Република Србија   •  Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
НОВИ САД

На основу члана 3. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и Oпштине Врбас за 2012.годину, број 117-10-2/2012-07 од 28.02.2012.године

ОПШТИНА ВРБАС И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Општина на основу јавног конкурса.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис  активности  јавног рада  (термин план) и  број лица која се запошљавају.

 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

 • зараду незапосленим лицима,
 • трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
 • трошковe спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

Исплату нето зараде незапосленим лицима  укљученим у јавне радове,  у висини од:

 • 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
 • 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
 • 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
 • 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

Трошкови спровођења јавних  радова ислаћују се у висини од 90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и то: трошкове доласка и одласка са рада до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

 

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:

здравствено васпитне активности  – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа, послови у позоришној, библиотечкој, послови ажурирања архива, база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:

уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља –побољшање услова становања и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:

санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, канала и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

 

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

 • органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • друштвене организације
 • удружења грађана.

Документација за подношење пријаве:

 • пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
 • мишљење Локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;
 • фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • списак лица корисника услуга  - за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у надлежној организационој јединици Национaлне службе

 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и  поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба  врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен.

Одлука о одобравању спровођења Јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси Председник Општине на  предлог Комисије коју је образовао или Локални савет за запошљавање.

 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Врбас и  послодавац  - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

 • уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
 • средство обезбеђења уговорних обавеза
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну
 • картон депонованих потписа и
 • термин план  – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- две  истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и

није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно

од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

- запосленог ангажованог на спровођењу Јавног рада, задржи у радном односу  најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30  дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало време трајања уговора;

 • организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;
 • месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
 • Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада, а ови Општини;
 • Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада,а ови Општини;
 • Општинској служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу и Општину о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за  законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине www.vrbas.net

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Врбасу у публикацији „Послови“ , огласној табли Општине Врбас и на сајту Општине Врбас.

 

 

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...