Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06.3-4572013-III/02
Дана: 7.03.2013. године
ВРБАС

На основу члана 8. Одлуке о условима и отуђењу непокретности непосредном погодбом, поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени лист општине Врбас, број 15/2012) и Закључка Владе број 464-507/2013 од 4. фебруара 2013. године, Општинско веће Општине Врбас, објављује

О Г Л А С
о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности 
у својини Републике Србије – корисник Општина Врбас, к.о. Савино Село

Предмет отуђења (продаје) је непокретност у својини Републике Србије, корисника Општине Врбас у 1/1 дела, уписана у лист непокретности број 711 к.о. Савино Село, зграда пословних услуга – хала за подно складиште монтажних производа, грађевинске површине 941 м2 саграђена на кат.парц.бр. 2933/17 у  улици Петра Драпшина бб у Савином Селу, по почетној цени од 4.900.675,00 динара (за објекат) и земљиште под објектом и око објекта, у укупној површини од 39 а 52 м2 по цени 790.400,00 динара (200 динара по 1 м2).

Укупна почетна цена отуђења за предметну непокретност (објекат, земљиште под објектом и земљиште око објекта) износи 5.691.075,00 динара, словима: петилионашесто- деведесетједнахиљадаседамдесетпетдинара.

Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања.Сва заинтересована лица могу учестовати на јавном надметању, лично или путем овлашћеног заступника.

Оглас за отуђење непокретности биће објављен у дневном листу Дневник, на телевизији ''Бачка'' и на сајту Општинске управе Врбас (www.vrbas.net).

Пријаве на Оглас за јавно надметање примају се до 15. марта 2013. године до 15 сати на писарници Општинске управе Врбас.

 1. Власник непокретности је Република Србија, а Општина Врбас, Маршала Тита 89 је корисник 1/1 дела.
 2. Увид у документацију у вези са непокретности која се отуђује може се извршити у Општинској управи Врбас сваког радног дана до одржавања јавног надметања.
 3. Јавно надметање ће се обавити у Општинској управи Врбас, Маршала Тита 89, Мала сала, Први спрат, дана 18.03.2013. године у 12 сати.
 4. Подносиоци неблаговремених, односно непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.
 5. Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
  Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
  У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити судски оверено.
  Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано у овом огласу, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
 6. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
 7. Депозит за учешће на јавном надметању износи 30% од почетне цене из огласа, тј. 1.707.322,50 динара, словима: једанмилиончетристоседамдесетхиљададвестадва динара 50/100, који се уплаћује на рачун 840 – 707804 – 46 – посебни депозит Општине Врбас, са позивом на број 97   57-240.
 8. Најповољнији понуђач је дужан да одмах након одржаног јавног надметања потпише изјаву о висини понуђене цене, коју је дужан да уплати у року од 5 дана.
 9. Најповољнији понуђач је дужан да предметну непокретност преузиме у виђеном стању и да сноси све трошкове око овере уговора, пореза на пренос апсолутних права и укњижбе у РГЗ- Служби за катастар непокретности.
 10. Одлуку да се предметна непокретност у јавној својини отуђи (прода) најповољнијем понуђачу након спроведеног поступка јавног надметања коју спроводи Комисија, доноси Општинско веће Општине Врбас.
 11. Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у купопродајну цену, док остали учесници који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.
 12. Учесник који је изабран за најповољнијег понуђача дужан је да у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања закључи уговор о купопродаји који ће у име Републике Србије закључити Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

 

Председник
Милан Станимировић, с.р.

 

КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

28. мај 2022. КУЛТУРА

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

Жири XXXIII Невеновог фестивала деце песника, који ради у...

Отворена 48. Палета младих

28. мај 2022. КУЛТУРА

Отворена 48. Палета младих

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса отворена је и...

Песничко вече Фестивала поезије младих

27. мај 2022. КУЛТУРА

Песничко вече Фестивала поезије младих

У наставку Фестивала поезије младих у четвртак је, у двор...