На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 7. Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине  Врбас» број  7/2006), председник општине Врбас дана 11.11.2011. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ВРБАС
и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

- Предмет јавног надметања -

1.  Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Врбас у следећим катастарским општинама:

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА

РЕДНИ БРОЈ НАДМЕТАЊА

ПОВРШИНА

У ХА

ПОЧЕТНА ЦЕНА (дин./ха)

ДЕПОЗИТ (дин.)

ПЕРИОД ЗАКУПА

ВРБАС

15

8,4229

21.000,00

35.376,18

две године

КУЦУРА

24

73,8105

21.000,00

310.004,10

једна година

ЗМАЈЕВО

26

21,2094

21.000,00

89.079,48

две године

САВИНО СЕЛО

63

4,8355

21.000,00

20.309,10

две године

САВИНО СЕЛО

64

3,4651

21.000,00

14.553,42

две године

КОСАНЧИЋ

73

8,4835

21.000,00

35.630,70

две године

 

УКУПНО:

120,2269

 

 

 

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у холу зграде Општине Врбас, сваког радног дана од 8 до 14 часова.
Контакт особа Бојан Ђоровић, тел.: 021/7954-071.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4.  Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити дана 27.01.2012. године од 10 до 14 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6.  Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини има:

 • физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.
 • физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са  пребивалиштем на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.
 • правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

 • доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица,
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,
 • доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица,
 • доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
 • доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Врбас, број: 840-707804-46, позив на број: 97 57-240, са назнаком: „депозит за шифру бр.:__“.

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5. Правно, односно физичко лице, учесник јавног надметања, може закупити пољопривредно земљиште у државној својини само на једном надметању (једна позитивна лицитација).

Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.

6. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, у току надметања, допуни депозит до 50% излицитиране цене.

7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

8. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.

9. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа,
 • доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са земљиштем које је предмет закупа,
 • доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
 • доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО,
 • фотокопија картице текућег рачуна у банци на који се може извршити повраћај депозита.

Наведена документација мора бити оригинална, односно у облику оверених фотокопија. У случају да се понуђач пријављује за више јавних надметања, доставља оригинална документа, односно оверене фотокопије са једном од пријава, док у осталим пријавама могу бити неоверене фотокопије.

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на шалтеру број 13 општинске управе Врбас. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Врбас, Маршала Тита бр 89, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ у КО ___________________.

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 09.02.2012. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Врбас до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у просторији Центра за физичку културу „Драго Јововић“, Врбас (анекс сала), улица Панонска број 2, дана 13.02.2012. године, са почетком у 10 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе Општине Врбас.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца ( правно лице ),
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида, а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у дневном листу «Дневник», на огласној табли Општинске управе Врбас и месним канцеларијама, и на веб страни www.vrbas.net, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу «Дневник».

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06.2-1142/2011-II/02

Дана: 11.11.2011. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ДР ЖЕЉКО ВИДОВИЋ

 

 

 

КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...