Листа докумената која се односе на захтеве и решења везано за интегралне дозволе за управљање отпадом.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2017-IV/07
Датум: 12.09.2017 . године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је решавајући по Захтеву за измену и допуну услова у Решењу о издавању интегралне дозволе за транспосрт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, а који је поднео оператер „PANECO” доо, ПЈ ЗМАЈЕВО из Змајева, Војвођанска 49, (МБ 21073555; ПИБ 108818623; претежна делатност број 3832- поновна упортеба разврстаних материјала) издало Решење о измени и допуни услова у решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада од 07.09.2017. године.

У Решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, којим се издаје интегрална дозвола за управљање неопасним отпадом и обављање активности транспорта, привременог складиштење и физичког третмана неопасног отпада, регистарског броја 003, мењају се следећи досадашњи услови и замењују другима:

1. укупни капацитета производње који у интегралној дозволи износи и гласи: „максимално 8t/dan, односно 2000 t/god“ у други, и то тако да сада гласи: „максимлно 9t/dan“, односно 2800t/god
2. Број радних дана у постројењу за управљање отпадом који интегралној дозволи гласи: „5 радних дана у недељи“ у друго, и то тако да сада гласи: „6 радних дана у недељи“.
3. Списак отпада којим оператер управља допуњује следећим врстама неопасног отпада класификационих индексних бројева:

 • 02 03 01- муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације
 • 02 03 02- отпади од конзерванса
 • 02 03 03- опади од екстрације растварачима
 • 02 03 04- материјали неопходни за потрошњу или обраду
 • 02 03 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 03 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 04 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 04 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 05 02- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 05 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 06 01- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 06 02- отпади од конзерванса
 • 02 06 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 06 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 07 01- отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала
 • 02 07 02- отпад од дестилације алкохола
 • 02 07 03- отпад од хемијског третмана
 • 02 07 04- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 07 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 07 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 20 01 08- биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
 • 20 03 01- мешани комунални отпад
 • 20 03 02- отпад од пијаца
 • 20 03 99- комунални отпади који нису другачије специфицирани

Ово Обавештење се издаје у складу са чланом 58. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,

Маја Бјекић

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-23/2015-IV/06
Датум: 12.05.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање дозволе транспорт, привремено складиштење и механички третман (сепарација) отпада/интегрална дозвола

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер постројења, „Paneco“ d.o.o. из Новог Сада, Милана Џанића 12, поднео овом Одељењу Захтев за издавање дозволе за рад постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и обављање активности: транспорт, привремено складиштење и механички третман (сепарација) отпада,.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

Начелник Општинске управе,
Мирјана Шимун

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2017-IV/07
Датум: 14.08.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер „PANECO“ ДОО, ПЈ ЗМАЈЕВО из Змајева (МБ 21073555), Војвођанска 49, поднео овом Одељењу Захтев за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом регистарског броја 003, број решења 501-23/2015-IV/06, издату 15.05. 2015. године, за рад постројења за управљање отпадом и обављање активности транспорта, привременог складиштења и физичког третмана неопасног отпада на локацији у Змајеву у Улици Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево.
Измене и допуне у интегралној дозволи за које је поднешен захтев односе се на измену услова у дозволи и то:

1. Повећање капацитета са досадашњих 8t/dan на 9t/dan.
2. Измене у радном времену и то досадашњих 5 радних дана се мења у 6 радних дана у недељи
3. Допуна у управљању врстама отпада

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, сваког радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић

 

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-13/2015-IV/06
Датум: 30.03.2015. године
ВРБАС

Oпштинска управа Општине Врбас, Одељење за заштиту животне средине, на основу чланова 59. и 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010), решавајући по Захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас, који је поднео оператер, ЈКП “ Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87 (У даљем тексту: Оператер), руководилац Одељења на основу Решења Начелника Општинске управе Врбас, број 031-342/2014-IV/03 од 02.07.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о издавању интегралне дозволе зa сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Врбас


Издаје се интегрална дозвола, регистарског броја 002, оператеру ЈКП “Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87 (М/Р број 08057982; ПИБ 100637388), за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас:

1.    класификациони индексни број 20 01 01 - папир и картон,
2.    класификациони индексни број 20 01 02 - стакло,
3.    класификациони индексни број 20 01 39 - пластика,
4.    класификациони индексни број 20 02 01 - биодеградибилни отпад,
5.    класификациони индексни број 20 03 07 - кабасти отпад
6.    класификациони индексни број 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
7.    класификациони индексни број 15 01 02 - пластична амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
8.    класификациони индексни број 15 01 04 - метална амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
9.    класификациони индексни број 15 01 06 - мешана амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
10.    класификациони индексни број 15 01 07 - стаклена амбалажа,
11.    класификациони индексни број 19 12 01 - папир и картон,
12.    класификациони индексни број 19 12 04 - пластика и гума,
13.    класификациони индексни број 19 12 05 - стакло.

Интегралном дозволом за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.    Општи подаци о дозволи

Дозвола која се издаје Оператеру јесте интегралана дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине Врбас и обављање активности сакупљања и транспорта неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције, класификационих индексних бројева: 20 01 01 - папир и картон, 20 01 02 – стакло, 20 01 39 - пластика, 20 02 01 - биодеградибилни отпад, 20 03 07 - кабасти отпад, 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 - пластична амбалажа,  15 01 04 - метална амбалажа, 15 01 06 - мешана амбалажа, 15 01 07 - стаклена амбалажа,  19 12 01 - папир и картон, 19 12 04 - пластика и гума и 19 12 05 - стакло. Иста дозвола се издаје у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

Дозвола из става 1. ове тачке се издаје Оператеру за управљање отпадом, ЈКП “ Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87, основаног 28.02.1990. године, Одлуком о оснивању ЈКП „Стандард“ Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 1/90, 11/90, 2/91, 3/94,, 8/2000, 6/2003, 7/2006 и 3/2007), за пружање и обављање услуга комуналне делатности, уписаног у регистар Агенције за привредне регистре Решењем број БД.69924/2005 од 30.06.2005. године, под регистрационим бројем 08057982. Сем основних делатности за које је регистрован, Оператер је регистрован и за обављање сакупљања неопасног отпада, у смислу Статута ЈКП „Стандард“, број 04-6533 од 17.04.2014. године. 

2.    Општи подаци о опреми и средствима за рад

Оператер који се бави сакупљањем и транспортом неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас поседује све капацитете, односно  неопходне материјалне и људске ресурсе за обављање предметних активности у систему управљања отпадом. Комунално предузеће је комплетно опремљено инфраструктурно, опремом, механизацијом и средствима за сакупљање и транспорт и то:

 • Камиони  ауто смећари,
 • Камиони кипери,
 • Кесе за одлагање засебно сакупљених фракција предметног отпада,
 • Канте за одлагање засебно сакупљених фракција предметног отпада и
 • Контејнери за одлагање засебно сакупљених фракција предметног отпада.

3.    Напомене о поверљивости података

Оператер нема поверљиве информације.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1.    Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

Оператер је поднео захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас. Оператер обавља предметне активности тако што сакупља наведени неопасан отпад од власника отпада, односно физичких и правних лица које користе и поседују отпад настао њиховом сталном или повременом сопственом активношћу или делатношћу и транспортује отпад одговарајућим наменским превозним средствима. Оператер сакупља предметни отпад прописно разврстан и као одвојене фракције, одложен у типизиране контејнере и/или канте, односно кесе за сакупљање. Сакупљен отпад се транспортује друмским саобраћајем на даље поступање, до лица, односно оператера који има одговарајућу дозволу за складиштење и/или третман истог у складу са законом.

2.    Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

 • Решење Агенције за привредне регистре, број БД 108430/2014 од 26.12.2014. године;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DK;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DY;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 005 ŠČ;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „FAP“, регистарских ознака VS 001 ŠB;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 TD;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 UP;

 

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1.    Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у интегралној дозволи

1.1.    Важност дозволе за сакупљање и транспорт отпада

Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас (класификациони индексни бројеви отпада су наведени у диспозитиву овога Решења), регистарског броја 002, издаје се Оператеру на период од 5 (пет) година. Дефинисани рок важења исте је од 25.03.2015. године до 25.03.2020. године.

1.2.    Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију  дозволе

Оператер се обавезује да 120 дана пре истека рока предвиђен овом интегралном дозволом, поднесе захтев за обнављање и/или ревизију дозволе у складу са законом.

2.    Управљање отпадом

2.1.    Идентификација отпада према врсти и својствима

Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број 56/10).

Предметни отпад јесте неопасан и према Каталогу отпада се разврстава на:

1.    класификациони индексни број 20 01 01 - папир и картон,
2.    класификациони индексни број 20 01 02 - стакло,
3.    класификациони индексни број 20 01 39 - пластика,
4.    класификациони индексни број 20 02 01 - биодеградибилни отпад,
5.    класификациони индексни број 20 03 07 - кабасти отпад
6.    класификациони индексни број 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
7.    класификациони индексни број 15 01 02 - пластична амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
8.    класификациони индексни број 15 01 04 - метална амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
9.    класификациони индексни број 15 01 06 - мешана амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
10.    класификациони индексни број 15 01 07 - стаклена амбалажа,
11.    класификациони индексни број 19 12 01 - папир и картон,
12.    класификациони индексни број 19 12 04 - пластика и гума,
13.    класификациони индексни број 19 12 05 - стакло,

2.2.    Општи услови управљања отпадом

 • Отпад за чије управљање се издаје интегрална дозвола за сакупљање и транспорт, јесте отпад који се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или другог производа, као секундарна сировина, за енергетско искоришћавање, односно коришћење вредности отпада;
 • Забрањено је управљање отпадом, односно сакупљање и транспорт помешаних различитих категорија отпада са врстама за које се издаје ова интегрална дозвола;
 • Оператер којем се издаје интегрална дозвола за сакупљање и транспорт је дужан да донесе План и програм сакупљања и транспорта неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас по зонама сакупљања (пословни сектор, сектор колективног и индивидуалног становања у градском подручју и сектор у руралним зонама) и истим утврди време и динамику активности у складу са прописима, националном и локалном стратегијом управљања отпадом и ЛПУО на територији јединице локалне самоуправе;
 • Обавезује се Оператер да преузети отпад преда на даље поступање, односно складиштење или третман овлашћеним оператерима који имају дозволу за исте активности управљања отпадом;


2.3.    Сакупљање отпада

 • Оператер је дужан да обавља предметну активност сакупљање неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи, регулисан Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010);
 • Сакупљати горе предметни отпад искључиво генерисан на територији општине Врбас;
 • Сакупљати наведени неопасан отпад од власника отпада, односно физичких и правних лица које користе и поседују отпад настао њиховом сталном или повременом сопственом активношћу или делатношћу. За преузимање сакупљеног предметног отпада, Оператер се обавезује да исто обавља на основу закљученог уговора;
 • Отпад који ће се преузимати од власника отпада, физичких и правних лица мора бити раздвојен по фракцијама, одложен прописно у типизиране  контејнере, канте или кесе за засебно сакупљен горе наведени отпад, у складу са начином поступања са отпадом који се користи као секундарна сировина дефинисан чланом 8. Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010). Типизирани контејнери, односно канте или кесе треба да буду прописно обележени за сваку фракцију отпада засебно, а Оператер се обавезује да се стара о набавци истих. Оператер је дужан да одржава контејнере и канте постављене на јавним местима, обезбеђује њихов квалитет и исправно стање, као и да обезбеди несметано одлагање и избегне могуће негативне ефекте по животну средину. У случају расипања или других акцидентних ситуација које изазивају загађење, Оператер је дужан да санира штету, чишћењем и отклањањем насталог загађења;
 • Обавезује се Оператер  да приликом преузимања отпада од произвођача отпада са којим је потписао уговор, попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са  Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 72/09) и чланом 45. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и чува комплетирану исту документацију најмање 2 (две) године;
 • Оператер је дужан да у смислу прописа води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада и о томе редовно обавештава надлежне органе и организације.


2.4.    Транспорт отпада

 • Оператеру се одобрава вишекратни транспорт сакупљеног неопасног отпада наведених индексних бројева у тачки 2.1. ове интегралне дозволе, искључиво у оквиру територије општине Врбас;
 • Обавезује се Оператер да транспорт неопасног отпада за који се издаје интегрална дозвола обавља у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010);
 • Обавезује се Оператер да транспорт неопасног отпада изводи одговарајућим возилима и посудама, а на начин како би се спречило расипање отпада приликом транспорта, утовара и истовара;
 • Возила морају бити технички исправна, да се током вожње предузимају све мере опреза у складу са прописима, да су опремљена средствима за збрињавање транспортованог отпада у случају акцидентних ситуација, расипања или запаљиваља и да превоз и руковање обављају стручно оспособљена лица;
 • У случају загађења насталог у току транспорта, превозник је одговоран за чишћење и санирање настале штете по животну средину;
 • Обавезује се Оператер  да приликом преузимања отпада од произвођача, односно предаје транспортованог отпада овлашћеним оператерима, попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са  Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 72/09) и чланом 45. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010);
 • Оператер је дужан да у смислу прописа води уредну евиденцију о отпаду и чува комплетирану документацију најмање 2 (две) године;
 • Оператер је дужан да омогући надлежном инспектору надзор над возилом, теретом и пратећом документацијом.


3.    Извештавање о отпаду

 • Обавезује се Оператер да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и другим посебним прописима који уређују ову област;
 • Обавезује се Оператер да попуњава и оверава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 72/09).

Образложење

Оператер ЈКП „Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87 је Општинској управи Врбас, Одељењу за заштиту животне средине, дана 12.02. 2015. године поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас, индексних бројева: 20 01 01 - папир и картон, 20 01 02 – стакло, 20 01 39 - пластика, 20 02 01 - биодеградибилни отпад, 20 03 07 - кабасти отпад, 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 - пластична амбалажа,  15 01 04 - метална амбалажа, 15 01 06 - мешана амбалажа, 15 01 07 - стаклена амбалажа,  19 12 01 - папир и картон, 19 12 04 - пластика и гума и 19 12 05 – стакло.
Уз Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас, Оператер је приложио следећу документацију: Решење Агенције за привредне регистре, број БД 108430/2014 од 26.12.2014. године; Статут ЈКП „Стандард“, број 04-6533 од 17.04.2014. године; Записник МУП, ПУ у Новом Саду, Одељење саобраћајне полиције број 669/15 од 17.03.2015. године, фотокопију полисе осигурања за сва возила, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DK, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DY, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 001 ŠČ, фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „FAP“, регистарских ознака VS 001 ŠB, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 TD и фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 UP.
Оператер је као јавно предузеће ослобођен од плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и издавање интегралне дозволе у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2003 – усклађени дин. изн., 65/2013. – др. закон и 57/2014 – усклађени дин. изн.).
Разматрајући садржину поднетог захтева и увидом у достављену документацију, овај је Орган утврдио, да је Оператер поднео уредан захтев у предвиђеном року и приложио сву потребну документацију тражену у складу са чланом 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и  88/2010).
Полазећи од предходних чињеница и закључака, као и критеријума прописаних Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 88/2010) и посебних прописа, одлучено је као у диспозитиву овога Решења и интегрална дозвола се уписује у јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 002.

Поука о правном средству:
Против овог решења, може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања овог решења, односно обавештења о донетом решењу заинтересованим органима, организацијама и јавности. Жалба се подноси непосредно овом Органу са уплаћеном одговарајућом административном таксом.


Доставити:

 • Оператеру, ЈКП „Стандард“ из Врбаса
 • Јавном регистру издатих дозвола
 • Инспекцији за заштиту животне средине
 • Архиви


Решење обрадила,
Александра Кртолица, дипл. биолог

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-11/2017-IV/07
Датум: 31.03.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање потврде о изузимању од прибављања дозволе

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер ЈКП „Комуналац Врбас“ из Врбаса (РБ 21123269), Саве Ковачевића 87, поднео овом Одељењу Захтев за издавање потврде о изузимању од прибављања дозволе за складиштење капацитета 1,8 t и механичку припрему за транспорт неопасног отпада класификационих индексних бројева: 15 01 02 и 15 01 07 у Врбасу, на локацији ПЈ „Чистоћа“ у Улици Буде Томовића 5, на катастарској парцели број 6152 к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и
заштиту животне средине

Број: 501-14/2013-IV/05
Датум: 25.10.2013. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман отпада/интегрална дозвола


Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер, „Pneutech“ d.о.о. из  Врбаса, Маршала Тита 2, поднео овом Одељењу Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман отпада/интегрална дозвола, број 501-14/2003-IV/05 од 23.10.2013. године, за управљање неопасним отпадом, складиштење, вулканизирање и конфекционирање гумираног корда (индексни број отпада 160103)/производња радијалних и дијагоналних флека, на локацији у Врбасу, Маршала Тита 2, катастарске парцеле број 5246 и 5247 к.о. Врбас-град.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 63., став 2. и члана 69., став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).По овашћењу наченика,
Руководилац одељења

Благоје ДедеићРепублика Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-23/2015-IV/06
Датум: 15.05.2015. године
ВРБАС

Oпштинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине, на основу чланова 59., 60. став 5. и члана 64. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010), решавајући по Захтеву за издавање интегралне дозволе за рад постројења за управљање неопасним отпадом у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и обављање активности транспорта отпада класификационог индексног броја 020501, привременог складиштења отпада класификационих индексних бројева 020501, 150101, 150102, и 150103 и физичког третмана (сепарација) отпада класификационог индексног броја 020501, оператера постројења, „Paneco“ d.o.o. из Новог Сада, Милана Џанића 12 (У даљем тексту: Оператер), руководилац Одељења на основу Решења Начелника Општинске управе Врбас, број 031-342/2014-IV/03 од 02.07.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о издавању интегралне дозволе зa транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада

I. Издаје се интегрална дозвола регистарског броја 003 Оператеру, „Paneco“ d.o.o. из Новог Сада, Милана Џанића 12  (МБ 21073555; ПИБ 108818623; претежна делатност број 3832 - поновна употреба разврстаних материјала), за рад постројења за управљање неопасним отпадом укупног капацитета 8t/dan у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и обављање активности транспорта отпада класификационог индексног броја 020501, привременог складиштења отпада класификационих индексних бројева 020501, 150101, 150102 и 150103 и физичког третмана (сепарација) отпада класификационог индексног броја 020501.

Интегралном дозволом за транспорт, привремено складиштење и физички третман (сепарација) отпада, регистарског броја 003, утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Дозвола која се издаје Оператеру јесте дозвола за рад постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и иста се издаје у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

Дозволом се издаје одобрење за обављање активности:

 • привременог складиштења и физичког третмана (сепарација) отпада насталог у производњи млечне индустрије, а који је повучен са тржишта или је искључен из даљег ланца исхране услед истека рока трајања или неодговарајућег састава,
 • привремено складиштење насталог разврстаног чврстог отпада (пластична, ПЕТ амбалажа, ТЕТРА ПАК амбалажа и дрвене гајбице) и течног отпада (остаци млека и млечних производа) и
 • транспорт настале течне фракције отпада (остаци млека и млечних производа) .

 

2. Општи подаци о постројењу

Постројење у којем Оператер обавља делатности управљања неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево кроз активности транспорта, привременог складиштења и физичког третмана (сепарација) отпада, јесте стационарна техничка јединица за привремено складиштење и физички третман предметног отпада укупног капацитета 8t/dan. Она са грађевинским делом, односно објектом за ту намену чини јединствену целину.

Радни простор постројења за управљање отпадом чине:

 • Део за пријем сировине за сепарацију и привремено складиште исте, односно отпада насталог у производњи млечне индустрије, а који је повучен са тржишта или је искључен из даљег ланца исхране услед истека рока трајања или неодговарајућег састава;
 • Манипулативни део, односно простор у којем радници обављају активности физичког третмана пријемног отпадом;
 • Привремено складиште насталог сепарисаног отпада који се транспортује и предаје на даље поступање: течна фракција (остаци млека и млечних производа), пластична  ПЕТ амбалажа, ТЕТРА ПАК амбалажа и дрвене гајбице.

3. Напомене о поверљивости података и информација

Оператер нема поверљиве податке.

 

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ЦЕНА ЗАХТЕВА

1. Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

Оператер је поднео захтев за рад постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и обављање активности транспорта, привременог складиштења и физичког третмана (сепарација) отпада. Предходно дефинисана делатност за коју се издаје интегрална дозвола Оператеру обухвата низ појединачних активности у систему управљања отпадом:

 • Довоз и пријем сировине за сепарацију и привремено складиште, односно отпада насталог у производњи млечне индустрије, а који је повучен са тржишта или је искључен из даљег ланца исхране услед истека рока трајања или неодговарајућег састава. Сировина се до предметне локације довози од добављача, чијом се делатношћу генерише предметни отпад. Транспорт се обавља одговарајућим превозним средствима произвођача, који испуњавају услове за ту намену у складу са прописима који уређују превоз у јавном саобраћају. Отпад је смештен у пластичне и дрвене гајбице које су сложене на палете. Палете су одмотане стреч фолијом и заштићене од расипања. Превозно средство се  пре и после истовара мери на колској ваги удаљеној од предметне локације 800m, а која је у власништву „Либела продукт“ из Змајева, са којом Оператер има склопљен уговор о пословно-техничкој сарадњи. Истовар палета са отпадом се обавља на манипулативној асфалтираној површини испред предметног објекта. Виљушкаром се палете допремају у објекат у део за привремено складиштење сировине, односно отпада који ће се сепарисати.
 • Привремено складиштење отпада који ће се сепарисати и са којим Оператер управља одвија се у пријемном делу објекта који је предвиђен за ту намену. Одатле радници узимају ручно сировину за рад.
 • Физички третман предметног отпада започиње у пријемном делу, где радници ручно распакују палете, раздвајају предметни отпад, стреч  фолију, пластичне и дрвене гајбице и премештају отпад генерисан у млечној индустрији у мобилне танкове IBC контејнере. Контејнери се гурају до радне површине објекта где радници на столовима раздвају течну и чврсту фракцију, односно где се обавља сепарација отпада.
 • Сепарацијом отпада насталог у производњи млечне индустрије настаје отпад који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије: отпад/течна фракција (млеко и млечни производи) и отпад/чврста фракција (ПЕТ амбалажа, папир, картон, дрвене и пластичне  гајбице и стреч фолија). Течна фракција која настаје се сакупља у непропусне танкове укупне запремине 1000l,  одакле се транспортује сопственим превозним средством на даље поступање до оператера који управљају овом врстом отпада. Настао течни и чврст отпад се привремено складишти у засебном делу објекта и представља отпад који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.
 • Транспорт секундарних сировина, односно течног отпада који настаје  у   поступку сепарације примарног отпада Оператер обавља у својству превозника неопасног отпада на даље поступање до оператера који управљају овом врстом отпада. Овај отпад се сакупља у засебне послуде, претаче у цистерну и транспортује до овлашћеног оператера на даље поступање.

 

Транспорт се обавља максимално три пута недељно. Превозна средства која ће овом дозволом добити одобрење за транспорт јесу, трактор ознаке „МекКормик“ МТХ 135, регистарскиг броја НС 10933 и вучна цистерна капацитета 5000 l.

2. Опис локације на којој се делатност обавља

Постројење за управљање нопасним отпадом налази се на локацији у општини Врбас, у насељеном месту Змајево, Војвођанска 49, на катастарској парцели 795 к.о. Змајево, намена парцеле-породично становање и врста земљишта-земљиште у грађевинском подручју.

Локација је пространа, смештена у стамбеној зони и прикључена посредно и непосредно на магистрални пут Нови Сад-Врбас и ауто-пут Е-75. У близини исте је међународна железничка пруга Будимпешта-Београд и заштићено природно добро, Парк природе „Јегричка“.

На самој локацији изграђене су две засебне интерне саобраћајнице за пријем сировине, односно отпада који се сепарише и одвоз финалног производа, односно за одвоз раздвојеног отпада који настаје у постројењу на даље управљање и поступање. Сем саобраћајница, остала површина је уређена, асфалтирана и повезана са атмосферском канализацијом која се доводи воду до водонепропусне септичке јаме.

На предметној локацији, Оператер је комплетно опремљен инфраструктурно, опремом и радним простором од 255 m2 (димензије 24,3 m2 х 10,5 m2) за рад целокупног постројења за управљање отпадом. Објекат је повезан на водовод са два прикључка, хидрантска мрежа за случај акцидентних ситуација и пожар и санитарна мрежа за техничку воду и воду за пиће. На локацији се налазе две септичке, водонепропусне јаме за сакупљање отпадних вода из објекта (напомена: насељено место Змајево нема јединствен систем изграђене канализационе мреже).  Објекат је обезбеђен радним простором, канцеларијом, санитарним чвором и собом за одмор и пресвачење радника.

 

3. Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

 • Решење о усвајању јединствене регистрационе пријаве, издато од стране Агенције за привредне регистре, број БД 663/2015 од 12.01.2015. године;
 • Решење о одобрењу употребе изведених радова 351-113/2015-IV/05 од 12.05.2015. године, издато од стране Општинске управе Врбас, Oдељења за урбанизам и комунално стамбене послове;
 • Решење о процени утицаја на животну средину број 501-7/2015-IV/06 од 04.02.2015. године, издато од стране Општинске управе Општине Врбас, Одељења за заштиту животне средине;
 • Одлука о именовању одговорног лица за управљање отпадом, издата од стране „Paneco“ d.o.o. од 07.05.2015. године;
 • Елаборат заштите од пожара, „Енергосистем“ из Новог Сада, Косанчић Ивана 10, број ГПЗОП-007/2015 од фебруара 2015. године;
 • Полиса осигурања за случај удеса или штете причињене трећем лицу, број 00026427 2 издату 07.05. 2015. године, издата од стране осигуравајућег друштва „Дунав“ осигурање а.д.о. Београд;

 

4. Главни утицај на животну средину

Утицај на квалитет сектора животне средине приликом активности управљања отпадом на локацији постројења за управљање истим у већини није значајан, сем у акцидентним случајевима, приликом удеса и пожара, као и приликом неадекватног манипулисања са отпадом. Током управљања неопасним отпадом не користе се додатна средства за рад која могу изазвати негативан ефекат на животну средину.

 

4.1. Загађење ваздуха:

На предметној локацији нема значајног извора аерозагађења. Потенцијални извори аерозагађења могућа су од транспортних средстава која су погоњена нафтом или нафтним дериватима која привремено бораве на предметној локацији, а приликом чега настају продукти непотпуног сагоревања горива. Овај утицај је занемарљив. Сем овога могућа је емисија прашине приликом рукавања са секундарним сировинама (утовар, истовар итд.)

4.2. Загађење буком и вибрацијом:

За време управљања отпадом и обављања активности довоза/одвоза, истовара, складиштења  и третмана, могуће је стварање буке и вибрације. Занемарљиви извори буке и вибрације  су превозна средства која повремено бораве на локацији и радна машина-виљушкар.

4.3. Загађење отпадним водама:

Отпадне воде које настају на локацији Оператера у току управљања неопасним отпадом су:

 • Санитарно-фекалне воде које се као такве одводе у једну од две септичке јаме, која се по потреби празни.
 • Aтмосферске отпадне воде генерисане на локацији Оператера су незагађене и као такве се несметано без предходног третмана одводе преко сливника у септичку јаму, која се по потреби празни.
 • Отпдна вода из постојења за управљање отпадом настаје током прања и спирања радне површине у објекту. Отпадна вода се преко два сливника, без предходног третмана, одводи у другу септичку јаму, која се по потреби празни. Ова вода није загађена. У фрагментима у отпадној води се могу наћи остаци млека и млечних производа који потичу од сепарације, а који јесу неопасан отпад.

 

4.4. Загађење земљишта, површинских и поземних вода:

Током рада постројења и обављања активности управаљања отпадом, генерише се комунални отпад којим оператер управља на начин предвиђен важећим законима и правилницима. Комунални отпад се сакупља у типске металне контејнере које преузима ЈКП „Стандард“ из Врбаса, са којим оператер има потписан уговор.

Сав манипулативан део објекта и површине испред истог је асфалтиран, тако да нема загађења земљишта. Овоме иде у прилог постојање примарне атмосферске канализације која преко сливника на платоима одводи у водонепропусне септичке јаме.

Сви видови потенцијалних извора загађења и њихов могућ утицај/отпадна атмосферска вода и чврст отпад се елиминишу посебним начином урављања.

Постројење за управњање отпадом се налази 500м од заштићеног природног добра, Парк природе „Јегричка“. У току рада и управаљања отпадом не долази до испуштања загађујућих материја у поменути водоток, као и посредни утицај на подземне воде.

4.5. Јонизујуће и нејонизујуће зрачење:

У току процеса управљања отпадом и рада целокупног постројења на локацији оператера не долази до јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

4.6. Акциденти:

У случају елементарних непогода рад постројења би се зауставио и не би дошло до акцидентне ситуације.

У објекту се нема складиштења и употребе материја које могу формирати експлозивну атмосферу.

У циљу спрчавања могућег насталог пожара у постројењу, Оператер има израђен и оверен Елаборат заштите од пожара. Полазећи од стања и процене угрожености на локацији постројења истим пројектом су обухваћени техничко-технолошки план, план гашења пожара и оперативно план гашења. У том смислу има изграђену унутрашњу хидрантску мрежу.

4.7. Коментари/мишљења:

У складу са чланом 63., став 2. и чланом 69., став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010), Одељење за заштиту животне средине је обавестило органе, организације и јавност о поднетом захтеву Оператера и дало им могућност увида у садржину захтева и приложену докуметацију.

У периоду јавног увида од 12.05.2015. године до 22.05.2015. године није било достављених мишљења и/или примедби представника заинтересованих органа, организација и јавности.

 

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у интегралној дозволи

Интегрална дозвола за рад постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и обављање активности: транспорта, привременог складиштења и физичког третмана (сепарација) отпада, укупног капацитета 8t/dan, важи од 22.05.2015. године до 22.05.2020. године.

Оператер се обавезује да 120 дана пре истека рока предвиђен овом интегралном дозволом поднесе захтев за обнављање дозволе у складу са законом.

2. Рад и управљање постројењем

2.1. Рад и управљање

Управљачка структура се дефинише организационом шемом и описом послова Оператера. Оператер запошљава два радника на пословима сепарације отпада, једног са високом стручном спремом и једног квалификованог радника.

2.2. Радно време дела постројења

Радно време у којег ће се обављати сепарација пристиглог отпада, одвијаће се од 07h до 15h у једној смени, а по потреби могуће је увођење друге смене у периоду  од 15h до 22h.

Рад ће се обављати континуирано 5 радних дана у недељи, односно 260 радна дана у једној години и 312 уколико је неопходно да се ради шест дана недељно.

Капацитет производље је максимално 8t/dan, oдносно 2000 тона годишње.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у делу постројења

Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу јесте Валерија Медић дипл. инж.

2.4. Услови за управљање заштитом животне средине

Оператер се обавезује, услед могућег негативног утицаја при раду постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 и обављање активности: транспорт, привремено складиштење и физички третман (сепарација) отпада, да континуирано прати  и контролише утицај могућих емисија загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и буку, вибрације и могуће акциденте и пожар.

Оператер се обавезује да у складу са прописима, у случајевима негативних утицаја на животну средину и/или акцидената, спроведе мере у циљу успостављања контроле, смањења и спречавања загађења и обезбеди услове за заштиту сектора животне средине, а све у смислу Решења о процени утицаја на животну средину број 501-7/2015-IV/06 од 04.02.2015. године, издатог од стране Општинске управе Општине Врбас, Одељења за заштиту животне средине

3. Локација постројења и инфраструктура

На основу Плана генералне регулације насеља Змајево („Службени лист Општине Врбас“, број 17/2009 и 20/2012), у зони породичног становања дозвољено је грађене пословних објеката, а иста у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009) испуњава све прописане мере и услове заштите животне средине .

3.1. Табла са подацима о оператеру дела постројења

Задужује се Оператер да на улазу у постројење, у којима се врши управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 и обављање активности: транспорт, привремено складиштење и физички третман (сепарација) отпада, постави информациону таблу са подацима о називу и врсти постојења за управљање отпадом и обављању активности, као и контактима власника, односно стручног лица за управљање отпадом.

3.2. Обезбеђење локације

Обавезује се Оператер да локацију на којој се бави делатношћу управљања неопасним отпадом  огради и на истој успостави систем сталног надзора.

Локација треба да буде обезбеђена системом заштите од пожара у складу са посебним прописима.

Објекат у којем се привремено отпад складишти и у којем се обављају активности физичког третмана мора бити затвореног типа, под кровном конструкцијом и под сталним надзором. Посебно објекат треба да има:

 • Стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферског утицаја;
 • Систем спречавања настајања удеса;
 • Систем за потпуни прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина;
 • Систем заштите од пожара у складу са посебним прописима, односно Елаборатом заштите од пожара;

 

3.3. Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)

Обавезује се Оператер да обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средтвима којима је дозвољен улаз на предметну локацију.

3.4. Простор за чување документације о локацијама и месту где се води евиденција о управљању отпадом

Обавезује се Оператер да обезбеди адекватно опремљену и обележену просторију у којој ће се чувати сортирана, обележена и приступачна документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом.

4. Управљање отпадом

Обавезује се Оператер да управља предметним отпадом у складу са позитивном законском регулативом, односно у складу са  Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (Службени гласник Републике Србије“, број 98/10) и другим прописима који уређују ову област.

Обавезује се Оператер да се придржава донешеног Радног плана постројења за управљање отпадом број 1/2015 од 10.05.2015. године и да га ажурира сваке 3 године у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

Обавезује се оператер да води дневну евиденцију пријемног, ускладиштеног, третираног и транспортованог отпада и да о томе редовно извештава надлежне органе у складу са прописима.

Обавезује се Оператер да генерисан комунални отпад одлаже на за то предвиђено мести и исти преда овлашћеном комуналном предузећу по потписаном уговору.

Оператер је дужан да сав  остали отпад који настаје на предметној локацији, а није онај којим управља и за који се издаје интегрална дозвола, разврста и преда овлашћеним оператерима на даљи третман или одлагање.

4.1. Пријем отпада на локацију, истовар, разношење и одвожење отпада

Оператер се обавезује да у потпуности испоштује законске процедуре везане за кретање отпада и начин вођења евиденције и попуњавања докумената о кретању у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009).

Обавезује се Оператер да одмах по пријему предметног отпада на локацију постројења за управљање, уредно евидентира пријемну количину отпада и адекватно привремено ускладишти исту на за то предвиђено место, које по свим критеријумима одговара намени у складу са важећим прописима. Приликом интерног траспорта до складишта и самог истовара мора се водити рачуна, да се отпад не расипа у околни простору.

4.2. Идентификација отпада према врсти, количини и својствима

Предметни отпад којим Оператер управља на предметној локацији постројења, разврстан је у складу са Правилником о категоријама, испитивању и квалификацији отпада („Службени гласник Републике Србије“, број 56/10):

 • Млеко и млечни производи - класификациони индексни број  020501  (отпад настао у производњи млечне индустрије, а који је повучен са тржишта или је искључен из даљег ланца исхране услед истека рока трајања или неодговарајућег састава),
 • Пластична ПЕТ амбалажа - класификациони индексни број  150101
 • (отпад настао сепарацијом отпада класификационог индексног броја 020501 од амбалаже-секундарна сировина),
 • ТЕТРА ПАК амбалажа - класификациони индексни број  150102
 • (отпад настао сепарацијом отпада класификационог индексног броја 020501 од амбалаже-секундарна сировина)
 • Дрвене гајбице - класификациони индексни број  150103
 • (отпад настао сепарацијом отпада класификационог индексног броја 020501 од амбалаже-секундарна сировина).

 

4.3. Сировине, помоћни материјали, вода, енергија и друго

Објекат на локацији је прикључен на водоводну и електродистрибутивну мрежу.

4.4. Привремено складиштење отпада

Обавезује се Оператер да предметни отпад пре третмана и отпад настао после сепарације привремено складишти на за то предвиђеним местима у објекту на предметној локацији поштујући све важеће прописе и принципе заштите животне средине. Привремена складишта треба да су физичи раздвојена, да поседују стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштиом од атмосферских утицаја, прописно обележена и обезбеђена системом противпожарне заштите.

Простор за складиште мора бити затвореног типа, под назором, како би се спречио неовлашћени приступ и обезбеђен противпожарном заштитом у складу са посебним прописима и Главним пројектом противпожарне заштите. Простор треба да има обезбеђен вентилациони систем, уређаје за хлађење и противпожарне апарате. За тачан рад, надзор и контролу простора треба да је задужено лице.

4.5. Третман отпада

Обавезује се Оператер да управља неопасним отпадом у складу са законом и посебним прописима на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења загађења сектора животне средине на које рад постројења може угрозити, опасност од настајања удеса; експлозија и/или пожара, као и обезбеђење услова заштите животне средине и здравља људи.

Оператер је дужан да врши третман предметног отпада применом најбоље доступних техника и технологија у складу са законском регулативом, а све у складу са Радним планом постројења за управљање отпадом број 1/2015 од 10.05.2015. године Третман предметног отпада ће се обављати уређајима, средствима и опремом која је наведена у поднетом захтеву, а оператер се обавезује да исте контролише и о томе води евиденцију.

Обавезује се оператер да у току третмана отпадом не прелази максималан капацитет сепарације и то 8t/dan.

4.6. Контрола отпада и мере

Оператер је дужан да поштује своја права и дужности  оператера који врши привремено складиштење и третман отпада и да као лице које у својству превозника насталог течног отпада (млеко и млечни производи/течна фракција), како не би нарушио квалитет животне средине и здравље људи.

Обавезује се Оператер да врши редовно испитивање излазног отпада/секундарна сировина, да исте привремено безбедно складишти и исти транспортује до оператера на даље поступање на начин којим ће се обезбедити заштита од акцидентних ситуација процуривања и изливања течног отпада.

4.7.     Превоз и транспорт отпада

Обавезује се Оператер да интерни саобраћај обавља на начин којим се обезбеђује несметано манипулисање отпадом, односно истовар, утовар, претовар итд., како би се смањио ризик од расипања, просипања или исцуривања отпада.

Оператеру се одобрава вишекратни транспорт неопасног отпада, течне фракције сепарисаног отпада/остаци млека и млечних производа искључиво у оквиру територије општине Врбас до оператера који имају дозволу за даље поступање.

Обавезује се Оператер да транспорт неопасног отпада, течне фракције сепарисаног отпада/остаци млека и млечних производа за који се издаје интегрална дозвола обавља у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010).

Обавезује се Оператер да транспорт неопасног отпада изводи одговарајућим возилима и посудама, а на начин како би се спречило расипање отпада приликом транспорта, утовара и истовара;

Возила морају бити технички исправна и обележена, да се током вожње предузимају све мере опреза у складу са прописима, да су опремљена средствима за збрињавање транспортованог отпада у случају акцидентних ситуација (цурење и разливање) и да превоз и руковање обављају стручно оспособљена лица;

У случају загађења насталог у току транспорта, превозник је одговоран за чишћење и санирање настале штете по животну средину;

Обавезује се Оператер  да приликом предаје транспортованог отпада овлашћеним оператерима, попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са  Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 72/09) и чланом 45. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010);

Оператер је дужан да у смислу прописа води уредну евиденцију о отпаду и чува комплетирану документацију најмање 2 (две) године;

Оператер је дужан да омогући надлежном инспектору надзор над возилом, теретом и пратећом документацијом.

4.8. Финансијске гаранције

Оператер поседује Полису осигурања за случај удеса или штете причињене трећем лицу, број 00026427 2 издату 07.05.2015. године, издату од стране осигуравајућег друштва „Дунав“ осигурање а.д.о. Београд

4.9. Узорковање отпада

Обавезује се Оператер да врши редовно испитивање отпада који настаје у складу са прописима код овлашћених стручних организација за узорковање.

5. Мере заштите животне средине и контрола загађења

5.1. Гранична вредност емисије (ваздух,вода,бука)

5.1.1. Емисије у ваздух

У току рада у постројењу за управљање отпадом на локацији Оператера нема значајних извора загађења.

5.1.2. Емисије у воду

У току рада и управаљања отпадом не долази до испуштања загађујућих материја у оближњи већ поменути водоток Јегричке, као и посредни утицај на подземне воде.

У току рада у постројењу за управљање отпадом на локацији Оператера не настају отпадне воде, док се атмосферске и санитарно-комуналне отпадне воде одводе у две засебне водонепропусне септичке јаме, које се повремено празне.

Обавезује се Оператер да објекат у којем се обавља управљање отпадом прикључи на канализациону мрежу по изградљи исте и успостављења целокупног јединственог система на нивоу насељеног места.

5.1.3. Бука

У току процеса рада и управаљања отпадом нема значајних извора буке чијим се радом може угрозити околни простор и здравље људи.

5.2. Заштита земљишта

Обавезује се оператер да управља постројењем за управљање предметног отпада тако да не долази до загађивања земљишта и индиректно подземних вода.

Оператер је дужан да управља чврстим отпадом на начин којим неће исти лагеровати и/или одлагати на земљу и да спречи евентуално расипање сировине током транспорта и истповара.

5.3. Мониторинг (контрола и мерење)

Оператер је дужан да спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом, води евиденцију преузетог отпада, води евиденцију новонасталог отпада и омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

6. Спречавање удеса и одговор на удес

6.1. Извештавање у случају удеса

Задужује се Оператер да ће у случају удеса одмах о истом обавестити органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, а све у складу са прописима који уређују заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.

Задужује се Оператер да спроводи мере заштите од пожара дефинисане Елаборат заштите од пожара.

7. Дефинитиван престанак рада постројења или његових делова

Оператер може затворити постројење и/или престати са радом само у случају када оствари услове за затварање и одобрење надлежног органа.

У случају дефинитивног престанка рада постројења за управљање предметним отпадом, обавезује се Оператер да исто изврши по Плану затварања постројења који је приложио уз захтев, број 2/2015 од 10.05.2015. године.

8. Извештавање

Задужује се Оператер да се придржава динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009) и посебним условима.

9. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

Оператер, „Paneco“ d.о.о. из Новог Сада је основан 2015. године са основном делатношћу, поновна употреба разврстаних материјала.  Ово предузеће управља неопасним отпадом за чију дозволу је поднео захтев код овог Одељења, односно за интегралну дозволу за рад постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево. У оба случаја се врши складиштење и третман отпада, односно активности за обављање активности привременог складишта и физичког третмана (сепарација) отпада насталог у производњи млечне индустрије, а који је повучен са тржишта или је искључен из даљег ланца исхране услед истека рока трајања или неодговарајућег састава, као и привремено складиште и транспорт разврстаног отпада, пластична, ПЕТ амбалажа, ТЕТРА ПАК амбалажа и дрвене гајбице на даље поступање до оператера који имају исходовану дозволу.

Постројење за управљање отпадом се налази на локацији која у потпуности комплетно опремљена инфраструктурно, опремом и радним простором за обављање ове делатности. Извори загађења и утицај на секторе животне средине су готово занемарљиви, а и ако се идентификују, Оператер је у обавези да спроводи мере превенције и смањења евентуалних утицаја и о томе редовно извештава надлежне органе.

За исходовање интегралне дозволе за управљање отпадом, Оператер је приложио сву потребну документацију и попунио образац за издавање исте.

II. Трошкове за издавање интегралне дозволе у износу од 93.990,00 динара сноси Оператер.

 

О б р а з л о ж е њ е

Оператер „Paneco“ d.o.o. из Новог Сада, Милана Џанића 12 (МБ 21073555; ПИБ 108818623; претежна делатност број 3832 - поновна употреба разврстаних материјала) је Општинској управи Врбас, Одељењу за заштиту животне средине поднео Захтев за издавање интегралне дозволе, за рад постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и обављање активности: транспорта, привременог складиштења и физичког третмана (сепарација) отпада, укупног капацитета 8t/dan, дана 12.05.2015. године.

Разматрајући садржину поднетог захтева и увидом у достављену документацију, овај је Орган утврдио, да је Оператер „Paneco“ d.o.o. из Новог Сада поднео уредан захтев у предвиђеном року, приложио сву потребну документацију у складу са чланом 62. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 88/2010) и уплатио одговарајућу административну таксу.

Поступајући по поднетом захтеву, овај је Орган у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) обавестио органе, организације и јавност о поднетом захтеву и након јавног увида констатовао да није било достављених мишљења од стране истих.

Полазећи од предходних чињеница и закључака, као и критеријума прописаних Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 88/2010) и посебних прописа, одлучено је као у диспозитиву овога Решења и дозвола се уписује у јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 003.

 

Поука о правном средству:

Против овог решења, може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања овог решења, односно обавештења о донетом решењу заинтересованим органима, организацијама и јавности. Жалба се подноси непосредно овом Органу са уплаћеном одговарајућом административном таксом.

Достављено:

 • Оператеру
 • Јавном регистру издатих дозвола
 • Инспекцији за заштиту животне средине
 • Архиви

Решење обрадила,
Александра Кртолица, дипл.биолог

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић

КУЛТУРА

Изложба минијатура Мирка Ћирића

13. авг 2019. КУЛТУРА

Изложба минијатура Мирка Ћирића

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће у ч...

Две изложбе фотографија у Градском музеју

09. авг 2019. КУЛТУРА

Две изложбе фотографија у Градском музеју

Тачно у подне у Градском музеју Културног центра Врбаса о...

Археолошки филмови од данас у Градском музеју

05. авг 2019. КУЛТУРА

Археолошки филмови од данас у Градском музеју

У Градском музеју Културног центра Врбаса данас почиње пр...

Aкција "Донеси цртеж у галерију"

30. јул 2019. КУЛТУРА

Aкција "Донеси цртеж у галерију"

Деца, мала и велика (1-18 година), из Врбаса или шире, тр...

У Галерији КЦ од уторка изложба "Косово, не/стваран живот"

20. јул 2019. КУЛТУРА

У Галерији КЦ од уторка изложба "Косово, не/стваран живот"

Галерија Културног центра Врбаса организоваће у уторак, 2...