Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Врбас за 2025. годину

archive Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Врбас за 2025. годину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врбас
Број: 001940813 2024 09122 004 006 000 001-2
Датум: 28.06.2024. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2025. ГОДИНУ 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 и 63/23), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија)/надлежни орган јединице локалне самоуправе Врбас општине Врбас расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Врбас  за 2025. годину, до дана 31. октобра 2024. године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу;
 2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности  и /или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности, односно грађевинска, односно употребна дозвола и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године на катастарским парцелама, односно деловима катастарских парцела којима је у моменту подизања управљало Министарство,  односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима  и

 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције.
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање три године.

 

II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу;
 2. Доказ да је физичко или правно лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
 1. Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд - Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд - Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад - Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења;

       б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у систему уматичења.

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа;
 1. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
 2. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дата под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев, као и списак повезаних лица  (назив правног лица са матичним бројем/име и презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ).

Код физичких лица и предузетника повезаним лицима сматра се: супружник, ванбрачни партнер, крвни сродници у правој линији (деда, баба, унуци, мајка, отац, деца), сродници по тазбини до другог степена сродства (снаха, зет, свекар, свекрва, таст, ташта), усвојилац и усвојеник, уколико имају пребивалиште на истој адреси, код правних лица повезаним лицима сматра се: правно, односно физичко лице, односно предузетник које у том правном лицу има најмање 25% учешћа у капиталу, а код задруге повезаним лицима сматра се: физичко лице – члан задруге.

Сва документација која се доставља у складу са овим јавним позивом мора да гласи на исто физичко или правно лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2024. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције.

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2024. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.

 Лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу сточарства дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2024. године, поднесу Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције.

Уколико је физичко или правно лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 2. овог јавног позива. Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла за сва грла подносиоца захтева која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња и то: за сва приплодна грла, тов јунади и за експлоатацију кокоши носиља јаја за конзум (производња јаја) – претходних годину дана у односу на дан сачињавања записника, за тов свиња - претходних 6 месеци у односу на дан сачињавања записника, за тов јагњади и јаради – претходнх 4 месеца у односу на дан сачињавања записника, за тов бројлерских пилића – претходних 45 дана у односу на дан сачињавања записника, а највише до капацитета објекта за држање тих животиња.

Код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту. Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Одељења за пољопривреду, привреду, лер и туризам  Општинске управе Врбас, Улица Маршала Тита , бр.89, други  спрат, канцеларија 13 и 14 или са сајта www.vrbas.rs. .

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2024. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и јединица локлане самоуправе ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2025. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2025. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/ надлежном органу јединице локалне самоуправе Врбас за територији општине Врбас, на адресу: Одељење за пољопривреду, привреду, лер и туризам,  Општинске управе Врбас, ул. Маршала Тита, бр.89 .

На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Миља Кнежевић, телефон: 0648053123, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  или лично у просторијама Одељења за пољопривреду, привреду, лер и туризам, Општинске управе Врбас, Улица Маршала Тита, бр. 89, други спрат, канцеларија 13 и 14.

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Врбас, огласној табли општине Врбас  и огласним таблама месних канцеларија. 

 Председник комисије

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"