На основу члана 64. став 3., а у вези са одредбом члана 64а став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" број 62/06, 65/08 и 41/09), Председник општине Врбас расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Овај јавни позив упућује се:

I свим правним и физичким лицима која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, као и функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који објекти се налазе на земљишту у државној својини и

II  свим правним и физичким лицима која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње.

Лица која по овом јавном позиву у року доставе своје захтеве и све тражене податке, по основу власништва на инфраструктури стичу право пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на коме се та инфраструктура налази, а лица која се баве узгојем и држањем животиња у циљу производње хране за животиње, стичу право пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини и то један хектар по условном грлу.

 

1. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I По основу власништва на инфраструктури

Потребна документација и подаци које подносиоци захтева треба да доставе ради остваривања права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури је:

 • Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
 • Извод из Агенције за привредне регистре (не старији од шест месеци) – за правна лица и предузетнике, односно фотокопија личне карте за физичка лица;
 • Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и
 • Записник републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности засада односно објеката.

У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити:

 • Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
 • Извод из Агенције за привредне регистре (не старији од шест месеци) – за правна лица и предузетнике, односно фотокопија личне карте за физичка лица;
 • Записник републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре и
 • Доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације (којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала) односно извод из пописа основних средстава).

II По основу узгоја животиња

Потребна документација коју подносиоци захтева права пречег закупа по основу власништва на објектима за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња у циљу производње хране за животиње је:

 • Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
 • Извод из Агенције за привредне регистре (не старији од шест месеци) – за правна лица и предузетнике, односно фотокопија личне карте за физичка лица;
 • Потврду о регистрованом пољопривредном газдинству (извод из регистра пољопривредних газдинстава);
 • Доказ о регистрованој фарми - решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова или регистровано пољопривредно газдинство са 15 и више уматичених млечних крава до 3 године закупа;
 • Уверење или потврда о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице и
 • Уверење о уматиченим животињама – издато од Пољопривредног факултета у Новом Саду - департмана за сточарство (са припадајућим листингом бројева уматичених животиња).

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОКУМЕНАТА

Пријаве на овај јавни позив и доставу података ради оставривања права пречег закупа, тј.  попуњени образац пријаве/захтева са пратећом документацијом којом се доказује испуњење свих услова, доставити у:

Шалтер салу општине Врбас, на шалтер број 3 (писарница), сваким радним даном од 7-15 часова, или на адресу: Општинска управа Врбас, Комисија за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Маршала Тита 89, са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА“.

Образац пријаве/захтева се може преузети у општини Врбас, на шалтеру број 13 и на сајту Општине Врбас www.vrbas.net.
Јавни позив објавити на огласној табли Општинске управе Врбас, месним канцеларијама, дневном листу „Дневник“ и на сајту општине Врбас www.vrbas.net .
Сва поднета документација мора гласити на подносиоца захтева.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЕВА СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈЕ 30. ОКТОБАР 2012.ГОДИНЕ.

Комисија задржава право да затражи додатну документацију у складу са евентуалним новим упутствима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник општине
Број: 06.2-1180/2012-II/02
Дана: 03.10.2012. године
Врбас

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Жељко Видовић

ПРЕУЗМИ:

ОБРАЗАЦ - ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ

 

ОБРАЗАЦ - ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ УЗГОЈА И ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА

 

 

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...