Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса и манифестација које реализују удружења на територији општине Bрбас из буџета општине Врбас у 2022. години

archive Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса и манифестација које реализују удружења на територији општине Bрбас из буџета општине Врбас у 2022. години

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Општинско веће
Број: 06-4-10/2022-III/02
Дана:  11. јануара 2022. године
21460 ВРБАС, М. Тита 89
Тел/факс: 021/705-990 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101-16 – други закон, 47/18 и 11/2021-др. закон), члана 5. став 2. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), члана 6. Правилника о допунским критеријумима који су специфични за одређену област и мерилима за доделу средстава из буџета општине Врбас за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, број: 06-4-17/2021-III/02 од 27. јануара 2021. и члана 14. и 61. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/18), Општинско веће општине Врбас, на седници одржаној дана 11. јануара 2022. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2022. ГОДИНИ

 

I. Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години предвиђених Одлуком о буџету општине Врбас за 2022. годину (бр. 011-90/2021-I/01 23. децембра 2021. године, „Службени лист општине Врбас”, број 34/2021), у оквиру ПРОГРАМА 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција–160, позиција 69, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама /друштвене, хуманитарне организaције/ у износу од 3.0000,00 динара.

 

II. Право на доделу средстава из буџета општине Врбас имају удружења која:

 • су уписана у регистар надлежног органа не краће од шест месеци у односу на дан расписивања конкурса за доделу средстава по овом Правилнику,
 • имају седиште на територији општине Врбас, а чије су активности од значаја за локалну заједницу и промоцију општине Врбас,
 • спроводе програме од јавног интереса у областима из члана 2. Правилника о допунским критеријумима који су специфични за одређену област и мерилима за доделу средстава из буџета општине Врбас за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Врбас, у складу са законом,
 • имају огранак или чланове са територије општине Врбас и делују на том подручју као међуопштинске и регионалне организације,
 • имају огранак или чланове са територије општине Врбас и делују на том подручју као међуопштинске и регионалне социјално хуманитарне организације које окупљају лица са здравственим проблемима из општине Врбас,
 • нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности,
 • немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања,

 

III. Средства из буџета општине Врбас, намењена удружењима, користе се за:

 • реализацију пројеката и манифестација удружења којим се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
 • реализацију пројеката који треба да се односе на унапређење квалитета живота грађана на територији општине Врбас, а посебно осетљивих група.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Средства по овом конкурсу могу се доделити само за програмске активности које се реализују у текућој години и морају бити реализоване до краја текуће године.

Одлуком о буџету општине Врбас за сваку буџетску годину опредељују се средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења.

  

IV. Критеријуми за избор програма и листе бодовања на основу којих се рангирају пријаве које се финансирају из буџета општине Врбас и начин и поступак одобравања средстава су одређени чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /''Службени гласник РС'', број 16/18/ и чланом 9. Правилника о допунским критеријумима који су специфични за одређену област и мерилима за доделу средстава из буџета општине Врбас за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.:

 

                                                 КРИТЕРИЈУМИ

БРОЈ БОДОВА ДО

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;

20

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

20

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

20

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

20

Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети у обзир да ли је са учесником конкурса у претходне две године раскинуо уговор због ненаменског трошења буџетских средстава. /члан 6. став 4. Уредбе 16/18/

 

5) Ближа мерила и допунски критеријуми који су специфични за одређену област су:

 • карактер и значај програма;
 • утемељеност пројекта са усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.
 • обезбеђење мерљивих резултата у односу на предложене трошкове,
 • промовисање принципа мултикултуралног и мултинационалног друштва,
 • допринос остваривању сарадње са другим удружењима грађана,
 • квалитетан допринос остваривању регионалне и међународне сарадње,
 • прецизно и детаљно приказан наративни део и буџет програма,
 • капацитет учесника конкурса за реализацију програма и стручност управаљачког тима,
 • досадашња искуства у реализацији програма
 • висок степен успешности у реализацији пројеката
 • располагање капацитетима за реализацију пројеката уз пожељне референце,
 • усмеравање ка већем броју корисника

20

УКУПНО:

100

 

  

V. Конкурсна документација

Учесник Конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави:

- Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години са трајањем програма и Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена или

- Образац број 2. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса – МАНИФЕСТАЦИЈЕ - које реализују удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години са трајањем програма и Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена.

 

Изјава у саставу Обрасца број 1. гласи:

 1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и веродостојни.
 2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин коришћења додељених средстава.
 3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава Општини Врбас.
 4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица.
 5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен Општини Врбас.
 6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас.

- фотокопију важећег решења о регистрацији организације  издатог од стране надлежног органа,

- Фотокопију важеће Овере потписа овлашћеног лица за заступање удружења (ОП образац),

- Фотокопију важећег статута удружења или извод из статута са одребама које потврђују да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, оверен потписом лица овлашћеног за заступање удружења и печатом удружења,

- Изјаву о суфинансирању (уколико постоји).

  

VI. Конкурсна комисија и Поступак одлучивања - избора пројекта

Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА КОМИСИЈА (у даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Врбас и коју чине председник и два члана.  У комисију могу бити именована и лица представници стручне јавности.

Надлежности Комисије су:

 • разматрање пристиглих пријава;
 • рангирање програма и пројеката;
 • предлагање  Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава по Конкурсу.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса), у складу са Уредбом.

Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад.

 

Поступак одлучивања – избор пројекта

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Листа из става 1. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1.

На листу из става 1. учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Oдлука из става 6. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа, на порталу е-Управа и на огласној табли Општинске управе Врбас.

 

VII Kоришћење средстава

Средства која се, у складу са Уредбом, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Општине Врбас и корисника средстава. Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

 

VIII. Подношење пријаве на конкурс

Пријава на Конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници Општине Врбас www.vrbas.net, порталу e-Управа и огласној табли Општинске управе Врбас. Заједно са текстом Конкурса објављују се и Обрасци број 1. и Образац број 2. 

Пријава на Конкурс се предаје на писарницу Општинске управе Врбас сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу:

Општинска управа Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89,

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА/PROJEKATA ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2022. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти, најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је нерадни дан, у складу са законом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и чији подносилац није извршио досадашње обавезе према Општини у вези са пројектом који је финансиран односно суфинансиран из буџета општине Врбас.

Програм се мора реализовати до краја текуће године.

Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини Врбас достави Извештај о реализацији Пројекта по јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години на прописаном Обрасцу број 3.

 

Праћење реализације програма

Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства.

Праћење реализације програма обухвата:

 1. обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;
 2. прегледање извештаја од стране надлежног органа;
 3. мониторинг посете представника надлежног органа;
 4. обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;
 5. прикупљање информација од корисника програма;
 6. друге активности предвиђене уговором.

Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и уговором.

Удружење односно реализатор програма је дужно да надлежном органу омогући праћење реализације програма.

Сукоб интереса код корисника средстава

Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем.

Сваки сукоб интереса надлежни орган посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења и документацију.

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.

Прерасподела одобреног износа средстава

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од надлежног органа ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма.

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе.

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писмене сагласности или потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.

Раскид уговора и повраћај средстава

Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор, захтева повраћај пренетих средстава, односно да активира инструменте обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

 

За све ближе информације обратити се на телефон: Маја Мићуновић, контакт телефон 063/89-30-565.

 

Председник Општинског већа,
Предраг Ројевић

 

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"