На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 5. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/16), члана 95. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 16 и 50 Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13. и 2/14.), члана 9. Одлуке о буџету општине Врбас за 2016. годину („Службени лист општине Врбас“, број 21/2015) и Закључак о давању  сагласности за расписивање Јавног позива за учешће на конкурсу суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Врбас број 06.4-61/2016-III/02 од 10.11.2016. године, Председник општине Врбас  расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Врбас у 2016. години


I

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Врбас у 2016. години, и то ради пружања финансијске подршке:

 • медијским садржајима који доприносе  остваривању јавног интереса у области јавног информисања, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих становника општине Врбас, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, очувању културног и језичког идентитета припадника националних мањина на територији општине Врбас, развоју образовања, укључујући медијску писменост као део образовног система, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из области живота без дискриминације.
 • медијским садржајима који омогућавају остваривање права припадника националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета на територији општине Врбас;
 • медијским садржајима који доприносе заштити интереса особа са инвалидитетом на територији општине Врбас и обезбеђују њихово равноправно уживање права на слободу мишљења и изражавања.

Износ средстава којим ће се суфинансирати пројекти за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Врбас у 2016. години је 2.000.000 динара, а опредељен је у члану 9. Одлуке о буџету општине Врбас за 2016. годину на позицијама раздео 5, програм 15: локална самоуправа, програмска активност: 0602-0006 информисање, функција 830, позиција 111, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима.

Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), по правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

II

Право учешћа на конкурсу имају:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
 2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

За сваку од наведених области конкурса, учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу, с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

III

Критеријуми за оцену пројеката

 1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;
 2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардимa.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

•    остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
•    остваривање намене конкурса;
•    усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  
•    идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
•    заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2.Утицај и изводљивост са становишта:

•    усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
•    степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
•    мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
•    разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
•    степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

•    степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
•    неопходних ресурса за реализацију пројекта;
•    стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4.Буџет и оправданост трошкова са становишта:

•    прецизност и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
•    економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране држаних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
 2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

IV

Документација:

Учесник конкурса је обавезан да достави следећу докуметацију:

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерка:

 • попуњен предлог пројекта и
 • попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту Општине Врбас.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

 • решење о регистрациjи правног лица или предузетника у  Агенциjи за привредне регистре;
 • решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
 • оверена изjава/сагласност медија или више њих да ће програмски садржаjи бити емитовани/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

V

Рокови: Пријаве на Конкурс подносе се у року од 10 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Датум објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“, биће објављен на сајту Општине Врбас.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2016. године.                       

VI

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини. Уз предлог за чланове Комисије доставити и кратке биографије.  Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију , у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послату у року од 10 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ Општини Врбас.

Предлоге слати до закључења конкурса на адресу: Општина Врбас, Маршала Тита 89, 21460 Врбас или на емаил адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Јавни позив и образац за пријаву се објављују на Интернет страници Општине Врбас где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Решење о суфинансирању пројекта по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници Општине Врбас и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Приjаве слати на адресу: Општина Врбас, Маршала Тита 89., 21460 Врбас, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за Одељење за друштвене делатности. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ. Додатне информациjе се могу добити радним даном од 7,00 до 15,00 часова на телефоне: 021-7954 060

Број:   06.3-527/2016-II/02
Дана:14. новембра 2016. године

Председник општине Врбас
Милан Глушац

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...