Конкурса за доделу права на коришћење ознаке бренда Бачке

На основу члана 1 Уговора број 401-00-459-1/2016-08 закљученог између Република Србија-Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Регионална развојна агенција Бачка доо Нови Сад о додели бесповратних средстава, којим се одобрава суфинасирање пројекта „Регионални бренд Бачкe – Бренд Бачке 3“ (у даљем тексту Пројекат) Директор, доноси одлуку о објављивању:

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ БРЕНДА БАЧКЕ

 

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Циљ конкурса о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке (у даљем тексту Конкурс) је промоција руралне привреде у Бачкој (економских активности у руралним срединама), те повећање продаје руралних производа и услуга без посредника.

Предмет конкурса је:

 1. брендирање производа који су резултат економских активности у руралним подручјима на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка, доделом права на коришћење Бренда Бачке - ознаке позитивног утицаја производа/услуге/активности на рурални развој.
 2. презентација одабраних производа/услуга/активности на интернет порталу.

 

 1. НАМЕНА :

Рурална економија, односно сеоска привреда је веома разноврсна и не подразумева само пољопривредну активност. Поред пољопривредника, у сеоским срединама привређују и друга лица бавећи се руралним туризмом и другим облицима руралне економије.

У циљу промоције руралног туризма и развоја руралне економије, односно сеоске привреде, Регионална развојна агенција Бачка израдила је интернет портал ( www.brendbacke.rs ) на коме су представљени производи/услуге/активности носиоца ознаке позитивног утицаја на рурални развој како би се побољшала видљивост туристичке понуде привредника из руралних крајева Бачке и тиме помогло повећање продаје њихових производа/услуга без посредника.

На поменутом интернет порталу, промовишу се они производи, произвођачи, удружења, туристичке дестинације и угоститељски објекти који својим активностима остварују позитиван утицај на развој сеоске привреде и рурални развој у целини.

Такође, представљена је ознака Бренда Бачке, којом ће бити означени овакви производи/услуге/активности како би потрошачи и туристи знали да управо куповином тих производа могу дати свој допринос развоју руралног туризма и економије бачких села. На тај начин желимо да развијемо регионални производ/услугу из руралних подручја нашег региона.

Кроз трећу фазу пројекта „Регионални бренд Бачке – Бренд Бачке 3“, сви корисници имаће прилику да се представе на једној од предстојећих манифестација у Бачкој, као и да присуствују обукама из области маркетинга и брендирања и из области стандарда неопходних за пословање.

Који производи ће бити означени као они са позитивним утицајем на рурални развој и као такви добити право да користе ознаку регионалног производа/услуге из Бачке одлучиће Конкурсна комисија на основу Правилника о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке који прати овај Конкурс.

 1. КОРИСНИЦИ ОЗНАКЕ МОГУ БИТИ:

 

 • Пољопривредна газдинства регистрована код Управе за трезор за производњу меда, млечних и месних прерађевина -Предузетници регистровани код Агенције за привредне регистре за призводњу хране и пића
 • Регистроване  предузетничке  радње  за  бављење  старим занатима1  које имају седиште у руралним срединама -Задруге регистроване за производњу меда, млечних и месних прерађевина
 •  Правна лица регистровани код Агенције за привредне регистре за призводњу меда, вина, ракије, сира, кајмака, месних прерађевина
 • -Удружења грађана (удружења жена, еколошка и удружења за заштиту животне средине, удружења младих и омладинске организације, удружења пољопривредних произвођача, удружења занатлија) која реализују своје активности у руралним подручјима а за једну од активности имају организовање традиционалне сеоске манифестације која се континуирано одржава најмање 3 године
 • Угоститељски-туристички објекти са седиштем у руралним крајевима
 • Регистрована сеоско-туристичка домаћинства
 • Рекреативни и конгресни центри са седиштем у руралним крајевима

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Физичка или правна лица која имају пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју и/или који своје пословне активности реализују у руралним крајевима.

