archive Јавни позив пољопривредним произвођачима са територије општине Врбас заинтересованим за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње - набавку обртних средстава у 2021. години

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06 - 3 - 657 / 2021 - II / 02
Датум:14.10.2021. године
Врбас

На основу поглавља II "Опис планираних мера", тачка 100.2 "Кредитна подршка" тачка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите, подтачка 2.1.1.2 "Административна поцедура", Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Врбас за 2021. годину ("Службени лист општине Врбас",бр. 13/2021) који је донет од стране  Скупштине општине Врбас, а под претходно прибављеном сагласности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства  бр. 320-00-04839/2021-09 од дана  28.05.2021. године и на основу члана 53. и 119. Статута општине Врбас ( "Службени лист општине Врбас",бр.26/2018) Председник општине Врбас,  расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ

 

I. Јавни позив се упућује регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Врбас (у даљем тексту: општина), који су заинтересовани за пољопривредне краткорочне кредите код пословних банака за набавку обртних средстава, на период од 12 месеци, уз учешће општине у субвенционисању камате.

Банка која је испунила услове Јавног позива који је расписао Председник општине и која ће одобравати пољопривредним газдинствима субвенционисане кредите за набавку обртних средстава је:

Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, Маршала Тита 89

Регистрована пољопривредна газдинства, Општинскoj управи Врбас, одељењу за пољопривреду, подносе Захтев за издавање Сагласности о испуњености услова за подношење кредитног захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава- репроматеријала на период до 12 месеци, уз учешће Општинске управе Врбас у суфинансирању камате.

Укупна средства за субвенционисање камата на одобрене краткорочне кредите  износе 1.000,000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 2021. годину.

 

II. Право и услови учешћа на јавном позиву имају:

- физичко лице-носилац активног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор филијала Врбас - експозитура Врбас у складу са Правилником о упису у регистар, пољопривредних газдинстава ("Службени гласник Републике Србије", број 17/13,102/15,6/1646/17,44/18, 102/18 и 6/19) пребивалиште на територији општине Врбас и које нема заостала дуговања на име пореза и других изворних јавних прихода према општини Врбас.

Износ кредита исплаћује пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу од 100.000,00 динара и максималном износу до 500.000,00 динара, са роком отплате 12 месеци, без валутне клаузуле.

Банка са којом је општина закључила Уговор о пословној сарадњи подносиоцу захтева (кориснику кредита) може одобрити само један кредит који може обухватити више намена.

Право на субвенционисање камате се може остварити за реализацију текућих сезонских активности у пољопривредној производњи, односно обртна средства - за набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточна храна и друго).

 

III. Потребна документација

  • Пријава за учешће по јавном позиву,
  • Потврда о активном статусу за 2021. годину, не старија од 6 месеци (Управа за трезор, филијала Врбас);
  • Изјава дата под моралном,прекршајном и кривичном одговорношћу подносиоца захтева да ће Општинској управи,Одељењу за пољопривреду доставити доказ о наменском утрошку средстава ( копија рачуна за набављени предмет кредита, а оргинални рачун на увид) најкасније у року од 60 дана од дана испоруке предмета кредита.
  • Фотокопија личне карте (очитана), ,
  • Потврда о измиреним порезима и другим изворним јавним приходима према општини не старија од 15 дана (Одељење за локалне јавне приходе Општинске управе Врбас).

У случају потребе, од подносиоца пријаве може се тражити додатна документација.

 

IV. Начин подношења пријава

Пријаве за учешће на јавном позиву са потребном документацијом подносе се предајом на писарници  Општинске управе Врбас (пулт писарнице), Маршала Тита 89, Врбас, у затвореној коверти са назнаком "Пријава за субвенционисање камата за краткорочне пољопривредне кредите за 2021. годину".

Пријаве које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити прихваћене.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. године.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом , неће се разматрати.

Поднете пријаве Комисија за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Врбас за 2021. годину (у даљем тексту: Комисија) разматра по редоследу пристизања.

Након разматрања приспелих пријава Комисија ће подносиоцима пријава који испуне услове за одобрење кредита са субвенционисаном каматом, издати писану Сагласност о испуњености услова за отпочињање поступка тражења субвенционисаних кредита код пословне банке из тачке I. овог јавног позива, у складу са одредбама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Врбас за 2021. годину, а по редоследу пријема пријава.

Приликом подошења кредитног захтева банци, подносилац захтева доставља Сагласност општине.

Исплата средстава вршиће се на основу Уговора о пословној сарадњи на  рачун банке из тачке I. овог јавног позива.

Текст јавног позива биће објављен на интернет страници општине www.vrbas.net и на огласној табли општине Врбас као и огласним таблама месних канцеларија: Змајево,Бачко Добро Поље,Куцура, Равно Село ,Савино Село.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/795-4017

Конкурсна документација се не враћа.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Ројевић

                                                                                  

 

 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...