ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ «ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ»ВРБАС
БРОЈ:3999 
ДАНА:05.01.2011. год.
ВРБАС

На основу Одлуке Управног одбора ЈП „ Дирекције за изградњу“ Врбас о расписивању огласа о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини, донете на седници одржаној дана 30.12.2010. године, а у складу са чланом 8. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинскомг земљишта („Службени лист општине Врбас", бр. 1/2010), Комисија за спровођење поступка јавног надметања и прикупљања понуда јавним огласом за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, именована Одлуком Управног одбора, број:1978-4/10 од 18.06.2010.године, расписује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ


I
ЛОКАЛИТЕТ: Врбас, ул. Милетићева, код теретног улаза АД „Карнекс“,
ПАРЦЕЛА: бр.4508, к.о.Врбас-град,  
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ: 1903 м2,
НАМЕНА ОБЈЕКТА; изградња у радној зони,
КАРАКТЕР ОБЈЕКТА: стални,
СПРАТНОСТ: П+2.
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ: Према Генералном Плану Врбаса("Сл, лист општине Врбас", број:17/2009) , претежна намена објеката у радној зони су делатности које захтевају већи простор /производне делатности, складишни простор/.
Максимални степен заузетости парцеле : 50%.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Врбас", број:1/2010) и износи 460,00 дин./м2 парцеле.

Гарантни износ је утврђен износу од 20% од почетне цене и износи 175.07600 динара и уплаћује на  депозитни  рачун број 840-729804-06 код Управе за јавна плаћања.

II

ЛОКАЛИТЕТ: Врбас, ул. Милетићева, из помоћног терена стадиона ФК Врбас,
ПАРЦЕЛА: бр.4600/1, к.о.Врбас-град,  
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ: 5929 м2,
НАМЕНА ОБЈЕКТА; изградња у радној зони,
КАРАКТЕР ОБЈЕКТА: стални,
СПРАТНОСТ: П+2.
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ: Према Генералном Плану Врбаса ("Сл, лист општине Врбас", број:17/2009) , претежна намена објеката у радној зони су делатности које захтевају већи простор /производне делатности, складишни простор.
Максимални степен заузетости парцеле : 50%.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Врбас",број:1/2010) и износи 400,00 дин./м2 парцеле.
Гарантни износ је утврђен износу од 20% од почетне цене и износи 474.320,00 динара и уплаћује на  депозитни  рачун број 840-729804-06 код Управе за јавна плаћања.

III
ЛОКАЛИТЕТ: Врбас, ул. Милетићева, код помоћног терена стадиона ФК Врбас,
ПАРЦЕЛА: бр.4600/5, к.о.Врбас-град,  
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ: 4639 м2,
НАМЕНА ОБЈЕКТА; изградња у радној зони,
КАРАКТЕР ОБЈЕКТА: стални,
СПРАТНОСТ: П+2.
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ: Према Генералном Плану Врбаса("Сл, лист општине Врбас", број:17/2009) , претежна намена објеката у радној зони су делатности које захтевају већи простор /производне делатности, складишни простор.
Максимални степен заузетости парцеле : 50%.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Врбас",број:1/2010) и износи 410,00 дин./м2 парцеле.
Гарантни износ је утврђен износу од 20% од почетне цене и износи 380.398,00 динара и уплаћује на  депозитни  рачун број 840-729804-06 код Управе за јавна плаћања.

IV
ЛОКАЛИТЕТ: Врбас, ул. Маршала Тита, код тржног центра „Макси“,
ПАРЦЕЛА: бр.6264, к.о.Врбас-град,  
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ: 1602 м2,
НАМЕНА ОБЈЕКТА:Вишепородично становање , стамбено пословни објекат,
КАРАКТЕР ОБЈЕКТА: стални,
СПРАТНОСТ: По+П+3+Пк
Максимални степен заузетости парцеле : није условљен.
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ: Према Плану детаљне регулације блокова „27“ и „36“ у Врбасу ("Сл, лист општине Врбас", број:18/2008) , парцела је предиђена за  изградњу вишепородичног, стамбенопословног објекта.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Врбас",број:1/2010) и износи 2.023,46 дин./м2 парцеле.
Гарантни износ је утврђен износу од 20% од почетне цене и износи 648.316,58 динара и уплаћује на  депозитни  рачун број 840-729804-06 код Управе за јавна плаћања.

