Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06.3-119/2015-II/02
Дана: 23. фебруар 2015. године
ВРБАС

На основу члана 6. и 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009 и 43/2011), члана 20. тачка 11. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 16. тачка 11. и члана 50. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“ број 3/2002, 5/2002,10/2004,11/2008, 21/2009,16/2013 и 2/2014), и Програма заштите и унапређења животне средине у општини Врбас за 2015. годину заведеним под бројем 06.3-1451/2014-II/02 на које је Министарство дало сагласност, број 401-00-3547/2014 од 25.12.2014. године, Председник општине Врбас расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета општине Врбас за 2015. годину за невладине организације-удружења из области заштите и унапређења животне средине са територије општине Врбас

Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Врбас за 2015. годину намењених за реализацију пројеката удружења чије је деловање у оквиру активности дефинисаних Статутом, бављење заштитом и унапређењем животне средине.

1. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на Јавном конкурсу имају:

 • невладине организације-удружења грађана која доприносе развоју, заштити и унапређењу животне средине у општини Врбас
 • која у оквиру своје делатности, подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају животне средине,
 • која су регистрована на територији општине Врбас,односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације/удружења/,
 • која испуњавају све услове наведене у Јавном конкурсу.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је саставни део Конкурса и може се се преузети на сајту Општине Врбас - www.vrbas.net или лично у канцеларији број 12, II спрат Општинске управе Врбас. Пријаве се достављају препорученом пошиљком или на писарници Општинске управе Врбас на адресу Врбас, Маршала Тита 89 са назнаком Конкурс за пројекте из области заштите и унапређења животне средине.На коверти обавезно назначити пуно име и презиме пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.
Уз пријаву се обавезно подноси:

 1. Уредно попуњен формулар ( пријава),
 2. Фотокопија решења о регистрацији организације, а уколико је дошло до промене доставити и копију решења издате од надлежног органа којим су те промене одобрене,
 3. Фотокопија Статута( из којег се види да се удружење бави делатностима из областима заштите животне средине),
 4. Фотокопија овере потписа ( ОП образац)
 5. Фотокопија Уговора о отвореном рачуну код пословне банке

За тачност података одговара подносилац пријаве.
Пријаве се подносе у року од 24. Фебруара до 10. марта 2015. године.
Непотпуне, неблаговремене, непотписане и неоверене пријаве неће се разматрати.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Поднете пријаве разматра Комисија, на основу израђеног Правилника. Комисија доноси Предлог решења о распоређивању средстава. Председник општине Врбас доноси Решење уз претходно прибављено мишљење Општинског већа, а додељена средства се исплаћују у складу са приливом средстава у буџет општине Врбас.

Конкурс се објављује на интернет сајту општине Врбас, огласној табли општине Врбас, као и на огласним таблама месних канцеларија по насељеним местима општине Врбас.

ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА

Корисници средстава по Решењу Председника општине којим су средства одобрена, дужни су да доставе Одељењу за заштиту животне средине:

 • писани извештај о утрошку средстава, односно реализацији одобрених програма, у року од седам дана од завршетка пројекта а најкасније до 1. децембра 2015. године,
 • финансијски извештај са спецификацијом укупних прихода и расхода пројекта, као и спецификацију и фотокопију комплетне документације о утрошку одобрених средстава , сложених по врсти и редоследу расхода, оверена печатом удружења, у року од седам дана од завршетка пројекта а најкасније до 1. децембра 2015. године,
 • пратећи материјал /уколико је пројектом предвиђено-публикације, брошуре, плакати и слично/.

Уколико се извештај из претходног става не достави најкасније до предвиђеног рока, удружења ће бити у обавези да врате добијена средства.
За све потребне информације обратити се на телефон: 021-7954-037


Председник општине Врбас
Др Братислав Кажић

Прилог:

ОБРАЗАЦ за пријаву на Конкурс за доделу средстава из буџета општине Врбас за 2015. годину

 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...