Српска православна
Црквена општина
Бр. 38.
11.септембар 2018.г.
 У Змајеву

На седници црквеноопштинског управног одбора у Змајеву одржаној 11. септембра 2018. године, везано за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у својини ове Управе Ц.О.  парцеле бр: 2540/1 уписан у лист непокретности бр. 931, парцеле бр: 2400. лист непокретности 2420, парцеле бр: 2401, лист непокретности 2419, паецеле бр: 2403, лист непокретности 2419, парцела бр: 2366, лист непокретности 931, парцела бр: 2416 лист непокретности 2303,и Бр: 2406/1 лист непокретности 2302, К.О. Змајево, Црквено-општински управни одбор Змајево доноси:

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ

У ЗМАЈЕВУ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ПРВОМ  КРУГУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ЗМАЈЕВУ

I

- Предмет јавног надметања -

1.Расписује се оглас за прикупљање понуда,а везано за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Српске Православне црквене општине у Змајево. Парцела Бр: 2540/1 уписан у лист непокретности бр: 931, парцеле бр: 2400.лист непокретности 2420, парцеле бр: 2401, лист непокретности 2419, паецеле бр:2403, лист непокретности 2419, парцела бр: 2366,лист непокретности 931, парцела бр.: 2406 лист непокретности 2303

и бр: 2406/1 лист непокретности 2302, К.О. Змајево.

КО                   Змајево  парцела    број

Број           јавног     надметања

 

Број достављених   понуда

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна цена (дин   /ха) за       1.год.

 

Депозит

(динара)

 

Период

закупа

2366

      1

1

9.32,80

60.000,оо

1186.000,оо

5. година

2400

      2   

1

19.54,69

60.000,оо

390.000,оо

5. година

2401

      3

1

33.27,21

60.000,оо

660.000,оо

5. година

2403

      4

1

29.81,70

60.000,оо

580.000,оо

5. година

2540/1

      5

1

1.64,06

60.000,оо

26.000,оо

5. година

2406/1

      6

1

3.03.72                  

60.000,оо

60.000,оо

5. година

2416

      7

1

3.00,55

60.000,оо

60.000,оо

5. година

 Понуде се достављају у писменој форми у запечаћеним ковертама.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарске парцеле у катастарској општини Змајево, које је предмет издавања у закуп, може се извршити у канцеларији Црквене општине Змајево, улица Петра Драпшина 53.
 2. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 3. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити у  суботу 15. Септембра 2018. године. Полазак испред Храма у 10. часова.
 4. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у својини Црквене општине сносиће лице које добије то земљиште у закуп, као и таксу у износу од 4%, ради овере уговора о закупу у Епархијском Управном Одбору Православне Епархије Бачке у Новом Саду.
 5. Пољопривредно земљиште из овог огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу у сувом ратарењу и не може се користити у друге сврхе.
 6. Пољопривредно земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп, трећем лицу.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање -

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Црквене општине има:

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            -  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,  и има седиште на територији Републике Србије.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)

-важеће решење Републичког фонда ПИО о својству осигураника пољопривредника.

 за правна лица:

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,

- извод из АПР о регистрацији предузећа

- ПИБ  

 1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа.

Уплата се врши на текући рачун Црквене општине Змајево 355-1046257-83.

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит се враћа у року од три дана, а после отварања понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину.
 2. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит се не враћа и организује се поновно прикупљање понуда.
 3. Уколико се понуђач не појави на отварању понуда или не пошаље  писмено овлашћеног заступника, његова понуда  се неће разматрати, а депозит ће бити задржан.
 4. Отварање понуда се има одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна понуда.
 5. Право учешћа у давању понуда за узимање у закуп пољопривредног земљишта, у својини црквене општине у првом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта, у државној или црквеној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта, или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта  у закуп.
 6. На црквеној земљи не могу узгајати повртарске културе тојест оне које се заливају системима за наводњавање, већ само ратарске културе пшеница, кукуруз, соја...

  Право учешћа у давању понуда за узимање у закуп пољопривредног земљишта, у својини црквене општине у првом кругу немају ни она правна и физичка лица која су јавно иступала против Цркве, лица која су својим понашањем изазивала јавну саблазан, као и лица са сумњивим пореклом капитала.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • важеће решење Републичког фонда ПИО о својству осигураника пољопривредника.

Формулар пријаве и адресиране коверте са адресом црквене општине, се могу преузети од 14,15,17 септембра 2018. године у канцеларији црквене општине од 09 до 11. часoва. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Српска Православна црквене општина Змајево, улица Петра Драпшина број 53. Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у црквеној својини
 • Број јавног надметања _____парц. Бр_____.

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је 18. септембар 2018.год.

09- 11. часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у канцеларију црквене општине Змајево до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у сали Црквене Општине Змајево, Петра Драпшина 53, зграда Металосервиса:дана 18.септембра 2018. године са почетком у 12 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

            Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 7 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Црквене општине које ће доставити Председнику комисије за издавање земље у закуп.

Уплату извршити на рачун црквене општине бр. 355-1046257-83.

            За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта, или
 • уговор о јемству са јемцем – правним лицем са бланко соло меницом, као и  меницом закупца, или
 • Решење о упису хипотеке на непокретности у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта.

 

Уколико закупац не поступи у складу са одредбама тачке 7 уговор о закупу се раскида, а закупнина ће се наплатити из средстава обезбеђења наплате.

Услови из претходног става важе за сваку следећу годину закупа, односно не уплаћивање закупнине по овом Огласу, и Уговору о закупу који ће бити склопљен сходно овом огласу.

 

Ову одлуку објавити на огласној табли Црквене Општине, Месне заједнице.

Информације о предметној лицитацији биће објављиване на www.vrbas.net.

 

УПРАВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ

ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ЗМАЈЕВО

 

КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

10. мар 2020. КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

Татјана Лош, једна од ауторки књиге "Оне су промениле Срб...

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

06. мар 2020. КУЛТУРА

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

У Градском музеју Културног центра Врбаса у петак је отво...

Др Неле Карајлић гост Равног Села

03. мар 2020. КУЛТУРА

Др Неле Карајлић гост Равног Села

Месна заједница Равно Село припремила је за четвртак, 05...

Представљена монографија о Милану Кешељу

28. феб 2020. КУЛТУРА

Представљена монографија о Милану Кешељу

У Градском музеју Културног центра Врбаса у четвртак је п...

Интервју: Весна Гргуровић, Градски музеј Врбаса

25. феб 2020. КУЛТУРА

Интервју: Весна Гргуровић, Градски музеј Врбаса

Градски музеј Културног центра Врбаса једна је од перјани...