава у буџет општине Врбас.
Конкурс се објављује на интернет сајту општине Врбас, огласној табли општине Врбас, као и на огласним таблама месних канцеларија по насељеним местима општине Врбас.

ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА

Корисници средстава по Решењу Привременог органа општине Врбас којим су средства одобрена, дужни су да доставе Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент: 

-писани извештај о утрошку средстава, односно реализацији одобрених програма,  у року од седам дана од завршетка пројекта а најкасније до 1. децембра 2017. године,
-финансијски извештај са спецификацијом укупних прихода и расхода пројекта, као и спецификацију и фотокопију комплетне документације о утрошку одобрених средстава , сложених по врсти и редоследу расхода, оверена печатом удружења, у року од седам дана од завршетка пројекта а најкасније до 1. децембра 2017. године,
-пратећи материјал /уколико је пројектом предвиђено-публикације, брошуре, плакати и слично/.

Уколико се извештај из претходног става не достави најкасније до предвиђеног рока, удружења ће бити у обавези да врате добијена средства.

За све потребне информације обратити се на телефон: 021/ 7954-037

Председник Привременог органа  општине Врбас
Милан Глушац


КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...