За физичка лица:

 • да физичко лице (носилац активног регистрованог породичног пољопривредног газдинства или регистровани предузетник) има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју.
 • да је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налази се у активном статусу и да је регистровано за производњу меда, млечних или месних прерађевина
 • да је регистровани предузетник уписан у Агенцији за привредне регистре, регистрован за производњу млечних и месних прерађевина, и има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју.
 • Да нема неиспуњених обавеза по основу јавних прихода 

1 Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, „Сл. гласник РС“, бр. 56/2012

 

За правна лица:

 • да је уписано у Привредни регистар или Регистар пољопривредних газдинстава, да се налази у активном статусу, има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци)  са седиштем у руралном подручју.
 • да је регистрованo код Агенције за привредне регистре, бави се делатношћу за коју конкурише, налази се у активном статусу, и има пребивалиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци) са седиштем у руралном подручју.
 • да против подносиоца пријаве није покренут поступак стечаја и ликвидације.
 • да нема неиспуњених обавеза по основу јавних прихода
 • уколико је подносилац пријаве земљорадничка задруга потребно је да има најмање 5 задругара - чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар и налазе се у активном статусу.

 

 1. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА: Конкурс је отворен закључно са 7.2018. године.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 1. Електронски попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а за правна лица и печатом подносиоца,
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за физичко лице или овлашћеног лица у правном лицу, 
 3. Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2018. годину, које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњи),
 4. За регистровано сеоско-туристичка домаћинства потребно је доставити фотокопију Решења о категоризацији које издаје надлежна управа јединице локалне самоуправе на чијој територији је домаћинство регистровано,
 5. За правна лица фотокопија извода из Агенције за привредне регистре и потврде о пореском идентификационом броју
 6. За земљорадничке задруге фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом) за најмање 5 задругара који су уписани у Регистар у складу са Правилником и налазе се у активном статусу.
 7. Сви учесници Конкурса било да су физичка или правна лица морају имати пребивалиште/седиште на територији општина и градова оснивача Регионалне развојне агенције Бачка (Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Тител, Србобран, Врбас, Кула, Сремски Карловци, Бечеј, Нови Сад, Темерин, Апатин, Сомбор и Оџаци)
 8. Сви учесници Конкурса било да су физичка или правна лица а ако је активност којом конкуришу производња хране дужни су да доставе фотокопију Решења Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине о одобреном објекту за производњу.

 

 1. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ:

Директор Решењем образује Комисију за разматрање пријава на Конкурс. 

Комисија има обавезу да по затварању Конкурса разматра пријаве и о томе сачини Записник на основу критеријума утврђених Правилником.

Одлуку о додели ознаке доноси Директор на основу Записника Комисије. Агенција задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију и да овлашћено лице Агенције изврши контролу реализације предмета уговора.

Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја за реализацију Конкурса регулисана су Правилником о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке.

Неблаговременe пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурсна документација се не враћа.

 

 1. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Време закључења уговора је 30 дана од дана доношења Одлуке о додели права на коришћење ознаке Бренда Бачке.

 

 1. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ОЗНАКЕ

Коришћење ознаке позитивног утицаја на рурални развој и Бренда Бачке дефинисано је Уговором који се закључује између корисника и издаваоца ознаке - Регионалне развојне агенције Бачка доо Нови Сад, након реализације Конкурса.

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити поштом на адресу: Регионална развојна агенција Бачка, Булевар Михајла Пупина 20/II, 21000 Нови Сад, са назнакoм Конкурс за доделу  права на коришћење ознаке Бренда Бачке”.

 

Пријаве које до 31.7.2018. године НЕ ПРИСТИГНУ на наведену адресу неће бити узете у разматрање.

 

 1. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације се могу добити путем емаил-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Текст конкурса, образац пријаве и правилник се могу преузети на веб страници Агенције  www.rda-backa.rs и на веб страници Бренда Бачке  www.brendbacke.rs

 

 

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА
ДИРЕКТОР Немања Старовић 

 

Дана: 25. јуна 2018. године Нови Сад

 

КУЛТУРА

Ратко Шоћ обележио 60 година рада

19. мар 2019. КУЛТУРА

Ратко Шоћ обележио 60 година рада

Академски сликар Ратко Шоћ, који живи и ствара у Врбасу, ...

Од уторка изложба слика Јоване Милосављевић

18. мар 2019. КУЛТУРА

Од уторка изложба слика Јоване Милосављевић

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организује у уто...

Вече руске културе у Гимназији

12. мар 2019. КУЛТУРА

Вече руске културе у Гимназији

У Гимназији "Жарко Зрењанин" одржано је Вече руске култур...

Нови конкурс НБ "Данило Киш"

11. мар 2019. КУЛТУРА

Нови конкурс НБ "Данило Киш"

Као и претходних година а на темељу богатог искуства и ус...

Представљен роман "Помор и страх" Вулета Журића

07. мар 2019. КУЛТУРА

Представљен роман "Помор и страх" Вулета Журића

У Народној библиотеци "Данило Киш" одржана је промоција р...