archive ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за побољшање услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом, без додатне помоћи намењене за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник општине
Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала
Број: 06-3-19/2/2021-II/02
У Врбасу 03.02.2021. године 

На основу члана 6 став 4 Уговора о  сарадњи  на  реализацији  помоћи  за  побољшање услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом, без додатне помоћи намење за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опреме, из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, закљученог између Комесаријата за избеглице  и  миграције  (у  даљем  тексту:  Комесаријат) и општине Врбас (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесарија  под бројем 9-9/1167, дана 05.12.2019.године, а код Општине Врбас под бројем 06-3-1602/2019-II/02 данa 28.11.2019.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, a нису добиле додатну помоћ намењену за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опреме, (у даљем тексту: Комисија), дана 03.02.2021.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За избор корисника за  побољшање услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом, без додатне помоћи намење за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опреме, из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

 

I  ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Средства намењена побољшању услова становања породица избеглица у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ), могу бити додељена породичним домаћинствима избеглица, која су била корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, а којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, а које нису користиле додатну помоћ у виду грађевинског материјала и додатне опреме, а које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала и друге опреме неопходне за побољшање услова становања, при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала и друге опреме по породичном домаћинству Корисника износи до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара).

Помоћ се додељује за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине.

 

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1.) да су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства били корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије, а којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, а који ову помоћ нису користили;

2.) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице и да су добили држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

3.) да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине, односно на адреси предметног објекта;

4.) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

5.) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 1. овог члана;

6.) да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

7.) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, осим програма куповине предметне сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије;

8.) да је на предметној сеоској кући са окућницом у катастру непокретности уписана својина Подносиоца пријаве или сусвојина/заједничка својина са другим члановима његовог породичног домаћинства које је било корисник програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије;

9.) да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности без терета, осим уколико је реч о забележби забране отуђења и оптерећења непокретности у корист Општине, забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, забележби оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном сеоском кућом са окућницом, и другим забележбама личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

10.) да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности као:

 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
   
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
 • непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, и на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

11.) да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом побољшати услови становања породичног домаћинства Корисника;

12.) да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Општине.

 

III МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 • Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
 • Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
 • Број малолетне деце у породичном домаћинству:
  • породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
  • породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
 • Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова; 4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 • Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
 • Материјални положај породичног домаћинства:
  • породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;
  • породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.
 • Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
  • по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
   • ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
   • ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
  • по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
   • за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
   • за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
   • за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

 • Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

 • има већи број малолетне деце;
 • већи број чланова породичног домаћинства;
 • има трудну жену у породичном домаћинству;
 • дуже борави на подручју Општине у оквиру које конкурише за Помоћ;
 • има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси општини, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 • Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 • Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/ Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
 • Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 • Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 • Изјаву оверену у органу управе или суду да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла;

Комисија је овлашћена да проверава наводе из изјаве.

 • Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
  • Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 

 • За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 • Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); (Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана);
 • За једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Доказ о начину стицања предметне сеоске куће са окућницом: Одлуку Комисије којом су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства изабрани за доделу помоћи кроз куповину сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе или уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између Општине, продавца и купца или Уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између продавца и купца;
 • Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу: лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве и/или члан његовог породичног домаћинства, уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета, не рачунајући при том забележбу забране отуђења и оптерећења непокретности у корист Општине, забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу, и друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, и то као:
  • непокретност која је преузета из земљишних књига или
  • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу за коју је изадата употребна дозвола или
  • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
 • Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Наведени докази подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред горе наведених доказа, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Јавни позив објављује се на огласној табли општине, повереништва и огласним таблама Месних заједница.

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције, али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 6. став 1. тачка 2); извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

 

V ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине, најкасније до 19.фебруара 2021.године.

Документација се доставља у писарницу Општине на шалтер број 3 или путем поште на адресу: Маршала Тита 89, 21460 Врбас, са напоменом:

„Пријава на јавни позив за избор корисника помоћи у виду грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су били корисници програма куповина сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине”

 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је до 19. фебруара 2021.године.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Илић Данијелa

КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...