На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),  члaна 94. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Врбас за 2019. годину, број 06-3-385/2019-II/02 од 04. марта 2019. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији Програма јавни радови и самозапошљавање на територији општине Врбас за 2019. годину број 06-3-394/1/2019-II/02 од 08. марта 2019. године

ОПШТИНА ВРБАС у сарадњи са Националном службом за запошљавање –филијала Нови Сад

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради оставривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац  - извођач једног рада кога одређује Председник општине Врбас, на основу Јавног позива, а по прибављеном мишљењу Комисије за реализацију мере запошљавања општине Врбас за 2019. годину.

Пре  укључивања  у програм  Национална  служба  врши  проверу  испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних  и хуманитарних делатности,

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде  за  обављен  посао  лицима  укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање. Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 • накнаду трошкова  обуке:  у  зависности  од  врсте  и  сложености  послова  које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе,  односно  за  лица  ангажована  код  послодавца  -  пружаоца  услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба   процењује   оправданост   потребе   за   обуком,   уколико   исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
 • јавне установе и јавна предузећа,
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према општини Врбас, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу општине Врбас, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Општина Врбас задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве

Захтев за учешће у програму подноси се у просторијама Општинске управе општине Врбас, ул. Маршала Тита бр.89 (непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу у  затвореној коверти са назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ" за Програм јавни радови у 2019.години.

Захтев за учешће у програму се може преузети са званичне интернет презентације општине Врбас www.vrbas.net .

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг- листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и приложене документације  послодавца - извођача јавног рада од стране Председника општине Врбас, по прибављеном мишљењу Комисије за реализацију мера запошљавања општине Врбас за 2019.годину, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Председник општине приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја  лица  и/или  трајања  јавног  рада  из  пријаве,  као  и  оправданост  поднете пријаве послодавца - извођача јавног.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Општинске управе Врбас и на званичној интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net. .

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити  након  60  дана  од  дана  доношења  одлуке  о  одобравању  средстава  за спровођење јавног рада.

Председник општине, директор филијалае НСЗ филијала Нови Сад и послодавац/извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава.  Изузетно,  уколико  од  датума  доношења  одлуке  до  краја  календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план потписан од стране послодавца - извођача јавног рада, уколико је у  поступку  разматрања  пријаве  за  спровођење  јавног  рада  извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава   -  материјала  за   рад,   у  складу   са   одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења или потврда о отвореном евиденционом рачуну;
 • одговарајуће средство  обезбеђења  уговорних  обавеза  у  складу  са  извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
 • за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног рада
 • средства обезбеђења уговорних обавеза и то две истоветне бланко соло менице корисника средстава  са меничним овлашћењем

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

  За кориснике јавних средстава:

 • изјава одговорног лица, послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране општине Врбас на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

 • закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из исте  категорије   и   истог   нивоа   квалификације,   за   преостало   време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања  у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно  врши   уплату   припадајућих   пореза   и   доприноса   за   обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно доставља  доказе  о  утрошку  пренетих  средстава  за  трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном  раду  и  о  томе  достави  писани  доказ Националној служби;
 • организује заштиту  и  безбедност  радно  ангажованих  лица,  у  складу  са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу,  односно  фотокопију  потврде/лиценце  у  складу  са законом.
 • месечно доставља  извештај  о  спровођењу  јавног  рада,  на  прописаном обрасцу;
 • Општини Врбас омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну  службу  о  свим  променама  које  су  од  значаја  за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног  рада  је  у обавези  да  врати  цео  или сразмеран  износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересована лица подносе захтев са пратећом документацијом Комисији за реализацију мера активне политике запошљавања Општине Врбас за 2019.годину на писарнци Општинске управе Врбас ул. Маршала Тита бр. 89. Врбас, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу у затвореној коверти са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ” за Програм јавни радови у 2019. години, од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Општинске управе општине Врбас, на званичном сајту општине Врбас www.vrbas.net 

сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава,а најкасније до 01. априла.2019.године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС                                 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ         
Број: 06-3-424/2019-II/02                                                                  
Дана: 18.  03. 2019. године                                       
В Р Б А С

Председник општине Врбас
Милан Глушац

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...