На основу члана 50. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 16/2013 и 2/2014), Председник општине Врбас је дана 06.03.2015. године, доне

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЦИЉУ ОДРЖАВАЊА, ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ

и расписује

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЦИЉУ ОДРЖАВАЊА, ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ

I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени у следећим катастарским општинама:

Катастарска општина

Број јавног надметања

Површина земљишта (ха)

Почетна цена (дин./ха)

Депозит (дин.)

Период закупа

КУЦУРА

1

17,9475

30.000,00

269.212,50

једна година

КУЦУРА

2

21,5135

30.000,00

322.702,50

једна година

КУЦУРА

3

7,2596

30.000,00

108.894,00

једна година

КУЦУРА

4

27,0899

30.000,00

406.348,50

једна година

САВИНО СЕЛО

5

19,8797

30.000,00

298.195,50

једна година

 

УКУПНО:

93,6903

 

 

 

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Врбас, у канцеларији број 2 на II спрату, сваког радног дана од 8 до 14 часова.
Контакт особа Бојан Ђоровић, тел. 021/7954-071.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Уколико након расписивања огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени, дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, или због привођења намени, даљи поступак давања неизграђеног грађевинског земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

5. Све трошкове који настану по основу закупа неизграђеног грађевинског земљишта у закуп у циљу одржавања сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

6. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

7. Земљиште из овог Огласа се даје на одређено време – до издавања у закуп или отуђења у сврху привођења намени (изградњи), а најдуже до 31.10.2015.године.

8. Уколико у току трајања закупа наведеног земљишта дође до издавања у закуп или отуђења у сврху привођења намени (изградњи), лице које то земљиште узме у закуп је дужно да у року од 30 дана од дана пријема обавештења надлежног органа општине Врбас скине усев и врати посед закуподавцу, без права на било какву накнаду штете од закуподавца.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени има:
  - физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа.
  - правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:
  - доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
  - важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава.
 3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
  за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Врбас број: 840-707804-46, модел 97, позив на број 57-240, са назнаком: „депозит за ЈН број __“.
 4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
 5. Уколико излицитирана цена прелази 50% износа почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, изврше допуну депозита у истом износу као за учешће на надметању (износ из табеле у тачки I). Надметање се наставља после уплате депозита.
 6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан),
 • доказ о уплати депозита,
 • доказ о месту пребивалишта за физичка лица – оверена фотокопија личне карте (ако је електронска лична карта онда и одштампани подаци из читача електронске личне карте), односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица (оригинал или оверена фотокопија),
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава (оригинал или оверена фотокопија),
 • фотокопија картице текућег рачуна или депокартона код банке на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита.


У случају да се понуђач пријављује за више јавних надметања, доставља оригинална документа, односно оверене фотокопије са једном од пријава, док у осталим пријавама могу бити неоверене фотокопије.
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана, од 8 до 14 часова, на шалтеру број 10 Општинске управе Врбас. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

• Адреса: Општина Врбас, улица и број: Маршала Тита бр 89, Комисији за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени
• Број јавног надметања ____ у КО ________________.
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10 сати, дана 23.03.2015. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Врбас до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се дана 24.03.2015.године, са почетком у 10 часова, у великој сали Скупштине општине Врбас, Маршала Тита број 89, IV спрат.
По окончању поступка јавног надметања Општинско веће општине Врбас ће донети Решење о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени.
По правоснажности Решења из претходног става, лице које је узело земљиште у закуп ће најкасније у року од 30 дана са општином Врбас закључити Уговор о закупу, којим ће регулисати међусобне обавезе.

VI
- Плаћање закупнине -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана правоснажности Решења из тачке V овог огласа достави доказ о уплати закупнине утврђене правоснажним Решењем, умањеним за износ уплаћеног депозита, општинској управи Врбас, путем одељења за привреду и локални економски развој.

Уколико најповољнији понуђач не достави уплату из става 1. ове тачке сматраће се да је одустао од своје понуде.

Ову одлуку објавити у дневном листу „Дневник“, на огласној табли Општинске управе Врбас и месним канцеларијама, и на веб страни www.vrbas.net, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу „Дневник“.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06.3-157/2015-II/02
Дана: 06.03.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ДР БРАТИСЛАВ КАЖИЋ

Прилог:

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

 

 

 

.

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...