На основу члана 43 став 1 тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 30/10, 88/10 и 38/15), од члана 126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016.години Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања број 401-00-00-520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр. 0401-101-6/2016 од 30.05.2016. године, закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Нови Сад и Општине Врбас и Локалног акционог плана запошљавања Општине Врбас за 2016. годину усвојен Одлуком бр.06.3-154/2016-II/02 од 22.02.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
У сарадњи са
ОПШТИНОМ ВРБАС
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног односа.
Национална служба,Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 12 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање -Филијала Нови Сад  ( даље:Филијала Нови Сад) у сарадњи са Општином Врбас:

 1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укупном месечном износу од:
  -    12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      
  -    14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
  -    16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
 2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити: 

 • послодавац са територије општине Врбас који припада:

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реализацији програма може остварити и послодавац који припада јавном сектору, без обзира на област којом се бави,
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;

 • да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 • да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
 • да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
 • да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 • да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији  Националне службе за запошљавање,Филијале Нови Сад - Служба Врбас, задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
   
 • има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
 • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита,
 • није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
 • изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање;
 • да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
  да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
 1. има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
 2. најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
 • да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање   лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе, Филијала Нови Сад;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
 • извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и услови за обављање истих;
 • доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
  •    доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
  •    доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
  •    доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба,Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе,Филијали Нови Сад- Служби Врбас према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, Филијали Нови Сад-Служби Врбас или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Национална служба, Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова Национална служба,Филијала Нови Сад у сардњи са општином Врбас задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства

или

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава лице и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима

25

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава лице и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима

20

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима

10

2.

Дужина обављања делатности

Пословање 1 година и више

25

Пословање до 1 године

10

3.

Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

25

50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

20

30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

10

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

5

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

 

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

75Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе, Филијале Нови Сад и Општине Врбас по јавним позивима од 2012. до 2015. године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“. 

Динамика одлучивања

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор  Филијале Нови Сад , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе,  у сарадњи са Опшином Врбас и по прибавњеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Врбас.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе. 


Национална служба,Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана доношења одлуке.
У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби, Филијали Нови Сад достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим.
Национална служба,Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука. 

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

 • фотокопија/очитана лична карта,
 • фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
 • оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
 • доставља Националној служби,Филијали Нови Сад извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • достави Националној служби,Филијали Нови Сад извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
 • организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном испиту;
 • омогући Националној служби,Филијали Нови Сад и Општини Врбас контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу,Филијалу Нови Сад и Општину Врбас о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Нови Сад на телефоне  021 488 55 57; 021 488 55 55, 021 488 55 44;021 488 55 93)  и Служби Врбас  на телефон: 021 70 67 66, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и www.vrbas.net

Јавни позив је отворен од 10. октобра 2016. године, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 26. октобра 2016. године.
 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...