ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава из буџета општине Врбас за 2018. годину за суфинансирање потреба у области спорт

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06-3-922/2017-III-02
Дана: 12.12.2017. год.

На основу члана 137., 138. и 139. Закона о спорту („ Службени Гласник РС“ , бр. 10/2016) и Правилника о националној категоризацији спортова, (Службени Гласник РС бр.25/2013) годину, на основу члана 16. и 50. Статута општине Врбас („ Службени лист општине Врбас“ број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) Председник општине Врбас расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За расподелу средстава из буџета општине Врбас за 2018. годину за суфинансирање потреба у области спорта

Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Врбас за 2018. годину намењено за:

 1. Организације физичке културе и спорта;
 2. Основне трошкове клубова
 3. Спортске манифестације.

ОПШТИ УСЛОВИ

Организације физичке културе и спорта

У циљу објективнијег и поузданијег вредновања програма клубова (спортских организација) утврђује се категоризација која се врши на основу израђеног Правилника, усвојеног од стране Општинског већа општине Врбас.

Право на финансијска средства из буџета општине Врбас за 2018. годину имају :

 • спортски клубови (организације) која доприносе развоју спорта у општини Врбас .
 • чије је седиште на територији општине Врба.
 • уз услов да задовољавају критеријуме предвиђене Правилником и Правилником о националној категоризацији спортова.

 

Манифестације

Спортска такмичења и манифестације од интереса за општину Врбас могу бити финансирана уколико њихов програм испуњава следеће услове:

 • Да се реално и објективно процењује да ће такмичење и манифестација због своје масовности и квалитета изазвати посебно интересовање по броју учесника или по броју гледалаца;
 • да је међународног или врхунског карактера;
 • да ће квалитетом учесника допринети популаризацији појединог спорта или спорта у целини;
 • да постоји гаранција о обезбеђењу одговарајућег квалитета организације;
 • да се финансира удруженим средствима и одржава на територији општине Врбас.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу Маршала Тита број 89, писарница општинске управе Врбас . На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Пријаве се подносе у року од 13.12.2017.год до 29.12.2017. год.
Непотпуне, неблаговремене, непотписане и неоверене пријаве неће се разматрати.

Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на наведеној адреси и званичном сајту општине Врбас www.vrbas.net.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Поднете пријаве разматра Комисија, на основу израђеног Правилника. Комисија доноси Предлог решења о распоређивању средстава. Председник општине Врбас доноси Решење уз предходно прибављено Мишљење општинског већа , а додељена средства се исплаћују у складу са приливом средстава у буџет општине Врбас. Пријаве спортских клубова који нису наменски утрошили и оправдали средства добијена Конкурсом за 2017. годину, неће бити разматране.

1. ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Потребна документација:

 • Решење од Агенције за привредне регистре Републике Србије
 • Да је клуб/спортскa организације регистровано на територији општине Врбас
 • Да своју основну програмску активност реализују на територији општине Врбас
 • Попуњен образац
 • Копија потврде о чланству у националном гранском спортском савезу који је признат од Спортског савеза Србије
 • Копија књиге евиденције чланова спортске организације, уговор са тренером који обавља стручно-педагошки рад у клубу, копија његове дипломе о стручној оспособљености и копија тренерске лиценце гранског спортског савеза у оквиру ког се спортска организација такмичи
 • Копија потврде гранског спортског савеза да се спортска организација налази у систему такмичења непрекидно од такмичарске 2011/2012. год.
 • Програм такмичарских активности за 2018. годину

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
Милан Глушац

КУЛТУРА

Ивану Лаловићу награда "Небојша Деветак"

01. дец 2020. КУЛТУРА

Ивану Лаловићу награда "Небојша Деветак"

Награду "Небојша Деветак" за најбољи прилог објављен у ча...

У Ликовној галерији постављена изложба ИКОНАРТИ

01. дец 2020. КУЛТУРА

У Ликовној галерији постављена изложба ИКОНАРТИ

За љубитеље ликовне уметности, од данас, 01. децембра, у ...

"Раде Брка" поново у рукама Веселина Милићевића

17. нов 2020. КУЛТУРА

"Раде Брка" поново у рукама Веселина Милићевића

Веселину Милићевићу, сатиричару, афористичару и песнику з...

Постављена изложба "ЛЕТ – Пергамент Србија"

11. нов 2020. КУЛТУРА

Постављена изложба "ЛЕТ – Пергамент Србија"

Од данас па до 26. новембра у Ликовној галерији Културног...

Век стара застава ДВД Стари Врбас поново пред јавношћу

10. нов 2020. КУЛТУРА

Век стара застава ДВД Стари Врбас поново пред јавношћу

Након успешно окончане рестаурације и конзарвације, јавно...