На основу Локалног акционог плана за запошљавање донетог од стране Локалног савета за запошљавање општине Врбас и Програма за очување радних места у општини Врбас у 2012. години, СО Врбас и Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Служба),  расписују

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

Акционим планом запошљавања општине Врбас предвиђена су средства за доделу субвенција за новозапошљавање незапослених лица са територије општине Врбас. Субвенције за новозапошљавање намењене су послодавцима  за отварање новог радног места за незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање – Служба Врбас, са којима се заснива радни однос на неодређено време. Субвенције за новозапошљавање одобрава се послодавцима у једнократном износу од 130.000,00 динара за једно незапослено лице, а за тај прогам одвојено је 5.000.000,00 динара.

1. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦУ

Субвенција за ново запошљавање може се одобрити послодавцу који испуњава следеће услове:

 1. да је седиште послодавца на територији општине Врбас;
 2. да је привредни субјект економски способан;
 3. да над послодавцем није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
 4. да је послодавац над којим је био вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целини извршен план реорганизације успешно пословао најмање 12 месеци;
 5. да је послодавац који је купио привредни субјекат над којим је окончан поступак стечаја или ликвидације успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине. Изузетно, уколико је период пословања краћи потребно је обезбедити банкарску гаранцију;
 6. да послодавац уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, као и обавезе по основу јавних прихода;
 7. да подносилац захтева запошљава незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање;
 8. да у сарадњи са НСЗ изврши селекцију кандидата за запошљавање.

 

2. ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС – ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Послодавац подноси захтев са потребном пратећом документацијом, лично или путем поште, организационој јединици Националне службе за запошљавање – Служба Врбас, са назнаком: "Конкурс за ново запошљавање незапослених лица са територије општине Врбас".

Подносилац захтева за доделу субвенције за ново запошљавање подноси следећу документацију:

 • попуњен захтев и бизнис план на типском обрасцу ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ са описом послова на којима ће се засновати радни однос са незапосленим лицем (образац се може добити у Националној служби за запошљавање – Служба Врбас);
 • извод из евиденције незапослених лица са назнаком:"НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ";
 • копију Решења о оснивању привредног друштва или предузетника (решење надлежног органа о упису у регистар);
 • образац биланса стања и биланса успеха за 2011. годину(ако је регистрација делатности из протеклих година);
 • извештај о солвентности (ликвидности) послодавца од банке која за послодавца обавља послове платног промета за последња три месеца које претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • доказ о редовној исплати зарада запослених и уплати доприноса за обавезно социјално осигурање за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев (копија оверених ОД образаца).

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети у обзир.

 

3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Одлуку о одобравању субвенције за ново запошљавање доноси Комисија коју је образовао  орган општине Врбас, Локални савет за запошљавање и Национална служба за запошљавање – Служба Врбас.

На основу донете Одлуке, општина Врбас са послодавцем коме се одобравају средства закључује уговор најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке.

Приликом закључивања уговора послодавац је дужан да достави:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време са незапосленим лицем које запошљава (уговор о раду, пријаву на обавезно социјално осигурање – пензијско-инвалидско и здравствено осигурање);
 • одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза (меница, банкарска гаранција, заложно право на покретним или непокретним стварима или уговорно јемство).

Средства обезбеђења су:

1. за предузетника:

бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењем.

2. за правно лице:

 • бланко соло меница са меничним овлашћењем
 • Жирант може бити свако физичко, пословно способно лице не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије независно од висине примања. Жирант може бити и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

 

4. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА – КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Послодавац-корисник средстава дужан је да:

 • са новозапосленим лицем закључи уговор о раду, односно заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом, који мора трајати најмање једну ( 1 ) годину;
 • редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално осигурање и да истеком месеца Одељењу за финансије Општинске управе Врбас достави оверене обрасце ППОЈ и ППОД, а истеком календарске године достави доказ о годишњој уплати доприноса за лице које је запослио (Образац М-4);
 • обавести организациону јединицу Националне службе за запошљавање и општину Врбас о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.

У случају да пре истека времена од годину дана лицу из уговора из објективних разлога престане радни однос, послодавац је дужан да са даном престанка радног односа закључи уговор о раду са другим незапосленим лицем. При избору другог незапосеног лица примењују се критеријуми из овог Конкурса, а уговорне обавезе послодавца се примењују на то друго лице.

Конкурс је отворен до утрошка за то предвиђених средстава и објављује се у „Службеном листу општине Врбас“, у огласним емисијама ТВ «Бачка», огласним таблама Националне службе за запошљавање и општине Врбас, у публикацији „Послови“.

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у Националној служби за запошљавање – Служба Врбас и општини Врбас на телефон 021/706 - 766.

 

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...