Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас  
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број: 111-1/2019-IV/03
Дана, 3. јануара 2019. године
ВРБАС 

Општинска управа Врбас, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11546/2018 од 30. новембра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  ВРБАС   

I Орган у коме се радно место попуњава:       

Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

 

II Радна места која се попуњавају:

 

 1. Службеник за имовинско-правне послове, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, звање саветник – 1 извршилац.

          Опис послова: Израда нацрта и предлога  одлука и других општих аката које доноси председник Општине, Скупштина општине. Решава о управним стварима које се односе на експропријацију непокретности и административни пренос,за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле,претварање права коришћења грађевинског земљишта у право својине, враћање задружне имовине земљорадничким задругама, води евиденције о јавној својини општине Врбас, послове из области стамбене проблематике у складу са важећим прописима, издаје уверења по захтеву странака, ради по замолницама других органа и организацијама, води регистре имовине-непокретности за које се задужује локална самоуправа у складу са важећом законском регулативом, прати прописе везане за јавну својину  и поступа у складу са прописима из ових области као и корићење јавне површине за постављање привремених објеката. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења или начелник Општинске управе.

          Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

          Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области стамбених послова и управног поступка – Закон о планирању и изградњи, Закона  озакоњењу објеката и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона  – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

 1. 2. Просветни инспектор, Одељење за инспекцијске послове, звање саветник – 1 извршилац.

          Опис послова: Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања, а нарочито у погледу:

1) пoступaњa устaнoвe у пoглeду спрoвoђeњa зaкoнa, других прoписa у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa и oпштих aкaтa;

2) oствaривaња права и обавеза запосленог, учeникa и његовог рoдитeљa oднoснo другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;

3) oствaривaња зaштитe прaвa дeтета и учeникa, њихових рoдитeљa, oднoснo других законских заступника, као и заштите права зaпoслeних;

4) oбeзбeђивaњa зaштитe дeтeтa, учeникa и зaпoслeног oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;

5) пoступкa уписa и пoништaвaња уписа у шкoлу;

6) испуњeнoсти прoписaних услoвa зa спрoвoђeњe испитa;

7) вођења прoписaнe eвидeнциje кojу вoди устaнoвa и утврђивање чињeница у пoступку пoништaвaњa jaвне испрaве кojу издaje устaнoвa;

8) страначког организовања и деловања.

У пoступку вeрификaциje установе, образовног профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, просветни инспектор испитуje испуњeнoст услoвa и пoступa у oквиру свojих oвлaшћeњa. Када утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.

Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над радом послодавца за учење кроз рад ученика, у складу са Законом о просветној инспекцији  и посебним законом.

Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора активности, а нарочито у погледу:

1) поступка и услова за издавање одобрења основној и средњој школи и другој организацији, ради стицања статуса јавно признатог организатора активности;

2) поступка за измену одобрења, статусне промене, промене седишта, односно објекта или када јавно признати организатор уводи нову активност образовања одраслих и

3) одузимања одобрења за статус јавно признатог организатора активности.

Просветни инспектор обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник  Општинске управе.

          Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године положен државни стручни испит, испит за инспектора и има најмање пет година радног искуства у струци.

          Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области инспекцијског надзора и управног поступка - Закон о просветној инспекцији и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона  – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

 1. 3. Службеник - ликвидатор, Одсек за трезор, Одељење за финансије и буџет, звање виши референт – 1 извршилац.

          Опис послова:  Прима појединачне захтеве за плаћање по документу, захтеве за исплату плата и накнада и друге књиговодствене исправа. Обавља послове плаћања расхода и издатака на основу комплетне   документације која је заведена у регистар поднетих захтева. Помаже код сравњења са главном књигом трезора и води помоћне евиденције. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

          Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

          Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, – усмено и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

III Место рада: Врбас, Улица маршала Тита број 89

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светозар Пешић, телефон: 064/8053053.

          VI Услови за рад на радном месту: Сваки кандидат, поред услова утврђених у Правилнику о организацији и систематизацији у Општинској управи Врбас, интерном ревизору општине Врбас и Правобранилаштву општине Врбас, треба да испуњава и следеће опште услове из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајина и јединацама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) и то:

1) да је пунолетан држављанин Републике Србије;

2) да има прописано образовање;

 3) да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом    и актом     о систематизацији радних места;

4) да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

 5) да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

           VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о огласу у дневним новинама „Политика“.

Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Политика“ дана 03.01.2019. године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска станица Врбaса);
 • за радно место под редним бројем 2: оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном испиту за инспектора;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном посебном испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће спроведена у просторијама Општинске управе Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном на контакте (бројеве телефона) и писаним путем на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

За радно место под редним бројем 2: Лице које нема положен посебан испит за инспектора може бити примљено у радни однос и обављати послове просветног инспектора најдуже до окончања пробног рада тј. 6 месеци од дана ступања на радно место.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net, и објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд, дневном листу „Magyarszo“ Нови Сад на мађарском језику и „Руске слово“ на русинском језику.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

 

 

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...