На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008. и 41/2009) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,  21/2009. и 15/2010),  Скупштина  општине Врбас,  на  седници одржаној  9. децембра 2011. године, донела је

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ КОСАНЧИЋ

Члан 1.

Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта и премера грађевинског земљишта на подручју катастарске општине Косанчић.

Члан 2.

Предмет комасације - премера (комасациона маса) су сва земљишта у подручју обухваћена катастарском општином Косанчић (пољопривредна, шумска, грађевинска), у укупној површини од 2.450 ха.  као и уређаји на тим земљиштима.

Границе комасационог подручја из става 1. овог члана чине границе катастарске општине Косанчић.

Члан 3.

Учесници комасације су власници односно корисници земљишта која су обухваћена комасационом масом и сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни интерес.

Власници односно корисници земљишта на подручју на којем се врши комасација земљишта морају дозволити приступ на своје земљиште стручњацима геодетских, водних, пољопривредних и других организација, ради обављања радова у вези уређења земљишта у поступку комасације.

Члан 4.

Комасацију земљишта, на основу Одлуке о спровођењу комасације у катастарској општини Косанчић, спроводи Комисија за спровођење комасације коју посебним решењем именује Скупштина општине Врбас.

Поступак комасације на територији катастарске општине Косанчић спроводиће се на основу Закона о пољопривредном земљишту, према Програму комасације катастарске општине Косанчић који је донела Скупштина општине Врбас 24.06.2011. године под бројем 011-14/2011-I/01 и у складу са Начелима комасације које ће донети Скупштина општине Врбас.

Члан 5.

Од дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације у катастарској општини Косанчић  у ''Службеном листу општине Врбас'' забрањује се изградња објеката и подизање вишегодишњих засада и усева у комасационом подручју.

Власник односно корисник земљишта нема право накнаде за улагање у објекат или вишегодишњи засад и усев на земљишту из предходног става, уколико је та улагања извршио после дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације.

Члан 6.

Комасација у катастарској општини Косанчић финансираће се из средстава општине Врбас, средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине и из других доступних извора.

Члан 7.

Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације катастарске општине Косанчић спроводиће Општинска управа Општине Врбас - Одељење за финансије и буџет.

Наредбодавац за извршење трошкова комасације јесте Председник односно Заменик председника Комисије, по овлашћењу Председника општине Врбас.

Члан 8.

Након објављивања Одлуке о спровођењу комасације катастарске општине Косанчић Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Врбас извршиће у катастру непокретности забележбу покретања поступка комасације.

Члан 9.

Ова Одлука се сматра достављена свим власницима и корисницима земљишта у комасационом подручју и другим лицима која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни интерес даном објављивања у „Службеном листу општине Врбас“.

Ова Одлука истаћи ће се и на огласним таблама Општине Врбас, Месне заједнице Савино Село и насеља Косанчић.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осам дана након објављивања у „Службеном листу општине Врбас“.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:  06-38/2011-I/01
Дана: 9. децембра  2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

 

КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...