Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
Oпштинско веће  
Број: 06.4-105/2016-III/02
Дана:29.06.2016. године
ВРБАС

На основу члана 93. Статута Општине Врбас („Сл. Лист општине Врбас“ бр. 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013, 2/2014) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту, („Сл лист општине Врбас „бр. 3/2013 , 19/2014 и 22/2015), Општинско веће општине Врбас, на седници одржаној дана  29.јуна 2016. године расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. Поступак отуђења грађевинског земљишта путем јавног надметатања спроводи Комисија за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини именована  Решењем Скупштине општине Врбас, бр.112-80/2014-I/01 oд 06.6.2014. године.

2. Предмет отуђења:
Предмет отуђења  је грађевинска парцела  број 2482/2,к.о. Врбас,површине 4605 м2, која је обухваћена  Програмом отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Врбас за 2016. годину.

3. Локација:
Парцела 2482/2 к.о.Врбас, површине 4605м2, налази се на самом улазу радну зону Блок „100“.
Парцела се налази непосредно уз државни пут 113, IIA реда, на деоници Врбас-Бачко Добро Поље.

4. Почетни износ цене отуђења:
Почетни износ цене отуђења грађевинског земљишта  износи  375,84 дин/м2.

5.Подаци о уређености грађевинског земљишта:
Предметна парцела није комунално опремљена. 

По програму уређивања грађевинског земљишта за град Врбас и насељена места општине Врбас за 2016.г. (Службени лист општине Врбас бр.22/2015), предвиђено је припремање и опремање Блока „100“.
Опремање Блока „100“ комуналном инфраструктуром предвиђено је у три фазе , за 2016., 2017. и 2018. годину  и то:

1.1. Припремање грађевинског земљишта:
1.1.1. Измена и допуна плана детаљне регулације Блока „100“,
1.1.2. Израда пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајнице  1.фаза, (2016.г.)
1.1.3. Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже 1.фаза, ,(2016.г.)
1.1.4. Израда пројектно-техничке документације за изградњу мреже фекалне  канализације 1.фаза, ,(2016.г.)
1.1.5.  Израда пројектно-техничке документације за изградњу мреже  атмосферске канализације 1.фаза , ,(2016.г.)
1.1.6.  Израда пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајнице 2. фаза (2017.г.)
1.1.7.  Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже  2.фаза (2017.г.)
1.1.8.  Израда пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајнице 3. фаза (2018.г.

1.2.    Опремање грађевинског земљишта :
1.2.1. Изградња саобраћајнице 1. фаза (2016.г.)
1.2.2. Изградња водоводне мреже 1.фаза (2016.г.)
1.2.3. Изградња мреже фекалне канализације 1.фаза (2016.г.)
1.2.4. Изградња мреже атмосферске канализације 1.фаза (2016.г.)
1.2.5. Изградња саобраћајнице 2. фаза (2017.г.)
1.2.6. Изградња водоводне мреже 2.фаза (2017.г.)
1.2.7. Изградња мреже фекалне канализације 2. фаза (2018.г.)
1.2.8. Изградња мреже атмосферске канализације 2. фаза (2018.г.)
1.2.9. Изградња саобраћајнице 3. фаза (2018.г.)


Технички подаци за парцелу 2482/2 у односу на постојећу комуналну инфраструктурну мрежу:

Саобраћајна инфраструктура:
Парцела 2482/2 налази се непосредно уз државни пут, бр.113, IIA реда, на деоници Врбас-Бачко Добро Поље.
Прикључак на државни пут предвиђен је непосредно уз предметну парцелу, на парцели 2482/3 и 2482/1.
Предвиђена је изградња приступне саобраћајнице ширине 6.00 м, која би уједно била улаз у радну зону Блока „100“.

Водоводна мрежа:
Постојећа водоводна мрежа налази се на удаљености од око 30м од предметне парцеле, са друге стране пута (потребно извршити подбушење пута и прибављање потребних сагласности).

Канализациона мрежа:
Постојећа канализациона мрежа налази се на удаљености од око 170м од предметне парцеле, са друге стране пута (потребно извршити подбушење пута и прибављање потребних сагласности)

Струјна мрежа:
Најближи прикључак за струју налази се у ЗТС „Шљункара“ на удаљености од око 270м.

Остале инсталације које не улазе у комунално опремање:
Најближи прикључак на мрежу гасних инсталација налази на удаљености од око 600м код бензинске пумпе.  
Кабловска телекомуникациона мрежа налази се непосредно уз државни пут.

