Објављен у листу ''Дневник'' у суботу, 11. фебруара 2017. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина                    
Општина Врбас
Председник општине
Број: 06.3-75/2017-II/02
Дана: 10. фебруара 2017. године
21460 ВРБАС, М. Тита 89
Тел/факс 021/705-990, 021/7954-064

На основу члана 19. став 2. и 4. Закона о јавном информисању и медијима («Службени гласник РС», број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи («Службени гласник РС», број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања («Службени гласник РС», број 16/16/, Одлуке о буџету Општине Врбас за 2017. годину («Службени лист општине Врбас» брoj 17/16), Закључка Општинског већа број: 06.4-20/2017-III/02 од 31. јануара 2017. године, Решења о распоређивању средстава и расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години број: 06.3-65/2017-II/02 од 03.02.2017. године и члана 50. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас“, број: 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13. и 2/14./, Председник општине Врбас расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривања јавног интереса у области јавног информисања за територију општине Врбас у 2017. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке  медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и то:

 • истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисањe свих грађана општине Врбас,
 • истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисањe на матерњем језику  припадника националних мањина које живе на територији општине Врбас,
 • очувањe културног идентитета српског народа и националних мањина које живе на територији општине Врбас;
 • информисањe особа са инвалидитетом и других мањинских група;
 • подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије,
 • унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи;
 • унапређивањe медијског и новинарског професионализма.

I   НАМЕНА КОНКУРСА

Намена конкурса је:

- остваривање јавног интереса грађана општине Врбас, у области јавног информисања, развој медијског плурализма, увођење, побољшање  или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику и на језицима националних мањина, који се посебно односе на заштиту и развој људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, економску, друштвену и културну проблематику,  мањинске друштвене групе, питања из области социјалне заштите, заштите  интереса особа са инвалидитетом и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања, друштвене бриге о деци, положаја младих или старијих грађана, родну равноправност, заштиту животне средине и здравља људи, развој и неговање културе и уметности на територији општине Врбас, афирмација мултикултуралности, развој интеркултурализма, подстицање вишејезичних програма, путем медија који се дистрибуирају или емитују програм на територији општине Врбас, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана општине Врбас, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

Средства опредељена за овај конкурс износе 3.800.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 3.500.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом..

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном  суфинансирању у области јавног финансања на  републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), по правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

II   ПРАВО УЧЕШЋА

На  Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом; а који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији општине Врбас,
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији општине Врбас.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом  на једном конкурсу.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати с једним пројектом за сваки медиј.

На Конкурсу не могу учествовати:

 1. Издавачи који се финансирају из јавних прихода: републички и покрајински јавни медијски сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Србије'' и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине'' и оснивачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Републике Србије и Буџета АП Војводине.
 2. Издавачи који су у претходном периоду добили средства из буџета општине Врбас намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднели наративни и финансијски извештај и издавачи за које се утврди да су средства ненаменски трошили. 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1. мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;
 2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1.    Значај пројекта са становишта:
•    остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
•    остваривање намене конкурса;
•    усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
•    идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
•    заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2.    Утицај  и изводљивост са становишта:
•    усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
•    степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
•    мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
•    разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
•    степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3.    Капацитети са становишта:
•    степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
•    неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
•    стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
4.    Буџет и оправданост трошкова са становишта:
•    прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
•    економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:
        
•    Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

1.    да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Врбас;
2.    доступност медијског садржаја што већем броју корисника на територији општине Врбас;
3.    (не)заступљеност теме у медијима доступним грађанима општине Врбас;
4.    актуелност теме;
5.    мера у којој предложени пројекат доприноси афирмацији мултикултуралности;
6.    мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу права на информисање припадника националних мањина на територији општине Врбас  на матерњем језику;
7.    мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и језичког идентитета националних мањина;
8.    мера у којој предложени пројекат мултијезичког и интеркултуралног карактера доприноси развоју дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница;
9.    мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа особа са инвалидитетом;
10.    мера у којој предложени пројекат доприноси развоју инклузивног друштва.   

IV    РОКОВИ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу ''Дневник''. Датум објављивања јавног позива у дневном листу ''Дневник'' биће објављен на сајту Општине Врбас.: www.vrbas.net .

Пријаве на конкурс се подносе на прописаном обрасцу. Конкурс и образац (образац пријаве и образац буџета пројекта) доступни су на званичној интернет страници Општине Врбас: www.vrbas.net за све време трајања Конкурса.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном образцу, неће се разматрати.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.
Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.
Одлука о расподели средстава биће објављена на интернет страници Општине и биће достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве са документацијом слати поштом у штампаном облику, у затвореној коверти, на адресу: Општина Врбас, Одељење за друштвене делатности, 21460 Врбас, Маршала Тита 89, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање пројеката у области ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА у 2017. ГОДИНИ. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.  Пријава се може предати и на писарници Општинске управе Врбас, у Врбасу, улица Маршала Тита број 89 сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

Додатне информације могу се добити радним данима од 7,00 до 15,00 часова на телефон 021/7954-064, у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Врбас.
Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2017. године на обрасцу који се може наћи на званичној интернет страници Општине Врбас.

V    ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

1. Попуњени и оверен пријавни Образац 1 у четири примерка:
- попуњен предлог пројекта, и
- попуњен буџет пројекта
Образац се преузима са интернет странице Општине Врбас.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

 • решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисанју и медијима;
 • потврда Пореске управе Републике Србије о редовно измиреним обвезама, не старија од 15 дана,
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • кратка биографија кључних учесника пројекта /највише 3 учесника/,
 • оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)

VI     ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године (приложити доказ о регистрацији тог удружења у Регистар удружења) пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да  писаним путем предложе своје чланство у Комисији.
Уз предлог за чланове Комисије доставити и професионалну биографију предложеног лица.

Удружење и појединци, предлоге за члана Комисије достављају најкасније у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник'' Председнику општине Врбас, на адресу 21460 Врбас, Маршала Тита 89 или на и-мејл адресу: [email protected]еt.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Председник општине Врбас, решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Председник општине може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.
Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

Председник општине Врбас и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена.  
Са корисником средстава, уколико му је рачун у блокади, неће бити закључен уговор са Председником општине, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Одобрена средства се користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Председнику општине Врбас, достави извештај о реализацији пројекта, материјални доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року и на прописаним обрасцима који се могу преузети са интернет странице општине Врбас.

Председник општине Врбас,
Милан Глушац с.р.

Преузми: ОБРАСЦИ КОНКУРСА

 

КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...