V

Грађевинске парцеле се налазе у блоковима који су комунално опремљени . Сви недостајући објекти инфраструктуре биће изграђени у складу са закљученим уговором о регулисању међусобних односа  за уређивање грађевинског земљишта  и Програмом уређивања грађевинског земљишта.
ЈП «Дирекција за изградњу» Врбас  нема обавеза на припремању парцела које се отуђују.
Парцеле се отуђују у виђеном стању, тако да  ЈП «Дирекција за изградњу»  нема никаквих обавеза на измештању, обезбеђењу и заштити (евидентираних и неевидентираних на Копији плана водова) инсталација и објеката инфраструктуре.
Евентуалне трошкове промене намене пољопривредног земљишта у грађевинско сноси будући инвеститор објекта.

Прикључење на предметну изграђену комуналну инфраструктуру ће се извршити према условима и мерилима надлежних комуналних јавних предузећа.
У случају да учесник на огласу има потребе за додатне комуналне капацитете исти ће се регулисати анексом уговора о плаћању накнаде за уређење грађевинског земљишта.
.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава за нето корисну површину објекта. Обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврдиће се на основу  главног пројекта објекта.
Чланом 6. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист општине Врбас, бр. 4/2003,12/04,3/05, 5/05 и 12/08) прописана  је  обавеза Инвеститора пословног објекта да плаћа накнаду  у износу од 20% вредности свих инвестиционих радова, с тим да се за производне хале и радионице одобрава попуст од 40%.
Уколико Инвеститор накнаду за уређивање грађевинског земљишта плати једнократно, има право на умањење накнаде за 50%.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања и прикупљања понуда јавним огласом за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем тексту: Комисија).
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, као и Уговор о учешћу у трошковима уређивања грађевинског земљишта, закључује се у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини.
Купац који је у складу са Законом и овом одлуком прибавио грађевинско земљиште у својину, дужан је да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Купац може утврђену цену платити у целости у року од 15 дана од дана закључења уговора  или у ратама, и то: прва рата у износу од 25% у року од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у највише 36 месечних рата, које се усклађују са растом цена на мало у Републици Србији.
У случају плаћања на рате, купац је дужан да приликом закључења уговора, као средство обезбеђења плаћања,  и то:
1.    НЕОПОЗИВО УГОВОРНО ОВЛАШЋЕЊЕ у складу са Законом о платном промету, за реализацију НАЛОГА ЗА НАПЛАТУ;
2.    Уз налоге за наплату и овлашћење обавезно је и средство обезбеђења које вредносно покрива износ уговорене обавезе и то:
-    БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ''без приговора'', ''на први позив'', банкарска супергаранција, уз обавезну клаузулу о укључењу ревалоризације у гаранцију.
Уколико се уговори не закључе у датом року, поништава се решење о отуђењу грађевинског земљишта, и губи се право на на повраћај уплаћеног депозита.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у више једнаких месечних рата.У случају једнократног плаћања, купац има право на умањење накнаде за 50%, а утврђена накнада се плаћа у у року од 8 дана од дана закључења Уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта
Накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, као и порез на пренос апсолутних права плаћа лице којем се отуђује грађевинско земљиште у јавној својини.Трошкове овере Уговора о отуђењу код надлежног суда, као и трошкове уписа и исписа хипотеке у регистар непокретности сноси лице којем се отуђује грађевинско земљиште у јавној својини.
Пријаве се подносе Комисији путем  ЈП “Дирекције за изградњу“ општине Врбас. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана јавног оглашавања, односно најкасније до 04.02.2011. године.
Пријава за учешће на јавном надметању садржи:
1.    за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања,
2.    за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат.
3.     Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном гарантном износу, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица, и  решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује учеснику који је понудио највишу цену за отуђење грађевинског земљишта.Учеснику у јавном надметању који је понудио највиши износ цене за отуђење грађевинског земљишта, задржава се уплаћени гарантни износ, до потписивања уговора.Осталим учесницима, гарантни износ за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.


Јавно надметање ће се одржати дана 07.02.2011. године (понедељак) у 12,00 часова у просторијама ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас, ул. Маршала Тита, бр.89.
Овај оглас се објављује у дневном листу „Дневник" , на огласној табли Дирекције за изградњу општине Врбас. на огласној табли Општинске управе општине Врбас, путем ТВ „Бачка" и путем званичне интернет презентације општине Врбас, на интернет адреси општине Врбас: www.vrbas.net.
Сва ближа обавештења и информације у вези овог огласа могу се добити у ЈП „Дирекцији за изградњу“ Врбас., ул. Маршала Тита, бр.89, или на телефон број: 021/7954005.

Комисија за спровођење
поступка јавног надметања

КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...