6. Намена:
Парцела број 2482/2 к.о. Врбас-град према Плану детаљне регулације Блока „100“ (некадашње нумерације „96“), („Службени лист општине Врбас“ бр. 04/10) и планираној намени површина  припада радним комплексима зона III. Према Плану генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас“ бр. 03/11 и 11/14) нумерација блока је Блок број „100“.

7.Правила грађења:
Извод из Планa детаљне регулације Блока „100“ (некадашње нумерације „96“), („Службени лист општине Врбас“ бр. 04/10) :

Општа правила:
Планом су утврђени општи услови грађења за садржаје унутар грађевинског рејона обухваћеног планом.
Планом је допуштена изградња искључиво за планиране намене грађевинског земљишта дефинисане графичким прилогом „Намена површина“ у Р 1:1000.
У зависности од планиране намене условљава се израда Студије о процени утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 г.).
Правила изградње важе за све објекте у границама плана и садрже услове за одређивање положаја објекта на парцели, хоризонталне регулације, услове за одређивање вертикалне регулације и сл.
Изградња, доградња и реконструкција објеката врши се према дефинисаним грађевинским линијама и урбанистичким параметрима у оквиру зона градње.

Посебна правила:
Oбзиром на то да се ради о специфичном грађевинском реону, дати су посебни услови уређења и изградње објеката.

Зона III – секундарне и терцијалне делатности

Објекти се граде на планираном осталом грађевинском земљишту.
Минимална величина парцеле је 1.000 m2, а максимална се не условљава.
Максималан степен заузетости је 50%, а индекс изграђености треба да се креће у распону 0,5-1,5.
Дозвољена спратност објеката је приземље (ВП) или П+1 (максимално П+2). За административне објекте и за карактеристичне објекте  се не условљава спратност.
Објекти у приземном делу треба да буду на минималној удаљености 5 m од регулационе линије или дубље унутар комплекса. У спратним деловима могући су конзолни испусти ван минималне грађевинске линије.
Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, а заступљеност зелених површина на комплексу треба да се креће у распону 20-25%.
Објекте извести од чврстих материјала, обликовно их прилагодити функцији и конкретном локалитету.
Комплекси треба да су ограђени, а ограда да је транспарентна до 2,20 m (осим ако конкретна намена не условљава посебне услове ограђивања).

8. Намена, површина објекта и обавеза инвеститора у погледу радника

Површина изграђеног објекта за производну-пословну делатност мора да буде најмање 1200м2, а за реализацију производне делатности потребно је ангажовати најмање 70 лица у трајању од минимум 5 година, за која ће послодавац уплаћивати доприносе за обавезно социјално осигурање.

9. Рокови, потребна документација и депозит

Депозит за учешће на јавном надметању износи 30% почетног износа цене отуђења и уплаћује се на рачун посебних депозита Општине Врбас број: 840-707804-46, позив на број: 57-240. Свим учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта враћа се уплаћени депозит у року од 7 дана од дана јавног надметања.
Излицитирани износ се уплаћује у року од месец дана од дана потписивања Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Пријаве за учешће на јавном надметању се достављају у затвореној коверти, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ, Комисији за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (шалер број 3. Општинска управа Врбас) или поштом на адресу: Општина Врбас, ул. Маршала Тита 89. Врбас – за Комисију за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.

Пријава за учешће у јавном надметању мора да садржи:

  1. За физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адреса становања;
  2. За предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, ПИБ и седиште, потпис овлашћеног лица и печат;
  3. Страна правна и физичка лица која учествују у поступку јавног надметања, достављају доказе у складу са матичним законодавством и прописима Републике Србије.

Уз пријаву се доставља.

  1. Доказ о уплаћеном депозиту;
  2. Уредно овашћење за заступање;
  3. Фотокопија личне карте;
  4. Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата услове из јавног огласа.
Рок за подношење пријава за јавно надметање је 30 дана од дана објављивања у дневном листу Дневник, на огласној табли Општинске управе општине Врбас и на интернет страници vrbas.net.
Јавно надметање ће се одржати у петак, 05.августа 2016.године у згради Општинске управе Врбас, Маршала Тита 89, Врбас, I спрат - мала сала са почетком у 10,00 часова.

 

Заменик председника Општинског већа
Милан Глушац

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"