Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-2/2017-IV/03
Дана, 1. новембра 2017. године
ВРБАС

Општинска управа Врбас, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6716/2017 од 17. јула 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

II Радна места која се попуњавају:

1. Комунални инспектор II, Одељење за инспекцијске послове, звање саветник - 2 извршиоца

Опис послова радног места: Израђује извештај о раду. Учествује у изради контролне листе и аката о примени прописа. Врши инспекцијски надзор из поверене области (редовни, ванредни, контролни, допунски), сачињава записник и по потреби налаже мере односно доноси решење ради отклањања утврђених неправилности, врши процену ризика у сваком предмету, обавља стручне саветодавне посете и издаје акте о примени прописа из поверене области. Редовно обилази део терена који му је територијалном расподелом у вршењу инспекцијског надзора доделио руководиоц, као и на делу терена који је додељен другом инспектору ако потреба посла то захтева, а по налогу руководиоца. Поступа по представкама које је примио телефоном, електронском поштом, усмено или писмено у складу са законом. Прати извршење решења које је донео и о стању извршења подноси месечни извештај руководиоцу инспекције, а на захтев руководиоца подноси посебне извештаје. Води евиденцију о инспекцијском надзору у складу са законом, врши унос података и обраду предмета у електронском облику кроз информациони систем, прати и поштује рокове за предузимање радњи у поступку и одговоран је за благовремено и уредно поступање из своје надлежности и достављење списа надлежним органима, одговоран је за чување списа примљених или насталих у раду из своје надлежности. Подноси надлежним правосудним органима захтеве за покретање прекршајног поступка,кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ, обавештава пореску и другу инспекцију, као и друге надлежне органе. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења или начелник Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научних области у оквиру интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметних студија из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; испит за инспектора; најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области инспекцијског надзора и управног поступка - Закон о инспекцијском надзору и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Службеник за пољопривреду, Одељење за пољопривреду, звање млађи саветник - 1 извршилац

Опис послова радног места: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и помаже у изради потребних извештаја, анализа, програма, информација и нацрта општих и посебних аката; учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; прати законе и подзаконска акта у области пољопривреде; пружа административно-техничку помоћ у области израде стратегије укупног развоја пољопривреде општине; врши припрему материјала приликом промовисања развоја пољопривреде општине на сајмовима и другим привредним манифестацијама; прикупља и обрађује податке из области пољопривреде и прослеђује их органима надлежним за послове статистике. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области пољопривреде и управног поступка - Закон о пољопривредном земљишту и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3. Службеник за административно - техничке послове Одељење за инспекцијске послове, звање референт - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Врши пријем документације из делокруга рада Одељења. Води прописане евиденције и припрема и обрађује податке неопходне за вођење централних евиденција. Одлаже, чува и архивира неопходну документацију. Обавља стручне административно-техничке послове из делокруга рада. Прима представке и прослеђује их надлежној инспекцији. Помаже у припреми прописанах извештаја из делокруга рада Одељења. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера; положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару .

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области инспекцијског надзора и управног поступка - Закон о инспекцијском надзору и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Врбас, Улица маршала Тита број 89

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светозар Пешић, телефон: 064/8053053.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о огласу у дневним новинама „Политика“.
Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Политика“ дана 01.11.2017. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • - потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • - изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
  • - оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • - оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • - оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • - оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту;
  • - за радно место под редним бројем 1: оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном испиту за инспектора;
  • - оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
  • - оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном посебном испиту за инспектора. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће спроведена у просторијама Општинске управе Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) и писаним путем на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

За радно место под редним бројем 1: Лице које нема положен посебан испит за инспектора може бити примљен у радни однос и обављати послове комунални инспектор II најдуже до окончања пробног рада тј. 6 месеци од дана ступања на радно место.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net , и објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд и у регионалном листу „Бачка Пресс“ Врбас на мађарском и русинском језику.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

 

КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

20. мај 2020. КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса наставља са радо...

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

20. мај 2020. КУЛТУРА

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

Народна библиотека "Данило Киш" расписала је пр...

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

04. мај 2020. КУЛТУРА

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

Основна музичка школа из Врбаса организовала у четвртак а...

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

10. мар 2020. КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

Татјана Лош, једна од ауторки књиге "Оне су промениле Срб...

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

06. мар 2020. КУЛТУРА

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

У Градском музеју Културног центра Врбаса у петак је отво...