Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06.3-40/2015-III/02
Дана: 5.3.2015. године
ВРБАС

На основу члана 8. Одлуке о условима и отуђењу непокретности непосредном погодбом, поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени лист општине Врбас, број 15/2012), Општинско веће Општине Врбас, објављује

О Г Л А С
о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности
у јавној својини Општинe Врбас, к.о. Савино Село


Предмет отуђења (продаје) је непокретност у јавној својини Општине Врбас у 1/1 дела, уписана у лист непокретности број 711 к.о. Савино Село, кат.парц.бр. 215/2 – земљиште под зградом – објектом од 107м2; земљиште уз зграду – објекат од 138м2;  њива 2. класе од 1140м2 - земљиште у грађевинском подручју у укупној површини од 13а  85м2 у  улици Бранка Делетића број 87 у Савином Селу, по почетној цени од 4753,72 еура.
Укупна почетна цена отуђења за предметну непокретност (земљиште под зградом – објектом, земљиште уз зграду – објекат и њива 2. класе – земљиште у грађевинском подручју) износи 4753,72 евра, стим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне Банке Србије на дан уплате.
Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања. Сва заинтересована лица могу учестовати на јавном надметању, лично или путем овлашћеног заступника.
Оглас за отуђење непокретности биће објављен у дневном листу Дневник, на телевизији ''Бачка'' и на сајту Општинске управе Врбас (www.vrbas.net).
Пријаве на Оглас за јавно надметање примају се до 7. априла 2015. године до 15 сати на писарници Општинске управе Врбас.


1.    Власник непокретности је Општина Врбас, Маршала Тита 89 у 1/1 дела.
2.    Увид у документацију у вези са непокретности која се отуђује може се извршити у Општинској управи Врбас сваког радног дана до одржавања јавног надметања.
3.    Јавно надметање ће се обавити у Општинској управи Врбас, Маршала Тита 89, Мала сала, Први спрат, дана 9. апpила 2015. године у 12 сати.
4.    Подносиоци неблаговремених, односно непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.
5.    Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити судски оверено.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано у овом огласу, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
6.    Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
Депозит за учешће на јавном надметању износи 30% од почетне цене из огласа, односно 1426,12 евра, стим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне Банке Србије на дан уплате, који се уплаћује на рачун 840 – 707804 – 46 – посебни депозит Општине Врбас, позив на број 97   57-240.
7.    Најповољнији понуђач је дужан да одмах након одржаног јавног надметања потпише изјаву о висини понуђене цене, коју је дужан да уплати у року од 5 дана.
8.    Најповољнији понуђач је дужан да предметну непокретност преузиме у виђеном стању и да сноси све трошкове око овере уговора, пореза на пренос апсолутних права и укњижбе у РГЗ- Служби за катастар непокретности.
9.    Одлуку да се предметна непокретност у јавној својини отуђи (прода) најповољнијем понуђачу након спроведеног поступка јавног надметања коју спроводи Комисија, доноси Општинско веће Општине Врбас.
10.    Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у купопродајну цену, док остали учесници који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.
11.    Учесник који је изабран за најповољнијег понуђача дужан је да у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања закључи уговор о купопродаји који ће у име Општине Врбас закључити Председник општине Врбас.

Председник,
др Братислав Кажић, с.р.

КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...