СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
Бр. 61
11. април 2018.г.
Врбас

Српска православна Црква, Епархија Бачка, Црквена општина Врбас на основу члана 1 Правилника о издавању црквеноопштинске имовине у закуп који је ступио на снагу дана 01.01.2014. године, по одобрењу и благослову председника Епархијског Управног одбора и епископа Бачког Иринеја, а по Одлуци Црквеноопштинског Управног одбора дел. бр. 59 од 11. априла 2018. године, даје се следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЦРКВЕНООПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ

I. ПРЕДМЕТ ЗАКУПА

1) Црквена општина Врбас издаје у закуп следеће непокретности:
Пољопривредно обрадиво земљиште у К.О.Врбас:
• Лист непокретности бр. 2283, број парцеле 55, у потезу 1. Реон, њиве 2. класе, у укупној површини од 62ха,50a,58м2

2) Непокретност која је предмет закупа издаје се на одређено време, а најдуже на период од 5 година.

3) Црквена општина ће заинтересованим лицима омогућити увид у сву документацију у вези са имовином која је предметом закупа односно јавног оглашавања.

4) Имовина се издаје у виђеном стању.

5) Документација у вези са непокретношћу која је предметом издавања у закуп, као и обилазак саме непокретности може се извршити сваког радног дана, осим у дане црквених празника, у просторијама црквене општине, и обиласком непокретности на лицу места, уз обавезну претходну најаву на тел. Црквене општине број 021/790-366.

 

II. УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

6) У поступку прикупљања понуда могу учествовати сва правна и физичка лица, осим лица из члана 17 Правилника о издавању црквеноопштинске имовине у закуп.

7) Сходно наведеној одредби Правилника, право учешћа у поступку давања понуда немају правна и физичка лица која:

 1. нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговра о закупу пољопривредног земљишта, стамбеног или пословног простора у државној или цркевној својини,
 2. као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта, стамбеног или пословног простора,
 3. или која су нарушавала несметано одвијање дела поступка јавног надметања приликом давања у закуп пољопривредног земљишта, стамбеног или пословног простора.

8) Право учешћа у давању понуда за узимање у закуп пољопривредног земљишта, стамбеног или пословног простора у својини црквене општине немају правна и физичка

 1. лица која су јавно иступала против Цркве,
 2. лица која су својим понашањем изазивала јавну саблазан,
 3. као и лица са сумњивим пореклом капитала.

9) Уз понуду правно лице доставља следећу документацију:

 1. оригинални извод из Регистра привредних субјеката,
 2. оригиналну потврду Пореске управе да нема неизмирених пореских обавеза,
 3. потврду ОПН НБС – Крагујевац о броју дана блокаде рачуна у претходне 3 године,
 4. доказ о уплати депозита,
 5. формулар за пријављивање (подиже се код секретара Црквене општине)

10) Уз понуду физичко лице доставља следећу документацију:

 1. оверену фотокопију личне карте,
 2. доказ о уплати депозита,
 3. извод из регистра пољопривредних газдинстава за текућу годину
 4. важеће решење Републичког фонда ПИО о својству осигураника пољопривредника
 5. формулар за пријављивање (подиже се код секретара Црквене општине)

11) У понуди се наводи износ закупнине који се нуди за непокретност која је предметом закупа на годишњем нивоу по хектару, изражено у еврима.

12) На основу истакнуте понуде, врши се уплата на име депозита, на рачун Црквене општине Врбас бр. 355-1046111-36, који се води код Војвођанске банке, у динарској вредности у износу од 500.000,00 динара.

13) Понуђачима чија понуда не буде оглашена за најбољу и прихваћена као таква, депозит се враћа у року од три дана од дана отварања понуда.

14) Понуђачу који буде оглашен за најбољег понуђача, депозит се не враћа већ му се урачунава у испуњење кроз уговор о закупу.

15) У случају да најбољи понуђач одбије да приступи закључењу уговора о закупу, губи право на депозит.

16) Сваки понуђач дужан је да приликом давања понуде приложи и доказ о уплати накнаде у износу од 500.000,00 динара, на име учешћа у поступку прикупљања понуда.

17) Трошкови накнаде на име учешћа у поступку прикупљања понуда, се не враћају понуђачима.

18) Затворене понуде се шаљу препорученом поштом на адресу Црквене општине Врбас, улица Исе Секицког број 69, или се предају лично секретару Црквене општине на деловодник Црквене општине.

19) Рок за слање понуде је 14.05.2018.год.до 18 часова.

20) Почетна цена за давање понуда износи 520€/ха. Закупац ће закупнину плаћати годишње, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, с тим што има обавеза уплате исте најкасније до 30.септембра за предстојећу агроекономску годину.

21) Понуде које не пристигну у Црквену општину до назначеног рока у тачки 19. неће се узети у обзир.

22) По избору најбољег понуђача Црквена општина ће приступити закључењу уговора о закупу, а на основу одлуке Управног одбора Црквене општине.

23) Неблаговремене понуде односно понуде које нису у свему сачињене у складу са одредбама овога огласа неће бити узете у разматрање.

24) Лицитација ће се обавити 14. маја (понедељак) у 19,00 часова у просторијама Црквене општине Врбас  


У име Српске Православне Црквене општине Врбас.
Председник Ц.О.

 

КУЛТУРА

У уторак отварање изложбе графика "Из дубине"

23. мар 2023. КУЛТУРА

У уторак отварање изложбе графика "Из дубине"

Ликовна галерија Културног центра Врбас организоваће у ут...

Конкурс за Невенов фестивал деце песника

20. мар 2023. КУЛТУРА

Конкурс за Невенов фестивал деце песника

Невенов фестивал деце песника у Савином Селу расписао је ...

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс 2023

13. мар 2023. КУЛТУРА

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс 2023

Одељење за децу и младе Јавне библиотеке "Данило Киш", ра...

Врбаски фолклораши на Данима мимозе у Херцег Новом

26. феб 2023. КУЛТУРА

Врбаски фолклораши на Данима мимозе у Херцег Новом

Наступ Фолклорног ансамбла Културног центра Врбаса био је...

Нове награде за Веселина Милићевића

22. феб 2023. КУЛТУРА

Нове награде за Веселина Милићевића

Веселин Милићевић, сатиричар, афористичар и песник за дец...