archive ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица, кроз доделу доходовних активности

На основу члана 4. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима кроз доделу доходовних активности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и општине Врбас  (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), под бројем 9-9/624 од 24.05.2018.године , а код Општине  под бројем 06-3-500/2018-II/02 од 22.05.2018. године Комисија  за избор  корисника  за средства за економско оснаживање интерно расељених лица ( у даљем тексту: Комисија), дана 14.03.2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање интерно расељених лицакроз доделу доходовних активности

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је стварање и побољшање економског статуса  интерно расељених породица , кроз набавку доделу доходовних активности  и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (у даљем тексту: Помоћ), поступак и начин рада Комисије.

Помоћ може бити додељена интерно расељеним лицима, који имају боравиште /пребивалиште на територији Општине, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и којe испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање интерно расељених лица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљададинара), по породичном домаћинству Корисника.

 II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице/има легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;
 3. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 5. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исту наменски користили;
 6. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 7. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 8. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
 • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
 • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију расељеничке легитимације (обе стране)

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства);

 1. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година

(очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

 1. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство - за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 2. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 3. Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 - 26 година - доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју
  • Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку  радне  способности или телесном оштећењу  - Решење  о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета,  или уколико се ради о  ванбрачним  партнерима  чија  је  заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 1. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 2. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 3. Доказ да има регистровану делатност;
 4. Доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2)изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће)

Комисија у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду о томе да ли су лица евидентирана као избеглице у евиденцији Комесаријата али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 4. став 1. тачка 1); извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању/проверу имовног стања у електронској бази из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства..

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

 

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) 

Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота породичног домаћинства Корисника

- 10 бодова

2) 

Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање

- 10 бодова

3)

Да има претходно искуство у обављању активности

- 10 бодова

4)

Да поседује знање и вештине за обављање активности

- 10 бодова

5)

Да има регистровану делатност

- 20 бодова

6)

Да покреће активност – Помоћ користи први пут

- 20 бодова

 

Да је корисник Помоћи – други пут

- 10 бодова

 

Да је корисник Помоћи – трећи пут

-  5 бодова

7)

Једнородитељско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или студентом до 26 година

- 10 бодова

8)

Жена носилац домаћинства

- 10 бодова

 

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:

 1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;
 2. је члан породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу Општине по члану домаћинства);
 3. има болесног члана/чланове домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;
  1. је жртва сексуалног/породичног насиља;
  2. је члан породице погинулих, несталих и киднапованих лица;
  3. до сада није био корисник Помоћи у економском оснаживању кроз доходовне активности.

 

IV

Комисија ће разматрати само благовремено поднете и потпуне пријаве.

Образац пријаве и обједињене изјаве, као и све додатне информације, могу се добити у Општинској управи, Маршала Тита бр. 89, Врбас, канцеларија бр.6.

Оглас је отворен од 14. марта 2019. године до 29.марта 2019. године     

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине Врбас најкасније у року од 15 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља на писарницу шалтер бр.3. Општине Врбас или путем поште на адресу: Општина Врбас, 21460 Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89, са напоменом:

Jавни позив за расељене са Косоваекономско оснаживање

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању интерно расељених лица, кроз доходовне активности
Број: 06-3-407/2/2019-II/02
У Врбасу,14.03.2019. године

 

 

КУЛТУРА

Представљена монографија "Матирање" сликарке Тање Перуновић

29. сеп 2022. КУЛТУРА

Представљена монографија "Матирање" сликарке Тање Перуновић

У Градском музеју Културног центра Врбаса представљена је...

Скулптуре и рељефи Вукашина Миловића у Ликовној галерији

29. сеп 2022. КУЛТУРА

Скулптуре и рељефи Вукашина Миловића у Ликовној галерији

У Ликовној галерији Културног центра Врбас отворена је из...

Јавни позив да будемо читаоци

22. сеп 2022. КУЛТУРА

Јавни позив да будемо читаоци

"Читање обликује човека..., треба живети књижевност..., п...

Песник Саша Нишавић добитник награде "Алексије Везилић"

20. сеп 2022. КУЛТУРА

Песник Саша Нишавић добитник награде "Алексије Везилић"

Песник Славомир Саша Нишавић добитник је књижевне награде...

У четвртак концерт "Ој Косово Косово" Данице Црногорчевић

19. сеп 2022. КУЛТУРА

У четвртак концерт "Ој Косово Косово" Данице Црногорчевић

Уз благослов Епископа бачког др Иринеја, Црквена општина ...