Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2021. години

archive Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2021. години

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о буџету општине Врбас за 2021.годину („Сл.лист Општине Врбас“ број 38/2020 од 30.12.2020.године), и Oдлуке о ребалансу буџета Општине Брбас (Сл.лист Општине Брбас бр.16 од 29.07.2021.) а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Врбас за 2021.годину (’’Сл.лист Општине Врбас'' број: 21/2021 од 13.08.2021),  потписаног Споразума техничке подршке о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање, Филијале Нови Сад и Општине Врбас број 0042-UP-067-OD-27-26//0400-101-17/2021 од 30.08.2021.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 И  ОПШТИНА ВРБАС

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

 

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

У стручну праксу се укључују незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање Филијале Нови Сад, Службе Врбас, која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Стручна пракса спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Општина Врбас финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци.

 1. Општина Врбас меру финансира у трајању:
 • до  6 месеци за  лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 • до 9 месеци за лица  са најмање шестим нивоом квалификација и/или  180 ЕСПБ.
 • до 12 месеци за лица са са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

 

 1. Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање као носилац техничке подршке:

А) ангажованим лицима на име новчане помоћи исплаћује средства у укупном месечном износу од:

 • 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 • 22.0000,00 динара за лица са шестим  нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ
 • 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;

Б) врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац  са територије општине Врбас који припада јавном сектору, и испуњава следеће услове:

 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 • да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне службе, Филијали Нови Сад, Служби Врбас задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
  • има најмање трећи ниво квалификације,
  • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
  • није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци;
 • да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;
 • да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или

2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

 • да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

 

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Општине;
 • програм стручног оспособљавања разрађен по месецима;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или

извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;

 • доказ о кадровском капацитету за стручно оспособљавање лица, и то:
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се у Националној служби за запошљавање Филијали Нови Сад, непосредно или путем поште или мејла: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., на прописаном обрасцу који се може добити у НСЗ Филијали Нови Сад, Служби Врбас, или преузети са сајта www.nsz.gov.rs и сајта општине: www.vrbas.net

 

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Врбас. У циљу провере испуњености услова Национална служба и општина Врбас задржавају право да изврше службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства  или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

25

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има више од 24, а до 36 месеци радног искуства или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 36, а до 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

20

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

10

2.

Дужина обављања делатности

Пословање  дуже од 5 година

25

Пословање  дуже од 3, а до 5 година

15

Пословање  дуже од 1, а до 3 године

10

Пословање до 1 године

5

3.

Претходно коришћена средства Општине Врбас по програму стручне праксе-техничка подршка

2018-2020

 

Више од 70% запослених лица

25

Више од 50% до 70% запослених лица

20

Више од 30%  до 50% запослених лица

15

Више од 10% до 30% запослених лица

10

До 10% запослених лица

5

Није било запослених

0

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен по јавним позивима у 2018,2019 и 2020. години, које је финансирала у целости Општина Врбас.

Критеријум „Претходно коришћена средства Општине Врбас по програму стручне праксе“ подразумева број лица која су на 180 дан од изласка из мере/програма засновала радни однос код истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система. 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд 30 дана од дана подношења захтева.

Национална служба и Општина Врбас задржавају право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

                                                      V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба-Филијала Нови Сад, послодавац и Oпштина Врбас у року од 45 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца, односно незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална служба ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци;
 • доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року дo 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у НСЗ, Филијали Нови Сад и Служби у Врбасу, преко телефона: 021/ 488 55 73 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања 04.10.2021.године, на сајту НСЗ, сајту општине Врбас www.vrbas.net

 и огласној табли НСЗ, Филијала Нови Сад, Служби  Врбас и огласној табли општине Врбас.

 

Последњи рок за пријем захтева за учешће послодаваца по Јавном позиву Стручна пракса општине Врбас  је до 10.10.2021. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тажена документација може се доставити електронски на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПРЕУЗМИ: "Јавни позив стручна пракса Врбас 2021" и "Захтев за учешће у програму стручне праксе ЛС Врбас-техничка подршка 2021" 

 

 

КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

15. сеп 2023. КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

Градски музеј Врбаса, који је део Културног центра, ове ј...

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

Афористичар, сатиричар и дечији песник из Врбаса Веселин ...

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

Марко Поповић, писац из Врбаса, представио је у четвртак...

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

25. авг 2023. КУЛТУРА

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

Уметник из Врбаса Владо Њаради обележио је пре десетак да...

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

24. авг 2023. КУЛТУРА

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

Фолклорни ансамбл Културног центра Врбаса, уз подршку лок...

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.