Оглас за прикупљање писаних понуда за продају меркантилног кукуруза и соје рода 2019. године

archive Оглас за прикупљање писаних понуда за продају меркантилног кукуруза и соје рода 2019. године

На основу  члана 62. став 6. и 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС" бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) и  члан 6. став 3. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта удржавној својини које се налази на територији општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', бр. 18/2019),и Решења  о именовању Радне групе за скидање усева од дана 19.09.2019,  Радна група за скидање усева општине Врбас  дана  02.12.2019. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА и СОЈЕ РОДА 2019. ГОДИНЕ

и   р а с п и с у ј е

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ

КУКУРУЗА и СОЈЕ  РОДА 2019. ГОДИНЕ

 

 1. Предмет јавног огласа је продаја меркантилног кукуруза рода 2019. године, и то:
 •  Меркантилног кукуруза у количини од  31.812,29 кг., франко складиште.
 •  Меркантилне соје у количини од  8.072,70 кг.,франко складиште.
 1. Меркантилни кукуруз и соја који су предмет продаје ускладиштени су код складиштара: „ЛИБЕЛА ПРОДУКТ“ ДОО, Змајево, улица Иве Лоле Рибара бр. 10.
 2. Комплетна количина меркантилног кукуруза и соје се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.
 3. Заинтересована лица могу извршити увид у робу која је предмет продаје од дана објављивања огласа на огласној табли, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова у „ЛИБЕЛА ПРОДУКТ“ ДОО, Змајево, улица Иве Лоле Рибара бр. 10.
 4. Почетна цена, утврђена на основу извештаја о ценама продаје меркантилног кукуруза на Продуктној берзи ад, Нови Сад, на дан 14.11.2019. године, број потврде број 167/2019 од 02.12.2019. године и износи 14,00 динара по килограму без ПДВ-а. ПДВ плаћа купац меркантилног кукуруза. Понуда се даје без ПДВ.
 5. Почетна цена, утврђена на основу извештаја о ценама продаје меркантилног соје на Продуктној берзи ад, Нови Сад, на дан 01.09-30.11.2019. године, број потврде број 167/2019 од 02.11.2019. године и износи 36,44 динара по килограму без ПДВ-а. ПДВ плаћа купац меркантилног кукуруза. Понуда се даје без ПДВ.
 6. Депозит: 20% почетне цене меркантилне кукуруза
  Депозит: 20% почетне цене меркантилне соје
 7. Понуђачи су дужни да уплате депозит на посебан рачун Општине Врбас депозитни рачун  840-707804-46 бр мод. 97 , позив на бр.  57-240 . Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити у року од 3 дана од дана јавног надметања. Изабраном понуђачу уплаћени износ депозита биће  урачунат у цену. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
 8. Право учешћа по огласу имају физичка и правна лица.
 9. Поступак отварања понуда и избор најповољнијег понуђача спровешће Радна група за скидање усева општине Врбас која ће након спроведеног поступка јавног отварања понуда, донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и о продаји меркантилног кукуруза. Уколико понуђачи не присуствују лично отварању понуда, сматраће се да су одустали од понуде. Поступак отварања понуда јавним огласом сматра се успелим уколико је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда. Најповољнији понућач је  лице  које понуди највишу цену по кг меркантилног кукуруза.  Уколико два лица доставе исту понуде, предност ће имати понуђач који је пре доставио понуду.
  Складиштар може да се изјасни о прихватању највише цене и исти тада има право прече куповине.
 10. Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 3 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати купопродајне цене у износу утврђеном правоснажном одлуком о продаји меркантилног кукуруза и соје. Преузимање предмета куповине се може извршити тек након уплате уговореног износа.

Купац је дужан да предмет куповине преузме одмах по уплати уговореног износа у целости и закључења купопродајног уговора. Све трошкове око преузимања и транспорта предмета отуђења сносиће изабрани понуђач.

Уколико најповољнији понуђач не плати купопродајну цену у целости у остављеном року, губи право на повраћај депозита, а за најповољнијег понуђача се проглашава следећи понуђач са листе понуђача. Уколико и други најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, исти губи право на повраћај депозита, а тиме се поступак  јавне лицитације по овом огласу завршава.

Документација за пријављивање на јавно надметање:  

 1. Формулар за пријављивање за учешће по огласу за продају меркантилног кукуруза и соје рода 2019. године.
 2. Понуда са јединичном ценом у РСД/кг, која не може бити нижа од почетне цене.
 3. Фотокопија личне карте за физичка лица, односно извод из привредног регистра за правна лица, (не старији од шест месеци од дана објављивања огласа на огласној табли Општинске управе општине Врбас“ и на званичном сајту општине),
 4. доказ о уплати депозита.

Понуде се подносе у затвореној коверти писарници Општинске управе општине Врбас, од 03.12.2019.године до 10.12.2018. године, до 15.00 часова на адресу Општинска управа општине Врбас, М.Тита бр 89, Врбас  за Радну групу за скидање усева са назнаком:

''Не отварати- понуда  за куповину

меркантилног кукуруза и соје рода 2019.године''

На полеђини коверте обавезно навести име и презиме односно назив, адресу понуђача.

Непотпуне и неблаговремене понуде  неће се разматрати.

Отварање понуда ће се одржати дана 11.12.2019. године у 11.00 часова у  Малој сали  Општине Врбас, М.Тита бр 89, Врбас.

Ближа обавештења у вези са јавним надметањем могу се добити у Одељењу за пољопривреду,  други спра, канцеларија 13 и 14 на телефон број  021/7954015  - контакт особа Милан Шашић.

Оглас објавити  на огласној табли Општинске управе општине Врбас, и на званичном сајту општине Врбас.

 

ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА
Милан Шашић 

Број:06-3- 1625/2019-II-02
Дана, 02.12.2019.године

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"