Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-21/2017-IV/07
Датум: 18.08.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, “Tелеком Србија” а.д из Беогрда, Регија Нови Сад- Извршна јединица Нови Сад из Новог Сада, Народних Хероја 2 поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, Изрградња UMTS/LTE базне станице мобилне телефоније „НСУ246/НСЛ246 ВРБАС-ЊЕГОШЕВА, укупне израчене снаге базне станице од 4866,9 W (1622,3 W +1622,3 W +1622,3 W) за UMTS + 6270,9 W (2090,3 W +2090,3 W +2090,3 W) за LТЕ на локацији у Врбасу, Његошева 2, на катстарској парцели број 8939 к.о. Врбас-град, на објекту који је у власништву ПП “Сава Ковачевић“ из Врбаса, а са којим носилац пројекта има потписан уговор.
Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, сваког радног дана у временском периоду од 9-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић