На основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), Уредбе о мерилима за именовање директора Јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016)  и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас, Скупштина општине Врбас, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ ВРБАС

Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас.
Матични број:08057982, ПИБ: 100637388, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД. 65817/2015 од 30. јула 2015. године.

Претежна делатност:
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација.

Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса.
   

Мандат директора и место рада:

Директор Јавног комуналног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, ул. V Пролетерска  број 1.
   

Услови за именовање директора:

 • да је пунолетно и пословно способно лице,
 • да има стечено  високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB  бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које захтева високо образовање из тачке 2) овог става,
 • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,
 • да познаје област корпоративног управљања,
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
 • да није члан органа политичке странке , односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела , и то :
  1)    обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој   установи,
  2)    обавезно психијатриско лечење на слободи,
  3)    обавезно лечење наркомана,
  4)    обавезно лечење алкохоличара,
  5)    забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:

 • познавања система локалне самоуправе,
 • познавање система, односно функционисања Јавног комуналног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности у складу са законом који регулише делатност Јавног комуналног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности,

Усменом или писаном  провером стручна лица ће вршити проверу кандидата у вези:

 • провере знања страних језика и
 • провере  познавања рада на рачунару.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
 2. Оверена фотокопија личне карте,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Уверење о држављанству,
 5. Диплома или уверење о стручној спреми,
 6. Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим пословима,
 7. Уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са условима за именовање директора ставом  9. тачке од 1-5,
 8. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.   

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани правник Тијана Вуковић,  контакт телефон  064-8859-880.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
    Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком - пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса - не отварај
    21460 Врбас,  улица Маршала Тита 89

Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.

Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.

Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Врбас“, дневним новинама „Политика“Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-101/2016-I/01
Дана: 30. децембра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Напомена:
Овај јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“,  број 5/2017 од 25. јануара 2017. године.

 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...