Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Српске православне Црквене општине Змајеву

документ Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Српске православне Црквене општине Змајеву

Српска православна
Црквена општина
Бр. 38.
11.септембар 2018.г.
 У Змајеву

На седници црквеноопштинског управног одбора у Змајеву одржаној 11. септембра 2018. године, везано за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у својини ове Управе Ц.О.  парцеле бр: 2540/1 уписан у лист непокретности бр. 931, парцеле бр: 2400. лист непокретности 2420, парцеле бр: 2401, лист непокретности 2419, паецеле бр: 2403, лист непокретности 2419, парцела бр: 2366, лист непокретности 931, парцела бр: 2416 лист непокретности 2303,и Бр: 2406/1 лист непокретности 2302, К.О. Змајево, Црквено-општински управни одбор Змајево доноси:

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ

У ЗМАЈЕВУ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ПРВОМ  КРУГУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ЗМАЈЕВУ

I

- Предмет јавног надметања -

1.Расписује се оглас за прикупљање понуда,а везано за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Српске Православне црквене општине у Змајево. Парцела Бр: 2540/1 уписан у лист непокретности бр: 931, парцеле бр: 2400.лист непокретности 2420, парцеле бр: 2401, лист непокретности 2419, паецеле бр:2403, лист непокретности 2419, парцела бр: 2366,лист непокретности 931, парцела бр.: 2406 лист непокретности 2303

и бр: 2406/1 лист непокретности 2302, К.О. Змајево.

КО                   Змајево  парцела    број

Број           јавног     надметања

 

Број достављених   понуда

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна цена (дин   /ха) за       1.год.

 

Депозит

(динара)

 

Период

закупа

2366

      1

1

9.32,80

60.000,оо

1186.000,оо

5. година

2400

      2   

1

19.54,69

60.000,оо

390.000,оо

5. година

2401

      3

1

33.27,21

60.000,оо

660.000,оо

5. година

2403

      4

1

29.81,70

60.000,оо

580.000,оо

5. година

2540/1

      5

1

1.64,06

60.000,оо

26.000,оо

5. година

2406/1

      6

1

3.03.72                  

60.000,оо

60.000,оо

5. година

2416

      7

1

3.00,55

60.000,оо

60.000,оо

5. година

 Понуде се достављају у писменој форми у запечаћеним ковертама.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарске парцеле у катастарској општини Змајево, које је предмет издавања у закуп, може се извршити у канцеларији Црквене општине Змајево, улица Петра Драпшина 53.
 2. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 3. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити у  суботу 15. Септембра 2018. године. Полазак испред Храма у 10. часова.
 4. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у својини Црквене општине сносиће лице које добије то земљиште у закуп, као и таксу у износу од 4%, ради овере уговора о закупу у Епархијском Управном Одбору Православне Епархије Бачке у Новом Саду.
 5. Пољопривредно земљиште из овог огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу у сувом ратарењу и не може се користити у друге сврхе.
 6. Пољопривредно земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп, трећем лицу.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање -

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Црквене општине има:

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            -  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,  и има седиште на територији Републике Србије.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)

-важеће решење Републичког фонда ПИО о својству осигураника пољопривредника.

 за правна лица:

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,

- извод из АПР о регистрацији предузећа

- ПИБ  

 1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа.

Уплата се врши на текући рачун Црквене општине Змајево 355-1046257-83.

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит се враћа у року од три дана, а после отварања понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину.
 2. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит се не враћа и организује се поновно прикупљање понуда.
 3. Уколико се понуђач не појави на отварању понуда или не пошаље  писмено овлашћеног заступника, његова понуда  се неће разматрати, а депозит ће бити задржан.
 4. Отварање понуда се има одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна понуда.
 5. Право учешћа у давању понуда за узимање у закуп пољопривредног земљишта, у својини црквене општине у првом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта, у државној или црквеној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта, или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта  у закуп.
 6. На црквеној земљи не могу узгајати повртарске културе тојест оне које се заливају системима за наводњавање, већ само ратарске културе пшеница, кукуруз, соја...

  Право учешћа у давању понуда за узимање у закуп пољопривредног земљишта, у својини црквене општине у првом кругу немају ни она правна и физичка лица која су јавно иступала против Цркве, лица која су својим понашањем изазивала јавну саблазан, као и лица са сумњивим пореклом капитала.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • важеће решење Републичког фонда ПИО о својству осигураника пољопривредника.

Формулар пријаве и адресиране коверте са адресом црквене општине, се могу преузети од 14,15,17 септембра 2018. године у канцеларији црквене општине од 09 до 11. часoва. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Српска Православна црквене општина Змајево, улица Петра Драпшина број 53. Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у црквеној својини
 • Број јавног надметања _____парц. Бр_____.

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је 18. септембар 2018.год.

09- 11. часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у канцеларију црквене општине Змајево до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у сали Црквене Општине Змајево, Петра Драпшина 53, зграда Металосервиса:дана 18.септембра 2018. године са почетком у 12 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

            Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 7 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Црквене општине које ће доставити Председнику комисије за издавање земље у закуп.

Уплату извршити на рачун црквене општине бр. 355-1046257-83.

            За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта, или
 • уговор о јемству са јемцем – правним лицем са бланко соло меницом, као и  меницом закупца, или
 • Решење о упису хипотеке на непокретности у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта.

 

Уколико закупац не поступи у складу са одредбама тачке 7 уговор о закупу се раскида, а закупнина ће се наплатити из средстава обезбеђења наплате.

Услови из претходног става важе за сваку следећу годину закупа, односно не уплаћивање закупнине по овом Огласу, и Уговору о закупу који ће бити склопљен сходно овом огласу.

 

Ову одлуку објавити на огласној табли Црквене Општине, Месне заједнице.

Информације о предметној лицитацији биће објављиване на www.vrbas.net.

 

УПРАВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ

ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ЗМАЈЕВО

 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...