НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА НОВИ САД-СЛУЖБА ВРБАС
И
ОПШТИНА ВРБАС

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање-Филијала Нови Сад-Служба Врбас у сарадњи са Општином Врбас на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2013. годину, расписује Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса за лица са евиденције незапослених.

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

 • до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
 • до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем;
 • до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласним таблама Службе запошљавања у Врбасу и Општине Врбас до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Општина Врбас се обавезује да:

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

 • 14.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
 • 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем;
 • 18.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

Послодавци се обавезују да:

 1. врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
 2. сносе трошкове полагања стручног/приправничког испита.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови:

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:

 • да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
 • да је измирио раније уговорне обавезе према општини Врбас, осим за обавезе чија је реализација у току;
 • да има најмање једно запослено лице;
 • да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које:
  • има средње, више или високо образовање
  • нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита
  • у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код истог послодавца;
 • да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
  • има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и
  • има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи једно незапослено лице, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
 • пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
 • извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
 • радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму подноси се Служби запошљавања у Врбасу, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Служби запошљавања у Врбасу.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца, претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално тржиште.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 20 дана од дана подношења захтева.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
 • доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
 • организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је отворен 20.05.2013. године и траје до 07.06.2013. године

Информације о програму могу се добити у Служби запошљавања у Врбасу или на телефон 021 706 766; 021 706 321

 

ПРЕУЗМИ: Захтев за учешће у програму

 

 

 

КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

15. сеп 2023. КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

Градски музеј Врбаса, који је део Културног центра, ове ј...

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

Афористичар, сатиричар и дечији песник из Врбаса Веселин ...

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

Марко Поповић, писац из Врбаса, представио је у четвртак...

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

25. авг 2023. КУЛТУРА

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

Уметник из Врбаса Владо Њаради обележио је пре десетак да...

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

24. авг 2023. КУЛТУРА

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

Фолклорни ансамбл Културног центра Врбаса, уз подршку лок...

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.