Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Председник општине
Комисија за доделу средстава намењених побољшању услова становања набавком грађевинског материјала породицама интерно расељених лица са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Врбас
Број:06.3-1216-1/2014-II/02
Дана:24.11.2014.

На основу члана 10. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица, са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Врбас, начину рада Комисије и поступку доделе средстава број:06.3-1216/2014- II/02 од 17.11.2014. године, Комисија која је одржана дана 24.11.2014.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица, са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Врбас

I

Јавни позив се расписује за територију општине Врбас и обухвата интерно расељена лица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Врбас.

II

Помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица уколико подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове:

 • Да су евидентирани као интерно расељена лица;
 • Да су интерно расељено лице и чланови његове породице смештени у неадекватном приватном смештају;
 • Да интерно расељено лице и чланови његове породице не поседују непокретност ван КиМ или у другој држави, којом могу да реше своје стамбено питање;
 • Да нису обновили или отуђили непокретност на територији КиМ, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 • Да интерно расељено лице и чланови његове породице нису укључени у неки други пројекат за трајно решење стамбених потреба;
 • Да интерно расељено лице и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;
 • Да поседују неусловни стамбени објекат или плац са започетом градњом и да је степен изградње такав да уз донацију могу да створе основне услове за живот;
 • Да величина стамбеног објекта не превазилази основне потребе породичног домаћинства;
 • Да поседују неопходну документацију(дозволе) или је у процесу легализације.

III

Помоћ се одобрава као једнократна и неповратна у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђење основних услова становања. Минимална вредност пакета грађевинског материјала износи 150.000,00 динара, а максимална вредност пакета грађевинског материјала износи 440.000,00 динара по породичном домаћинству.
Право наменског располагања средствима за помоћ има општина Врбас.

IV

Уз пријаву, која се подноси у Општинској управи Врбас, подносилац пријаве је дужан да достави следеће доказе:
1) фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца захтева, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
2) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 18 и више година;
3) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 18 година;
4) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују другу непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
5) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
6) уверење Одељења за локалне јавне приходе да се подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, не налазе у пореској евиденцији;
7) доказ о приходима:

 • - уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања,
 • - уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,
 • - потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
 • - чек од пензије (за месец који претходи месецу подношења пријаве или квартал, на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

8) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
9) доказ о здравственом стању - извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;
10) за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; изјава родитеља оверена у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
11) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
12) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
13) доказ о власништву над непокретношћу - лист непокретности не старији од шест месеци;
14) решење о грађевинској дозволи или решење о накнадном издавању грађевинске или употребне дозволе у поступку легализације издату од стране одељења за урбанизам,комунално-стамбене послове Општинске управе Врбас.

V

Предност за доделу Помоћи имаће подносилац пријаве који раније није добијао помоћ у виду грађевинског материјала и сеоских кућа.

VI

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима из Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву,која бораве на територији општине Врбас, начину рада Комисије и поступку доделе средстава, број:06.3-1216/2014- II/02 од 17.11.2014. године.
Јавни позив је отворен од 26.новембра 2014. до 10.децембра 2014.године.
Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати.

VII

Образац пријаве на Јавни позив и обједињене изјаве као и све додатне информације могу се добити у Општинској управи, ул.Маршала Тита бр.89, Врбас у канцеларији број 6 на другом спрату или на број телефона 021/795-4036
Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, достављају се Комисији преко писарнице на шалтеру број 3 Општинске управе Врбас, сваког радног дана од 8-15часова у ул.Маршала Тита бр.89 Врбас.

У Врбасу, 24.новембра 2014.године


Комисија за доделу средстава намењених побољшању услова становања набавком грађевинског материјала породицама интерно расељених лица са пребивалиштем, односно боравиштем на територији општине Врбас

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...