Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06.3-45/2013-III/02
Дана: 8.03.2013. године
ВРБАС

На основу члана 8. Одлуке о условима и отуђењу непокретности непосредном погодбом, поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени лист општине Врбас, број 15/2012) и Закључка Владе број 464-507/2013 од 4. фебруара 2013. године, Општинско веће Општине Врбас, објављује

Исправка огласа
о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности
у својини Републике Србије – корисник Општина Врбас, к.о. Савино Село

У Огласу о о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности

у својини Републике Србије – корисник Општина Врбас, к.о. Савино Село под бројем 06.3-45/2013-III/02 од 07.03.2013. године, објављеном у листу Дневник, врши се исправка у сладећим деловима:

1. Предмет отуђења (продаје) је непокретност у својини Републике Србије, корисника Општине Врбас у 1/1 дела, уписана у лист непокретности број 711 к.о. Савино Село, зграда пословних услуга – хала за подно складиште монтажних производа, грађевинске површине 941 м2 саграђена на кат.парц.бр. 2933/17 у  улици Петра Драпшина бб у Савином Селу, по почетној цени од 4.900.675,00 динара (за објекат) и земљиште под објектом и око објекта, у укупној површини од 39 а 52 м2 по цени 395.200,00 динара (100 динара по 1 м2).

2. Укупна почетна цена отуђења за предметну непокретност (објекат, земљиште под објектом и земљиште око објекта) износи 5.295.875,00 динара,словима:петмилионадвестадеведесетпетосамстоседамдесетпетхиљададинара.

3. Депозит за учешће на јавном надметању износи 30% од почетне цене из огласа,тј.1.588.762,50динара,словима: једанмилионпетстоосадесетосамхиљадаседамстошездесетдвадинарапедесетпара динара 50/100, који се уплаћује на рачун 840 – 707804 – 46 – посебни депозит Општине Врбас, са позивом на број 97   57-240.

 

Председник
Милан Станимировић, с.р.

 

КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

28. мај 2022. КУЛТУРА

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

Жири XXXIII Невеновог фестивала деце песника, који ради у...

Отворена 48. Палета младих

28. мај 2022. КУЛТУРА

Отворена 48. Палета младих

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса отворена је и...

Песничко вече Фестивала поезије младих

27. мај 2022. КУЛТУРА

Песничко вече Фестивала поезије младих

У наставку Фестивала поезије младих у четвртак је, у двор...