На основу члана 36. и 39.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, Скупштина општине Врбас, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

Предузеће у коме се врши избор директора:

Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас.

Матични број:08057982, ПИБ: 100637388, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД. 65817/2015 од 30. јула 2015. године.

 

Претежна делатност:

 • 30 Снабдевање паром и климатизација.

Јавно  предузеће обавља комуналну делатност која обухвата производњу и дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца, текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за производњу и испоруку топлотне енергије.

Радно место за које се спроводи конкурс:

            Директор Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса.

           

Мандат директора и место рада:

            Мандат директора траје четири године.

            Место рада је у Врбасу, улица V Пролетерске  број 1.

           

Услови за именовање директора:

 1. да је пунолетно и пословно способно лице,
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB  бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2.,
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,
 5. да познаје област корпоративног управљања,
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
 7. да није члан органа политичке странке , односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то :
 • обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
 • обавезно психијатриско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара,
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером у складу са Законом који уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“,  број 65/2016).

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

            Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

            Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
 2. Оверена фотокопија личне карте,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Диплома или уверење о стручној спреми,
 5. Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП „Стандард“ Врбас, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тачка 3,4. и 6. Услова за именовање директора)
 6. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 7. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 8. Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују кривична дела није изречена мера безбедности и то:
 • обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
 • обавезно психијатриско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара,
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Дипломирани правник Данијела Вујачић, контакт телефон 064-8053-113.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина општине Врбас, Комисија за спровођење конкурса за избор директора - са назнаком - Пријава на Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса - не отварај

21460 Врбас,  улица Маршала Тита 89.

Напомена:
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Комисије за спровођење конкурса за избор директора, против кога није допуштена посебна жалба.

Овај Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Врбас“, дневним новинама „Политика“ Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас - www.vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 82/2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017.  године
ВРБАС

 

Председник Скупштине општине, 
Марјана Мараш

 

Напомена:
Овај јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 117/2017 од 27. децембра 2017. године. 

 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...