Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Општинска управа
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ – УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 06.2.-266/2013-1/02
Дана: 2. Априла 2013. године
ВРБАС

На основу члана 1, 3, 4 и 5 Правилника о начину и поступку доделе средстава за удружења у области заштите и унапређења животне средине по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту  и унапређењe животне средине општинe Врбас, Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације - удружења грађана у области заштите и унапређења животне средине, на седници одржаној дана 27.03.2012. донела је одлуку на основу које се расписује:

К О Н К У Р С
за пријаву пројекaта удружења у области заштите и унапређења животне средине

Позивају се невладине организације - удружења грађана у области заштите и унапређења животне средине да поднесу пријаве пројеката у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију из буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Врбас за 2013. годину са позиције 341 - финансирање еколошких програма и пројеката невладиних организација/удружења грађана у укупном износу од: 1.200.000,00 динара.

Предмет конкурса је додела финансијских средстава ради реализације пројеката у 2013. години, који ће промовисати заштиту животне средине и реализовати конкретне активности у области:

 • заштите природних вредности,
 • очувања и унапређења биодиверзитета,
 • подизања свести јавности и
 • програма едукације на територији општине Врбас.

Једно удружење може конкурисати са једним или више пројеката и то:

 1. За пројекте који доприносе развијању еколошке свести и ширењу знања о потреби заштите животне средине /еколошке школе и кампови, семинари, скупови, издаваштво, промотивне активности и слично/.
 2. За пројекте који имају за циљ допринос решавању конкретног еколошког проблема кроз једнократне акције и кампање /акције уређења простора, озелењавање, порибљавање, заштита природе, заштита и добробити животиња и слично/.

Право подношења пријаве имају удружења која своју делатност, у оквиру активности дефинисаних Статутом, обављају у области заштите и унапређења животне средине као и да им је то основна делатност, а испуњавају следеће услове:

 1. Да су регистрована на територији општине Врбас, односно имају седиште или огранак и делују на подручју Општине Врбас - као општинске, међуопштинске или Републичке организације /удружења/,
 2. Да је надлежан орган удружења усвојио извештај о финансијском   пословању удружења за 2012. годину,
 3. Да је Програм рада за 2013. годину усвојен  од стране надлежног органа удружења.

Критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. Да удружења располажу капацитетима за реализацију пројекта уз пожељне референце,
 2. Да пројекат усмеравају ка већем броју корисника,
 3. Да могу обезбедити мерљиве резултате у односу на предложене трошкове,
 4. Да имају висок степен успешности у реализацији пројеката,
 5. Да своје пројекте базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу,
 6. Да за текућу годину нису конкурисали за добијање средстава из буџетског фонда општине Врбас /по основу јавних позива, конкурса/.

Елиминациони критеријум је комплетност документације и благовремена достава исте.

Документација неопхода за успешно пријављивање:

 1. Попуњен образац пријаве и буџетски формулар пројекта /потписан и оверен/ са писаним описом буџета,
 2. Копија Статута подносиоца пријаве,
 3. Копија Решења о упису у регистар удружења,
 4. Копија Уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке,
 5. Судски оверен потпис законског заступника тј. лица овлашћеног за заступање,
 6. Одлука надлежног органа удружења о усвојеном извештају о пословању за претходну годину,
 7. Одлука надлежног органа удружења о учешћу на конкурсу,
 8. Програм рада за 2013. годину усвојен од стране надлежног органа удружења,
 9. Уколико је за извођење пројекта потребно учешће или суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс прилаже се потврда /изјава/ тих субјеката да прихватају учешће у реализацији пројекта са јасно наведеним износом средстава,
 10. Референце (уколико их удружење/НВО поседује).

Обрасци за пријаву на конкурс могу се преузети са званичне интернет презентације  општине Врбас односно www.vrbas.net и у Општинској управи -  Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, II спрат, канцеларија број 12.

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања и на огласној табли Општине Врбас.

Попуњени обрасци пријава и остала неопходна документација предаје се на писарници Општинске управе Врбас или се шаље у затвореној коверти поштом, на адресу Маршала Тита 89, 21460 Врбас, Одељење за урбанизам,  комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, са назнаком:

«НЕ ОТВАРАТИ пријава за конкурс - Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације – удружења грађана у области заштите и унапређивања животне средине».

 • Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације – удружења грађана у области заштите и унапређивања животне средине дужна је да у року од 14 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс - достави Председнику општине и Општинском већу предлог за доделу средстава.
 • На основу предлога Комисије и става Општинског већа Председник      општине доноси акт о одобравању средстава за пројекте удружења и висини средстава за њихову реализацију.
 • Закључак Председника општине којим се одобравају средства за пројекте удружења је коначан.
 • Комисија ће о резултатима Конкурса благовремено обавестити подносиоце пријава.

Корисници средстава по завршеном пројекту, дужни су да доставе  Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе:

 1. Писани извештај о утрошку средстава односно релизације одобрених програма – пројеката до 15.12.2013. године,
 2. Финансијски извештај са спецификацијом укупних прихода и расхода пројекта, као и спецификацију и фотокопије комплетне документације о утрошку одобрених средстава, сложених по врсти и редоследу расхода, оверена печатом удружења,
 3. Пратећи материјал /уколико је пројектом предвиђено-публикације, брошуре, плакати и сл./.

Додатна обавештења и информације могу се добити путем телефона 021/795 40 37 - Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.

 

ОБРАСЦИ И ФОРМУЛАРИ

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА - Пријава и буџетски формулар

ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА

Буџетски формулар пројекта

 

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...